KPD

Z Prirucky
Download icon
KS rozcestník
Knihy.png

Návody

Aplikace
Evidence
Mzdy
PIS
Sestavy a výstupy
Jiné

Získejte více

KPD - Konta pracovní doby - Úvod

Úvod

Konto pracovní doby je nový typ nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. V systému je nově zabudováno jako zákaznická specialita a jako takové bylo naprogramováno dle požadavků zákazníka.


Teorie

Konto pracovní doby

 • je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby
 • vyrovnávací období může být maximálně 26 týdnů (kolektivní smlouva může vymezit max. 52 týdnů)

Vyrovnávací období v týdnech přináší velké komplikace při zpracování mezd (například použití 2 stálých mezd, průměrů atd. během jednoho měsíce). Proto doporučujeme, a aplikace je tak odladěna, aby začátek vyrovnávacího období byl vždy první den v měsíci. To lze dvěma způsoby

  • po ukončení vyrovnávacího období přeřadit zaměstnance na kalendář, který již do konce měsíce nemá naplánovanou směnu.
  • nebo použít následující výklad a plánovat KPD na celé měsíce: Od § 86 odst. 3 a 4, kde je řešeno 26 resp. 52 týdenní vyrovnávací období, je možné se podle § 4b odst. 1 ZP odchýlit jen ve prospěch zaměstnance. Nebylo by odchýlením ve prospěch zaměstnance to, že by vyrovnávací období začínalo například 1.1 a končila 30.6., když tímto způsobem máme zajištěno, že doplatek mzdy za toto vyrovnávací období bude zúčtován v měsíci červnu a promítne se nám do průměrného výdělku zaměstnance v případném následujícím vyrovnávacím období červenec až prosinec?
Podle námi použitého názoru je toto odchýlení ve prospěch zaměstnance, protože pokud skončí 26 týden např. 1. července 2012, dostane zaměstnanec doplatek za toto vyrovnávací období až v červenci a při zjišťování průměrného výdělku za předchozích 12 kal. měsíců tj. Červenec 2011 až červen 2012 se mu do rozhodného příjmu doplatek nepromítne, takže se bude vycházet při zjišťování z vyplácené stálé mzdy, která byla 80% průměrného výdělku. Takže bychom počítali 80% z 80%. Na podporu tohoto názoru uvádíme i směrnici EU č. 2003/88/ES, která určuje vyrovnávací období u KPD na 6 resp. 12 měsíců.
Aby nebyly problémy při kontrole ze strany Inspekce práce, tak by asi bylo vhodné tuto úpravu vysvětlit zaměstnancům a požádat je , aby o toto odchýlení sami požádali např. takto: „Žádám, aby bylo vyrovnávací období u konta pracovní doby v délce 6 měsíců (12 měsíců)“. Pod tímto textem by byla jména zaměstnanců a jejich podpisy.
 • délka směny může být max. 12 hod. a nutno dodržet další pravidla ohledně přestávek mezi směnami, atd.
 • je zapotřebí souhlas jednotlivých zaměstnanců
 • je nutno vést účet pracovní doby a účet mzdy zaměstnance


účet pracovní doby - eviduje se

 • stanovená týdenní pracovní doba, popř. kratší pracovní doba
 • rozvrh pracovní doby včetně začátku a konce směny (v aplikaci vyplňování začátku a konce směny není povinné)
 • odpracovaná doba v jednotlivých dnech

účet mzdy - eviduje se

 • stálá mzda zaměstnance
 • dosažená mzda zaměstnance za kalendářní měsíc
 • mzda, kterou by zaměstnanec dosáhl, kdyby v kontu nepracoval

Práce přesčas Co je či není přesčas se pozná až po skončení vyrovnávacího období. Pak se přesčas buď proplatí (základ přesčasu) nebo zaměstnanec vyčerpá náhradní volno. Toto systém automatizovaně neřeší, po skončení období je tedy nutno přesčas samostatně zadat (nebo importovat).

Stálá mzda Stálá mzda nesmí být menší než 80% průměrného výdělku zaměstnance, který se počítá z výdělku za posledních 12 měsíců. Pokud je KPD uplatněno dle § 86 odst. 4 ZP stálá mzda nesmí být menší než 85% průměrného výdělku, který se počítá z výdělku za posledních 12 měsíců.

