Rozpočtové organizace

Z Prirucky
Download icon
KS rozcestník
Knihy.png

Návody

Aplikace
Evidence
Mzdy
PIS
Sestavy a výstupy
Jiné

Získejte více

Nastavení systému na rozpočtovou organizaci - Platí pouze pro organizace z oblasti státní správy (IČO)

Pozn. Uživatelé DEMO DATABÁZE přeskočí v následujícím popisu kroky 1-5, neboť tyto již byly provedeny tvůrci programu. Databáze je zároveň naplněna ukázkovými daty o započitatelné praxi zaměstnanců.

1. Nastavení na rozpočtovou organizaci

Pokud se nejedná o rozpočtovou organizaci a nemáte tento parametr nastaven na hodnotu "rozpočtová", a přesto vidíte v agendě Prac.poměru sekci o započitatelné praxi, může to být dáno zviditelněním některé z doplňkových položek (rozš.parametr sk.prac.poměry: doplňková1, doplňková2. Údaje nicméně nebude možné editovat.
Změna z výrobní na rozpočtovou organizaci v průběhu používání: helpdesk id 30381, 30725, 30678

2. Proveďte úpravu databáze, když předtím byla provedena záloha databáze, a to v menu: Systém – Správa databáze – Úprava databáze.

3. Zavřete a znovu otevřete aplikaci.

4. V menu Evidence – Pracovní poměry, záložce Pracovní poměr naleznete nová pole o započitatelné praxi.

5. Předpokladem pro práci je nejprve mít naplněný číselník tarifů (menu: Evidence – Číselníky – Tarify) – především pole: typ mzdy, třída, stupeň, odpracované roky, základní tarif.

6. V agendě Pracovní poměry je třeba mít u zaměstnance vyplněné pole:

 • typ mzdy
 • typ tarifní tabulky
 • třída
 • stupeň.

7. Některé organizace mohou mít u různých zaměstnanců různé nároky na dovolenou – pro automatické určování systémem je nutná zákaznická programová úprava.

Tarifní tabulky

Pracovní poměr

Sprava-prac-pom.png

„Započitatelná praxe“ v okně Pracovní poměry zobrazuje údaj o uznatelné odpracované době zaměstnance, tzn. praxi, kterou již absolvoval u jiných zaměstnavatelů.

„Aktuální započitatelná praxe“ v sobě slučuje praxi již absolvovanou jinde a dobu od nástupu do vaší organizace ke dni, ve kterém byl proveden výpočet. Informace o dni provedeného výpočtu je zobrazena v poli "Ke dni".

Příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek, tarif

V rozšiřujících parametrech, ve skupině 3 jsou parametry: *kod_pripl_ved a *kod_zvl_pripl1. Hodnotou těchto parametrů jsou čísla mzdových položek (např. 270, 271). V evidenci pracovních poměrů jsou dvě položky: příplatek za vedení a zvláštní příplatek – pro evidenci pevně stanovených měsíčních příplatků pro zaměstnance samosprávních celků. Čísla algoritmů uvedených mzdových položek je potřeba nastavit (např. 11-13, 16, apod.)

V tabulce trvalých příplatků (priplatky) existuje sloupec „agenda“; ten slouží ke zpracování příplatku ke mzdě z jiných agend, než jsou trvalé příplatky. Výsledné částky v agendě Zpracování brutto mají příznak „p“.

Započitatelná praxe

Uvolnění a neuvolnění zastupitelé

Příklad: Rozpočtová organizace (např. "kraj", "město") vyplácí odměny tzv. uvolněným a neuvolněným zastupitelům.

Příklad nastavení
Neuvolnění zastupitelé

 • Pracovní poměr: kalendář 6-běžný, bez dopočtu, skutečný úvazek = 0, tarif = 0, druh prac.poměru = 0-externí (nebo nově vytvořený druh prac.poměru systémového typu 0-externí), prac.kategorie = neuvolnění.
 • V agendě "Příplatky" zadáváte kód 601-Odm.neuvoln. (č.alg. = 16 - pevná částka, nekrátí se dle odprac.doby, danění = 1, zap.zdrav. i soc. = 1) s měsíční částkou.
 • Pozor, systém při tomto nastavení nepočítá (neurčuje) průměr pro p.p.účely (chybí odprac.doba). Pokud by měl, proveďte nastavení dle uvolněných zastupitelů (níže).

