Osobní údaje

Z Prirucky
Osobní údaje

Menu: Evidence > Evidence zaměstnanců / záložka Osobní údaje
Menu: Evidence > MaP Express záložka Osobní údaje

V této záložce se nachází základní osobní kmenové údaje každého zaměstnance. Data jsou uchována v tabulce pracovnici. Každou měsíční závěrkou se kopie stavu před závěrkou uloží do tabulky prac_zal.

Osobní údaje

 • Věk zaměstnance

Vedle rodného čísla naleznete informativní údaj o věku zaměstnance. V sestavě osobních údajů je sloupec věk též obsažen, s možností třídění a filtrace. Dále tento údaj naleznete v záložce ´Výstup´ – v sestavě. Věk je zjišťován vzhledem k systémovému datu na PC. Jinak je věk zjišťován pro sestavy životních a pracovních jubileí (viz Sestavy).

 • Příjmení, Jméno (obě položky: char(40))
VELKA PISMENA (sk.1)
 • Rodné příjm., všechna dřív.příjm.

Rodné příjmení je pole evidenčního charakteru, všechna dřívější příjmení je pole využívané při tisku nových evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) pro ČSSZ.

 • Kód státu

Editační pole v agendě os.údajů v trvalém bydlišti vedle místa ještě kód státu - nabízí se dvouznakové kódy z číselníku státních příslušností.. Tento údaj je nepovinný a je potřeba jej vypsat jen v případě zahraniční adresy (podobně jako kód státu u místa narození). Tuto úpravu si vynutila potřeba generovat adresy v cizině a v tuzemsku u cizinců v hlášení změn do registru pojištěnců ČSSZ. Původní řešení, kdy indikace zahraniční adresy byla přebírána z použití adres k ELDP, se ukázalo jako nedostatečné.

Další povinné údaje Dalšími povinně vyplňovanými údaji jsou:

 • Národnost

V souvislosti se zákonem na ochranu osobních údajů lze v aplikaci nastavit pomocí rozšiřujícího parametru EVID_CITLIV_POL' přístup na položky, které jsou zařazeny do kategorie citlivých údajů. Pokud je v tomto parametru nastavena hodnota ‚n, pak není přístupný údaj národnost pro žádného ze zaměstnanců. Při nastavené hodnotě ‚a' lze individuálně nastavovat přístup k tomuto údaji pro jednotlivá osobní čísla v poli ‚Zaměstnanec souhlasí s evidencí citlivých dat‘.

 • Kmenové středisko

Tip: Pokud v evidenci zaměstnanců, v osobních údajích měníte kmenové středisko, systém automaticky nabídne, zda má změnu zapsat i pro všechny aktuální pracovní poměry (pro položku pracovní středisko). Obdobně též naopak (změnu v pracovním poměru v pracovním středisku systém nabídne zapsat do evidence zaměstnanců do položky kmenové středisko).

Pozor na změnu střediska prostřednictvím budoucích změn: zde je nutné pořídit oba záznamy!


Informativní údaje

Evidenční stav – Info ev stav (sk.1)

Nepovinné údaje

 • Číslo OP číslo občanského průkazu
 • Platnost do – datum platnosti občanského průkazu Varovná hlášení
---------
---------
 • Titul – viz záložku Tituly

Rodné jméno, číslo OP, Číslo pasu, Místo narození, Okres narození, Přechodné bydliště.

Trvalé bydliště

Zobrazení na mapě V rozšiřujících parametrech (sk. 12), je parametr MAPY, který lze nastavit nahodnotu "g" - Google Maps, "m" - Mapy.cz nebo "n" - Nepoužívat. Pokud je nastavena hodnota "g" nebo "m", bude se při editaci adres v aplikaci zobrazovat u PSČ tlačítko, které po kliknutí zobrazí adresu na zvolené mapě. Pro zobrazení se použije výchozí internetový prohlížeč na stanici. Při testování jsme zjistili, že v případě, kdy adresu nelze zcela přesně určit, je zobrazení na Google Maps lepší než na Mapy.cz


Doručovací adresa

 • Doručovací adresa (dříve přechodné bydliště)

Můžete vyplnit nepovinné údaje v položkách Ulice, PSČ, Pošta, Místo. Stejně jako u trvalého bydliště, si můžete pomoci rozšiřujícího parametru ´PSC_nacist´, zvolit způsob vyplňování položek. Jen ve stavu 2. a 3. (´Ne´ a ´Ano-místo do pošty´), je funkčnost totožná.

Stejná je i možnost volby psaní adresy vždy velkými písmeny.

Evidenční data


Zdravotní postižení

 • Zdravotní postižení – může mít čtyři hodnoty nebo nevyplněno:
  • nevyplněno,
  • ne
  • zdravotní znevýhodnění
  • invalidita 1. st.
  • invalidita 2. st.
  • invalidita 3. st.