Vypořádání Vypořádání se děje po uplynutí vyrovnávacího období nebo po skončení pracovního poměru. Pokud je souhrn práva na dosaženou mzdu za jednotlivé měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel povinen rozdíl doplatit.

Plusy a mínusy

Výhody a nevýhody se mohou lišit pro zaměstnance, pro zaměstnavatele a pro různé konkrétní případy či osobní hlediska. Níže jsou uvedeny možné příklady.

Výhody pro zaměstnavatele

 • Větší výhody z konta jsou při výkyvech, nevyrovnanostech v odbytu, tzn. pracovních potřebách.
 • Zaměstnavatel přiděluje práci v takovém rozsahu, jaký odpovídá jeho potřebě.
 • Vypořádání se s nárazovou potřebou přesčasových hodin, odklad plateb.
 • Finanční úspory (nemusí se vyplácet náhrady za překážky v práci na straně zaměstnavatele).

Nevýhody pro zaměstnavatele

 • Složitá administrativa.
 • Určité legislativní nejasnosti.
 • Může nastat větší finanční zátěž.

Výhody pro zaměstnance

 • Například větší časový prostor volna - dynamika práce.

Nevýhody pro zaměstnance

 • Může mít i méně peněz.

Nejasnosti

 • Změny rozvržení pracovní doby
 • Málo pramenů, málo praktických zkušeností
 • Jestliže jsou nejasnosti ve výkladech při obvyklých záležitostech (běžný kalendář Po-Pá, volné So, Ne a svátky), můžeme větší problémy očekávat v kontech.

Nastavení KPD

Výpočty

Mzdové položky a parametry

Pro funkčnost KPD je potřeba založit nové mzdové položky a jejich čísla zadat do parametrů:

Příklad.
M-KPD-cis-mzd-pol.jpg

Zákaznické parametry

Parametry používané v zákaznických specialitách:

Pojmy

Pojmy (číselník) - je potřeba zkontrolovat zařazení mzdových položek (a příp. provést opravu) v následujících pojmech:

 • Absence pro KPD

Pojem představuje absence, které krátí časový fond. Pokud zaměstnanec bude mít absenci vyjmenovanou v tomto pojmu, nedostane za tuto absenci zálohu (nebude se mu generovat kód kod_zaloha_KPD (sk.3)).

 • Neplaceno v KPD - do tohoto pojmu se zadávají mzdové položky, které nebudou v průběhu KPD propláceny (jejich částky se budou nastavovat na 0).
 • Bez vyrovnání v KPD - do tohoto pojmu se zadávají mzdové položky, které nebudou dopláceny při ukončení pracovního poměru nebo cyklu KPD. Zde zadávejte mzdové položky vyjmenované v pojmu Neplaceno v KPD takové, které nechcete doplácet. Přičemž mzdové položky 111-169 se nedoplácejí nikdy.

Práce s KPD

Zadání KPD u zaměstnance

M-KPD-zadani.jpg

 • Vyrovnávací období

Vyrovnávací období si stanovuje uživatel. Systém nedovolí uložit záznam, pokud vyrovnávací období není definováno na celé měsíce (od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci), případně pokud vyrovnávací období není definováno na celé týdny (počet kalendářních dní není dělitelný 7 - tzn. pokud např. vyrovnávací období začíná prvním dnem středou, pak ukončení musí být v úterý). Pokud je období zadáno na měsíce a není 6 nebo 12 měsíců, systém zobrazí varovné hlášení (nicméně dovolí záznam uložit). Po ukončení jednoho vyrovnávacího období je možno zadat nový záznam (pokračování) - přebírá se průměr pro KPD.

 • Procento průměru

Pole je editovatelné, ale probíhá zde kontrola. Systém nedovolí uživateli vložit menší hodnotu než 80 (procent) - objevila by se hláška "Procento průměru nesmí být menší než 80."

 • Průměr pro KPD

Průměr pro KPD dosadí systém automaticky. Průměr je zjišťován za předchozích 12 měsíců, případně od data nástupu, je-li tento pozdější. Výsledná hodnota odpovídá podílu zjištěného příjmu a odpracovaných hodin. Do příjmu se započítávají všechny mzdové položky se započitatelností do průměru pro dovolenou vyšší než 0 (bez rozdílu za jaké období jsou vypláceny, protože zjišťované období je 1 rok). Odpracované hodiny se zjišťují zcela identicky jako pro klasický průměr pro pracovně právní účely (použita stejná funkce).

