Sociální program

Z Prirucky
Download icon
KS rozcestník
Knihy.png

Návody

Aplikace
Evidence
Mzdy
PIS
Sestavy a výstupy
Jiné

Získejte více

Menu: PIS > Sociální program

Sociální program je systém sledování a plánování sociálních výhod poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům, který zahrnuje přidělování sociálních a motivačních výhod v závislosti na zadaném kritériu.

Číselník výhod

Menu: PIS > Sociální program > Číselník výhod

Ciselnik-zamestnaneckych-vyhod.png

Číselník pro navádění jednotlivých výhod. Vyplňuje se:

 • číslo
 • název
 • popis
 • Hlídaná četnost čerpání ve sledovaném období - počet povolených čerpání ve sledovaném období. Na přečerpání pak systém upozorní hláškou s tím, zda chcete záznam čerpání opravdu uložit.
 • Zobrazovat na KS portále - zda se má nabízet v agendě Benefit (požadavek) (hd 57871 s tím, že dosud zadané výhody budou mít zapnuto nabízení na KS portále).

Např. 1 - bazén, Vstup do městských lázní; 2 - Kredit-mobil, Karta do mobilního telefonu.

Seznam zaměstnanců

Sledování sociálního programu je možné jak pro zaměstnance s hlavním pracovním poměrem, tak i pro ostatní (zatrhávací pole ve spodní části všechny druhy PPV.

Socialni-program-seznam-zamestnancu.png

Osobní účty zaměstnanců

Menu: PIS > Sociální program > Osobní účty

Je možné nastavit sledované období, buď měsíc nebo rok (v rozšiřujících parametrech, skupina č. 10 - PIS, kód parametru spr_obd).

Nastavení určuje, za jaké období se budou zobrazovat záznamy na záložkách ‘Nastavení’ a ‘Využití’. Buď za aktuální měsíc nebo za aktuální rok.

Na záložce ‘Seznam zaměstnanců’ ovlivní položky ‘Příjem’ a ‘Zůstatek’. V těchto položkách bude buď součet za aktuální měsíc nebo za aktuální rok. Na záložkách ‘Využití’ a ‘Využití seznamem’ ovlivní položku ‘K dispozici’.

Sledované období je indikováno modrým textem v okně Sociální program.

Přehledy lze též sestavovat za uplynulé měsíce.

V sociálním programu je možno posouvat sledované období, proto lze čerpání zadávat do minula i do budoucna, vždy však jen do aktuálně nastaveného sledovaného období. Přečerpání prostředků se hlídá také pro aktuálně nastavené období. Sledované období lze posouvat v seznamu zaměstananců. Po otevření sociálního programu je sledované období nastaveno vždy na aktuální období v MaP.

Příjmy

Záložka Příjmy slouží k navedení příjmové částky konkrétnímu zaměstnanci - příjem, datum (určuje do kterého období příjem spadá).

Socialni program-Prijmy.png

Výdaje

Záložka Výdaje – jakou výhodu daný zaměstnanec čerpal (jaká výhoda, stručný popis výdaje, výdaj, datum kdy došlo k výdaji).

Příjmy seznamem a Výdaje seznamem

Záložky Příjmy seznamem a Výdaje seznamem jsou určeny pro zjednodušení práce při hromadném navádění příjmu více zaměstnancům najednou nebo hromadném využití jedné konkrétní sociální výhody.

PIS-socialni-program-prijmy-seznamem.png PIS-socialni-program-vydaje-seznamem.png

 • Vstupní soubor - umístění načítaného souboru. Možno načítat typy .txt, .csv, .Excel. Pro textový soubor je oddělovačem tabelátor.
 • Struktura souboru
  • Příjmy seznamem
   • os.č.;příjem
   • os.č.;příjem;datum
   • os.č.;příjem;datum;popis
  • Výdaje seznamem
   • os.č.;druh výdaje;výdaj
   • os.č.;druh výdaje;výdaj;datum
   • os.č.;druh výdaje;popis;výdaj;datum

Položka "popis" je omezena na 40 znaků. Položky "příjem" a "výdaje" nesmí obsahovat hodnotu "0".
Po kliknutí na tlačítko Spustit import proběhne přenesení dat ze souboru do seznamu v agendě. Během přenosu se provádí kontroly a uživatel je pak informován, kolik záznamů nemohlo být přeneseno.