Po kliknutí na tlačítko „Historie“ je možno vkládat záznamy s časovou platností (např. zdravotní znevýhodnění od 1.8.2009 do 31.1.2010, částečně invalidní od 1.2.2010). Je možno vkládat jen záznamy historické, tzn. takové, které mají datum v minulosti vzhledem k aktuálnímu období. Nepředpokládá se zde mazání již zadaných záznamů, tzn. příp. opravy se provedou přepsáním hodnoty (např. z hodnoty „invalidita 1.st“ na hodnotu „ne“).

Pokud jde o datumy v historii zdravotního postižení, datum do minulosti lze nastavit jen v rámci období, za které byly uzavřeny mzdy. Ukládá se totiž do záložní tabulky osobních údajů. Dřívější datum by nemělo smysl, protože by jej systém nebyl schopen zpracovat.

Informace o zdravotním postižení jednotlivých zaměstnanců pro výpočet povinného podílu se uvádí v kartě Osobní údaje v menu Evidence_Evidence zaměstnanců. Platnost „od“ lze zadat pouze k prvnímu dni v měsíci, a to z toho důvodu, že informace o odpracovaných hodinách nemáme vykázány k datu, ale kumulativně. Z toho důvodu nelze určit, kolik odpracovaných hodin započítat pro uvedený výpočet.
V případech, kdy uznané zdravotní postižení začíná v průběhu měsíce, je nutno odpracované hodiny dopočíst (případně odečíst) do/od hodin vygenerovaných. Výsledné hodnoty pak vkládáte do tiskopisu, který je přístupný na stránkách MPSV.

Pozn. Záznamy se ukládají do tabulky pracovnici (aktuální záznam), resp. prac_zal, pole zmen_prac_sch s hodnotami „null, n, a, c, 2, t“.

Hlášení: NELZE ULOŽIT: - záznamy historie ZPS nesmí mít minimální datum počátku nižší, než archiv zpracování

Hlášení záznamy historie ZPS nesmí mít minimální datum počátku nižší, než archiv zpracování znamená, že do historie není možné uživatelsky vložit datum od, které je starší, než datumy spadající do zpracovávaných období mezd u příslušného zaměstnance. Např. pokud byla v systému provedena uzávěrka září 2019 a v tomto období byl již zaměstnanec v evidenci, není možné do historie vložit starší datum (např. srpen 2019). Pokud zpracováváme mzdy od září, je možné vložit datum od např. jako 01.09.2019. Program zajímá platnost invalidity u zaměstnance z hlediska zpracovávaných období. Toto se týká Evidence zaměstnanců / Osobní údaje.

V případě, kdy chcete u zaměstnance evidovat skutečnou platnost invalidity (historicky), je možné toto datum zadat v Evidence zaměstnanců / Invalidita.

Pokud chcete zadat datum do historie platné od průběhu měsíce (např. od 09.09.2019), tak toto nelze. Je buď nutné dodržet datum od 01.09.2019 nebo zadat datum od 01.10.2019. Rozdíly si poté uživatel dopočítá ručně.

hd 3284

Návaznosti

Sestavy - Stavy zaměstnanců; záložka Podíl zam. se ZPS. Tato sestava je vypočítávána na základě údajů o zdravotním postižení zadaných právě v menu Evidence zaměstnanců, záložce Osobní údaje.

Další výskyty:

Sestavy - Personální evidenční sestavy - Důchodci
Sestavy - Personální evidenční sestavy - Důchodci - zkráceno
PIS - Dokumenty - Dokumenty; záložka Osobní dotazník (pole pro vytvoření šablony)
PIS - Lék.evidence - Evidence lék.prohlídek; záložka Plánované; tlačítko Formulář pro lékaře
PIS - Uchazeči - Evidence uchazečů; záložka Osobní údaje
PIS - Uchazeči - Dokumenty pro uchazeče; záložka Dotazník pro uchazeče (pole pro vytvoření šablony)

Důchod

Započtená praxe

Spodní tlačítka

 • Přerušení důchodu
 • Použití adres
 • Práva při nástupu - Tímto tlačítkem můžete přiřadit práva na tohoto zaměstnance dalším uživatelům.
 • Evidovat uchazeče - Pokud jsou v databázi záznamy o uchazeči, pak při vložení nového záznamu v evidenci osobních údajů se povolí tlačítko Evidovat uchazeče. Jestliže je současně otevřeno okno se seznamem uchazečů, pak po kliknutí na toto tlačítko je možné přenést všechny údaje aktuálně zvoleného uchazeče do databáze zaměstnanců.
 • Přehled o zam.
 • Login do KSPortálu

Odkazy