Pozn. 1 Pokud je začátek vyrovnávacího období v budoucím období, průměr stanoví až následná budoucí měsíční závěrka.
Pozn. 2 Výjimečně je možno použít funkci: Výpočet průměru pro KPD (jednorázová funkce 125).

 • Stálá mzda

Stálá mzda je vypočtena podle vzorce: Průměrný počet dní v roce (21.74 nastavených v parametru PRUM_DNY_ROK) * úvazek (dle parametru KPD_stala_mzda (sk.5)) * průměr pro KPD * procento průměru / 100 (pro příklad výše: 21.74 * 8.00 * 256.34 * 80.00 / 100 = 35666 po zaokrouhlení).

Plánovaný fond

Plánovaný fond - určení plánovaných směn a hodin.

M-KPD-plan.jpg

Možné způsoby zadání plánu:

 • uživatel ručně vyplní každý den
 • předvyplnění dle kalendáře

vyberete kalendář (běžný, týdenní, nebo cyklický) a rozvrh a stiskněte tlačítko "Vyplnit právě editovaný měsíc". Následně můžete ještě jednotlivé dny zkorigovat.

 • můžete využít pomůcku - zatrhnutí zatrhávacího pole "Automaticky předvyplnit každý nový měsíc". To způsobí, že při měsíční závěrce bude automaticky založen nový měsíc a předvyplněn podle zvoleného rozvrhu.
 • import z připraveného souboru (viz dále)

Zatrhávací pole "Použít-pokud už není platné vyrovn.období" by mělo být vždy zatržené - důležité pro výpočet v měsíci, kdy konto začíná nebo končí v průběhu tohoto měsíce.

Skutečně odpracovaná doba

Určení skutečně odpracovaných hodin je možno provádět třemi různými způsoby, případně jejich kombinací. Prvním způsobem je vyplnit podrobný denní formulář (viz. níže – původně to byla povinná varianta). Druhým způsobem je přenést odpracovanou dobu (mzdovou položku 111 – 169 mimo položky pro stálou mzdu) z docházkového systému nebo výroby. Poslední možností je zadat odpracovanou dobu (mzdovou položku 111 – 169 mimo položky pro stálou mzdu) do ručního pořizování dat.

Denní přehled odpracované doby

M-KPD-skutecnost.jpg

Možné způsoby zadání skutečnosti:

 • ruční vyplnění
 • tlačítko "Vyplnit odpracované hodiny podle plánu" naplní pole "Skutečný počet hod." stejnou hodnotou jako je v poli "Počet hodin", tzn. plán souhlasí se skutečně odpracovanou dobou. Samozřejmě je možná korekce hodnot.
 • import ze souboru


Přímý zápis do tabulky
Rozšiřující parametr "dch_sumace_exist" (sk.9) je přepnut na hodnotu "Ano". Plán se importuje pod kódem, který je uveden v rozšiřujícím parametru "dch_kod_pfondu" (sk.9). Skutečnost se importuje pod kódem 100 (zákaznická specialita, předpokládá se změna v budoucnu - číslo bude volit uživatel tím, že zapíše hodnotu do nově přidaného rozšiřujícího parametru). Import ignoruje kódy 100-168, tzn. pokud by byly v souboru takové řádky, nebudou přeneseny. Data se importují prostřednictvím menu: Mzdy/Přenosy dat/Z docházkového systému resp. se ukládají přímo ukládají do tabulky dch_sumace (zde ještě kódy 100-168 budou uvedeny) a následně do tabulky odmeny (zde už 100-168 nebudou uvedeny).


Přenos speciálním souborem
Menu: Mzdy/Přenosy dat/Z docházkového systému, zatrhávací tlačítko "KPD". Systém očekává textový soubor s oddělovačem položek středník (;) nebo čárka (,). Nebude vadit ani to, když data budou uzavřena uvozovkami ("xxx"). Struktura souboru: písmeno P nebo S (P=plán, S=skutečnost); os.číslo; datum; hodiny. Datum by měl být ve formátu, který podporuje vaše databázová platforma (např. pro MS SQL yyyy-mm-dd).

