Mzdové údaje

Z Prirucky

Menu: Evidence > MaPExpress / Mzdové údaje
Menu: Evidence > Evidence zaměstnanců / Mzdové údaje

Úvod

V této záložce jsou udržovány údaje o zaměstnanci převážně pro mzdovou účtárnu. Především si všimněte údajů:

 • zdravotní pojišťovna
 • sociální pojištění
 • podepsáno prohlášení (daň)
Mzdové údaje

Pokud založíte nového zaměstnance (v záložce Os.údaje), je záložka Mzdové údaje předvyplněna (nemusíte ji zakládat způsobem "vlož nový záznam"). Systém, aby ulehčil práci uživatelům a standardizoval ji, naplní pole výchozími (defaultními) hodnotami. Tak například vyplní hodnotu "nejpoužívanější" zdravotní pojišťovny, druhu zdravotního pojištění (0-nejméně z min.mzdy), sociálního pojištění (0-počítat SP), student (ne), podepsáno prohlášení (ne - změnu na "ano" musí v tomto případě provést tj. odsouhlasit uživatel. Defaultní hodnota může být ale také "ano" dle nastavení rozšiřujícího parametru - viz dále).Zdravotní pojištění

Viz též zdravotní pojištění.

Pojišťovna – výběr pojišťovny z číselníku zdravotních pojišťoven.

Defaultní zdravotní pojišťovna
V případě nového zaměstnance je přednastavena hodnota zdravotní pojišťovny 111-VZP. To je možno změnit rozšiřujícím parametrem ZDR_POJ_DEFAULT. Někdy uživatelé zadávají hodnotu tohoto parametru 999 nebo 9999 a doplní do číselníku zdravotních pojišťoven toto číslo s uvedením názvu např. "neurčená zdravotní pojišťovna". Mají pak větší jistotu, že nově nastoupivšímu zaměstnanci nespletou zdravotní pojišťovnu - bude zadána neurčená zdravotní pojišťovna a personalista musí provést změnu na správnou hodnotu. Výhodná je tato hodnota také v případě zaměstnanců, u nichž neznáte (nemusíte znát) zdravotní pojišťovnu - externí zaměstnanci, DPP, apod.

Platí od, Min.zdrav.poj - vyplňuje se jen, když zaměstnanec mění zdravotní pojišťovnu.

Pojistovna-Plati od-Min zdrav poj-Priklad.png

Změny údajů Pojišťovna, Platí od a Min.zdrav.poj. není vhodné pořizovat pomocí budoucích změn. Odporuje to jejich logice a způsobu zpracování - změny lze v tomto případě pořizovat přímo do agendy i pro budoucí období, protože příslušnost ke zdravotní pojišťovně se vždy zjišťuje s ohledem na zaznamenané datum platnosti. Z tohoto důvodu byla možnost záznamu do budoucích změn u těchto datových položek znemožněna.

ČR: Datum změny se automaticky předvyplňuje jako 1.červenec aktuálního roku (při aktuálním období max.červenec) nebo 1.leden následujícího roku (je-li akt.obd. srpen a vyšší)... zaměstnanec může měnit zdravotní pojišťovnu dvakrát za rok.
ČR (historie): Datum změny se nyní automaticky předvyplňuje jako 1.leden následujícího roku. Pokud zadáte jiné datum, systém při kontrole zobrazí kontrolní dotaz, zda chcete opravdu data takto uložit, neboť standardně (ponovu) může zaměstnanec měnit zdravotní pojišťovnu jen jednou za rok.

Na tento datum jsou navázány i přihlášky v agendě Hromadné oznámení zaměstnavatele. (V příkladu z obrázku je nastaveno mzdové období 06/2024 a pro zdrav.poj. 111 s uživatelskou volbou od 1.6.-30.6.2024 bude vytvořena odhláška (O - k 30.6.2024), pro zdravotní pojišťovnu 213 a volbou od 1.7.2024 do 31.7.2024 bude vytvořena přihláška (P - k 1.7.2024).)


Změna zdravotní pojišťovny (Legislativa 1.1.2016/příklad)
Změna zdravotní pojišťovny (Legislativa 1.1.2016/komentář)

Číslo pojištěnce cizince


Sociální pojištění

Viz též sociální pojištění.

Potlačit výpočet soc.poj.

Možné hodnoty jsou

 • 0 – počítat SP defaultní hodnota, výpočet sociálního pojištění se provádí běžným způsobem
 • 1 – nepočítat SP. Tato hodnota způsobí, že u daného zaměstnance bude potlačen výpočet sociálního pojištění. Lze použít např. u cizích státních příslušníků. Dalším důsledkem je to, že danému zaměstnanci bude vkládána do nápočtu Kč a do dnů rozhodného období pro výpočet průměru pro nemocenské dávky za příslušné období (měsíc) nula. Použití ve výjimečných případech, nezadávejte pro DPP!

pracovnici.nepoc_soc; prac_zal.nepoc_soc. Hodnota "null", nebo "0", nebo 1.

Evidenční číslo pojištěnce

II. pilíř

A1

Viz zde.


Sociální / Zdravotní

 • Dat.zač.zaměst.v ČR
 • Dat.ukonč.zaměst.v ČR

K využití u cizinců ve výkazech pro ZP a ČSSZ.


Daně


Doplňující výplatní informace

Záloha – výše pravidelně vyplácené zálohy.


Vyživované osoby

 • Pro náhradu voj.cv. – údaje o počtu osob pro automatický výpočet náhrady, pokud se zaměstnanec účastní vojenského cvičení.

Odbory

Odbory - informace o odborovém členství a výpočet příspěvku.

Daňové podklady od předchozích zaměstnavatelů pro roční zúčtování daní

Tyto údaje se nemusí pořizovat při nástupu, je možno je zadat až v rámci ročního zúčtování daně.

Již při nástupu nového zaměstnance v průběhu roku si lze zapsat údaje potřebné pro provedení ročního zúčtování:

 • úhrn zdanitelných příjmů letos u předchozích zaměstnavatelů
 • úhrn pojistného zaplaceného předchozími zaměstnavateli
 • základ daně (superhrubá mzda) od předchozích zaměstnavatelů
 • sražená záloha na daň u předchozích zaměstnavatelů (po slevě)
 • děti - daňový bonus
M-rocnizuct-od-predchozich-1.png

Hodnoty se zadávají se v případě, že zaměstnanec nastoupil v průběhu roku. Částky jsou editovatelné následovně:

v režimu Editace kliknutí do dané oblasti, nebo
kliknutí na tlačítko Vložit umístěné v této oblasti.

V novém okně je možno zadat jeden nebo více záznamů.

Při přechodu (uzávěrce) z 12. do 1. měsíce (z prosince do ledna) se tyto údaje přesunou do podkladů pro roční zúčtování daní a následně se vynulují.

Potlačení kontroly podpůrčí doby od předchozích zaměstnavatelů Pokud je z potvrzení o zaměstnání patrné, že nový zaměstnanec neměl za posledních 12 měsíců od data nástupu pracovní neschopnost, je možné potlačit kontrolu prováděnou při navádění nové pracovní neschopnosti do 6 měsíců od data nástupu (viz agenda pracovní neschopnosti). Toto potlačení provedete kliknutím na položku ‚Nekontrolovat nepřítomnosti z předch. zam. (pro podpůrčí dobu).

Smluvená čistá mzda

 • Smluvená čistá mzda
 • Smluvená čistá mzda (cizí měna)

Korekce hrubé mzdy na základě smluvené čisté mzdy