Uvolnění zastupitelé

 • Pracovní poměr: kalendář 1-běžný, skutečný úvazek, typ mzdy = měsíční, tarif = částka měs.tarifu, druh prac.poměru = uvolnění (nově vytvořený druh prac.poměru systémového typu 0-externí), prac.kategorie = uvolnění.
Pracovní kalendář - jiná varianta: týdenní nebo cyklický s pracovní dobou 7 dní v týdnu buď po 24 hodinách nebo po 8 hodinách.
 • Mzdová položka: 600-Odm.uvolnění (č.alg. = 5 - pevný tarif bez ohledu na odprac.dobu, danění = 1, zap.zdrav. i soc. = 1)
 • Průměr pro p.p.účely:
  • Varianta 1: U mzd.položky 600 nastavte "dovolená = 5-jako č.1 navíc vynucený zápočet dnů jako odprac.dny pro dovolenou". V tomto případě je v číselníku "druhy prac.poměru" u "druhu prac.poměru = uvolnění" nastaven (parametr dop_kod_na_udp (sk.3)) automatický dopočet mzdy na položku č. 600.
  • Varianta 2: U mzd.položky 600 nastavte "dovolená = 1", č.alg.=16. V prac.poměru vynulujte položku "tarif" a naopak zadejte v agendě "Příplatky" měsíční částku odměny. V tomto případě je v číselníku "druhy prac.poměru" u "druhu prac.poměru = uvolnění" nastaven automatický dopočet mzdy na položku z rozsahu 1xx-168 (např.150 s následujícím nastavením: č.algoritmu = 0, zp. danění = 1, zap.zdrav. i soc. = 1, dovolená = 1). Plat je složen ze dvou částí: mzd.pol. 150 obsahuje nulovou částku, ale má počet odprac.hodin; mzd.pol. 600 obsahuje částku, ale počet hodin je nulový.

Pozn. Jsou použity mzd.pol. 600 a 601 z toho důvodu, že uživatel nechce částky odměn zahrnovat do běžných hrubých mezd, ale do tzv. OON.


Zpětné korekce

Menu: Mzdy/Doplatky, záložka "Zpětné korekce"

Viz Metodické postupy.

Popisy pracovních míst a Systemizace

V popisech pracovních míst je vhodné vyplňovat vlastnosti: typ mzdy, třída a „povolání ve st. správě dle MPSV“ – vlastnost č. 80. Následně se v popisu pracovního místa (sestava) objeví informace o prováděné práci – z číselníku „Katalog prací…“ – viz Popisy pracovních míst – Číselníky, a to na základě zadaného „povolání“ a třídy.


Systemizace může obsahovat drobnější úpravy (např. dodatečná volba na pracovní kategorii).

Vzdělávání

Sociální program

V sociálním programu je možno zadat kód mzdové položky k příslušné číselníkové výhodě s automatickým propojením do mzdy(platu) zaměstnance.


Obrázky

Sprava-cis-skupstred-1.png Sprava-cis-stred-1.png Sprava-cis-organizacni-jednotky1.png

Sprava-popispracmista-1a.png Sprava-popispracmista-1b.png Sprava-popispracmista-2a.png Sprava-popispracmista-2b.png

Sprava-systemizace-1a.png Sprava-systemizace-1b.png Sprava-systemizace-1c.png Sprava-systemizace-1d.png Sprava-systemizace-2a.png Sprava-systemizace-2b.png


Sprava-cis-druhyosvedceni-1.png Sprava-cis-druhyosvedceni-2.png


Sprava-cis-osvedceni-1c.png Sprava-cis-osvedceni-1b.png


Sprava-cis-osvedceni-1a.png Sprava-indivplan-1.png

Sprava-sest-dohlednadplnenim-1.png Sprava-sest-indivplany-1.png

FKSP