Příklad

Vše odpracováno - výpočet mzdy za podmínky, že vše, co bylo naplánováno, bylo i odpracováno.

M-KPD-2010-07.jpg


Nepřítomnost - zaměstnanec některé směny neodpracoval, nejsou vyplněny ve skutečnosti, dané dny byly pokryty záznamem o dovolené. V tomto případě došlo ke zkrácení stále mzdy. Stálá mzda se krátí o částku vypočtenou dle vzorce: (stálá mzda * počet odpadlých hodin)/ (průměrný počet dní v roce * úvazek dle parametru). V příkladě tedy (35666 * 36.0) / (21.74 * 8,00) = 7383 po zaokrouhlení. Výsledná stála mzda tedy je 35666 – 7383 = 28283.

M-KPD-2010-08.jpg

Neodpracováno - zaměstnanec neodpracoval některé naplánované směny. Systém mu je zaplatí formou zálohy.

M-KPD-2010-09.jpg

Pracováno více - zaměstnanec odpracoval více než bylo plánováno. Systém mu hodiny navíc neproplatí, jen si je poznačí pro konečné vyúčtování.

M-KPD-2010-10.jpg


Položky definované v pojmu Neplaceno v KPD se proplatí po skončení vyrovnávacího období KPD, nebo při ukončení pracovního poměru, pakliže nejde o mzdové položky v rozsahu 111-169 nebo mzdové položky definované v pojmu Bez vyrovnání v KPD.

M-KPD-2010-11.jpg

Stanovení průměru pro KPD při pokračování

Přebírá se průměr pro KPD z předchozího období.

Stanovení průměru pro p.p.účely po ukončení KPD

Po ukončení KPD bude průměr pro p.p.účely stanoven následovně, v závislosti na termínu ukončení

po ukončení konta v průběhu čtvrtletí (průměr na zbytek čtvrtletí)
Základem bude mzda, kterou by za odpracované hodiny dosáhl, kdyby v kontu nepracoval, vyplacené příplatky za práci ve ztíženém prac. prostředí, příplatky za práci v sobotu a neděli, dělená počtem skutečně odpracovaných hodin.

po ukončení konta na konci čtvrtletí (průměr na další čtvrtletí)
Základem bude mzda, kterou by za odpracované hodiny dosáhl, kdyby v kontu nepracoval, vyplacené příplatky za práci ve ztíženém prac. prostředí, příplatky za práci v sobotu a neděli, dělená počtem skutečně odpracovaných hodin.

průměr na čtvrtletí, které následuje po čtvrtletí, v jehož průběhu došlo k ukončení konta
Základem bude součet mzdy, kterou by za odpracované hodiny dosáhl, kdyby v kontu nepracoval a mzdy, dosažené za období po ukončení konta prac. doby, vyplacené příplatky za práci ve ztíženém prac. prostředí, příplatky za práci v sobotu a neděli, dělený počtem skutečně odpracovaných hodin.

Funkcionalita předpokládá existenci tabulky pichacky_kpd, která se plní obdobně jako standardní tab.pichacky, a to jakoby v situci, kdy by zaměstnanec nepracoval v kontu prac.doby. Z těchto dat se zjistí základ pro výpočet průměru a následně se použije místo standardního nápočtu skutečně vypočtených mezd (v kontu). Následný výpočet průměru je již obvyklý tj. započtení vícekvartálových odměn a následně vyděleno skutečně odpracovanými hodinami. Průměr je uložen standardně do položky prum_dov, která se použije po přechodu z konta prac.doby na jiný kalendář.


Sestavy

SI 216/B - Účet pracovní doby

M-KPD-SI216B.jpg

MS 050/B - Účet mzdy

M-KPD-MS050B.jpg

Měsíční závěrka

Pokud v novém aktuálním období začíná vyrovnávací období KPD a zároveň nekončí staré, provede se výpočet průměru pro KPD.

Výstup zaměstnance

Zákaznická úprava:
Zpracování brutto u zaměstnanců s KPD a ukončeným pracovním poměrem v minulých obdobích. Tito zaměstnanci se budou nyní zpracovávat jako by měli v pracovních poměrech zadán běžný kalendář bez automatického dopočtu (typ kalendáře číslo 6). Tak bude zajištěno, že nedojde k žádným dopočtům a výpočtům bez zásahu uživatele.

Zákaznické úpravy

Odkazy