Přehled čerpání

Záložka Přehled čerpání umožňuje sledovat čerpání výhod zaměstnanci za zvolené období seskupené dle druhu výhody nebo dle kmenového střediska.

Stavy účtů

Záložka Stavy účtů ukazuje přehled stavu účtů jednotlivých zaměstnanců.

Taktéž je možné nastavit výši povoleného přečerpání v sociálním programu (v rozšiřujících parametrech spr_pre’). Pokud pak dojde k přečerpání do povolené výše, systém toto povolí a uživatel je upozorněn, že došlo k povolenému přečerpání.


10
spr_obd Sledované období v sociálním programu
Aktuální rok
Nastavení určuje, za jaké období se budou zobrazovat záznamy na záložkách 'Příjmy' a 'Výdaje'. Za „aktuální měsíc“, za „aktuální rok“ nebo za „volitelný časový interval“. Na záložce 'Výdaje' ovlivní položku 'K dispozici' a na záložce 'Seznam zaměstnanců' ovlivní položky 'Příjem' a 'Zůstatek'.

V těchto položkách bude suma za daný časový interval. Sledované období je indikováno v okně Sociální program.

10
spr_pre Povolené měsíční přečerpání v soc. programu
0
Zadává se částka v Kč představující povolené měsíční přečerpání v sociálním programu. Jestliže zaměstnanec jde do mínusu nad tuto částku (přečerpá více než toto), systém zahlásí : ´Překročeno povolené přečerpání … Kč? Pokračovat?´ (Dovolí tedy záznam jak neuložit tak uložit.)
10
spr_rocni_prev Převod zůstatku v soc.programu do následujícího roku
n
Možné hodnoty: 'n' - nepřevádět nic (výchozí hodnota); 'a' - převést celý zůstatek; 'p' - převést jen zůstatek z minulého roku.

Kolektivní fond

Jedná se o oddělenou evidenci, která není svázána s osobními účty zaměstnanců. Slouží k evidenci příjmů a výdejů na kolektivní akce.

PIS-socialni-program-kolektivni-fond.png

Přenos čerpání do/z mezd

Zákaznické úpravy

Různé

Změna názvosloví

Byla provedena změna názvosloví v sociálním programu. Jmenovitě:

 • v menu Osobní účty byla přejmenovaná záložka Výdaje na Čerpáno a záložka Výdaje seznamem na Čerpáno seznamem.
 • v nově pojmenované záložce Čerpáno byly přejmenovány položky Druh výdaje, Stručný popis výdaje a Výdaj na Druh benefitu, Stručný popis benefitu a Čerpáno.
 • v nově pojmenované záložce Čerpáno seznamem byla přejmenována sekce Hromadné navedení výdaje na Hromadné navedení čerpání. V této sekci pak byly přejmenovány položky Výhoda a Výdaj na Druh benefitu a Čerpáno. V sekci Import ze souboru ve výběru Struktura souboru byly nahrazeny pojmy druh výdaje a výdaj za druh benefitu a čerpáno. V datové části pak byly přejmenovány sloupce Druh výdaje a Výdaj na Druh benefitu a Čerpáno.
 • v záložce (sestavě) Přehled čerpání byl změněn název sestavy Přehled čerpání soc. výhod na Přehled čerpání benefitů. V sekci Seskupit podle byla přejmenována volba Druhu výhody na Druhu benefitu a při výběru této volby pak v sestavě byly nahrazeny pojmy Soc. výhoda a Výdajv' za Druh benefitu a Čerpáno. Při výběru druhé volby seskupení Kmenového střediska byly v sestavě nahrazeny pojmy Sociální výhoda a Výdaj za Druh benefitu a Čerpáno.
 • v záložce (sestavě) Stavy účtů byl nahrazen název sloupce Celk. výdaj názvem Celk.čerpáno.
 • v menu Kolektivní fond byl přejmenován sloupec Výdaj na Čerpáno.
 • bylo přejmenováno menu Číselník výhod na Číselník benefitů.

04/2023

Benefity do poloviny průměrné mzdy

Odkazy

 • DB:
select * from soc_vyhody;
select * from soc_vyuz;
select * from soc_fond_kol;