Zaměstnanci agentur

Z Prirucky
E-zamestnanci-agentur-editace.png

Zaměstnanci agentur je agenda pro evidenci zaměstnanců agentur a externistů. Tito nemají zpracovávané mzdy v aplikaci. Evidence slouží často jako podklad pro vydání identifikační karty k docházkovému systému, stravovacímu systému, pro přístup do vyhrazených míst v areálu organizace. Dále také k dalším činnostem v personální oblasti, např. evidenci a plánování lékařských prohlídek, vzdělávacích akcí.
Menu: Evidence > Zaměstnanci agentur/Externisté

Zobrazení

  1. Agenturní zaměstnanec/externista zadaný v této agendě je automaticky zobrazován také v agendách Evidence zaměstnanců a Pracovní poměry.
  2. Opačně (opačný směr) toto neplatí.

Pracovní agentura

Číselník: Obecná evidence osob

Porovnání zadání

Je tedy také možno nevyužívat tuto agendu, ale pořizovat tyto zaměstnance standardně jako ostatní běžné s tím, že se zmíněné položky (výplatní středisko, druh pracovního poměru) nastaví na uvedenou hodnotu.

Položky

Osobní číslo musí být unikátní jak pro tuto agendu, tak pro standardní agendu zaměstnanců (Osobní údaje). Doporučuje se vytvořit pro tyto zaměstnance vlastní řadu osobních čísel. Omylem uloženého zaměstnance agentury je možné smazat pomocí okna Rušení.

Rodné číslo není povinná položka. Je možné vyplňovat náhradním způsobem – tzn. že z data narození a pohlaví se definuje prvních šest číslic, které se doplní třemi libovolnými číslicemi (např. '888', v případě cizinců použijte '000').

Pracovní agentura - doplňuje se pracovní agentura, k níž zaměstnanec náleží. Nabízí se výběr z číselníku Obecná evidence osobty osoby, které mají identifikaci pracovní agentura.

Kmenové středisko - je vhodné takto evidované zaměstnance přiřadit na oddělené kmenové středisko.

Změna pracovního střediska v agendě Pracovní poměr

Při změně pracovního střediska agenturního zaměstnance v agendě Pracovní poměr je zobrazena hláška (dotaz), zda se má provést stejná změna i pro kmenové středisko (chcete stejně změnit i kmenové středisko?).

Více pracovních poměrů

V agendě Pracovní místo (záložka) je umožněno pořizovat nové záznamy pracovního poměru pro zaměstnance agentur. U agenturníků, kteří mají zaznamenáno více pracovních poměrů, jsou v okně Zaměstnanci agentur vždy načítána pouze data z posledního poměru, a pokud zde provedete nějakou změnu, promítne se pouze v tomto jediném záznamu.

Více IČ

ID podniku se nachází v režimu: Pohled/Editace/Sestava.

Změna kmenového střediska

Pokud se mění středisko u zaměstnance pořízeného v aktuálním období, lze provést změnu střediska na libovolné platné (i středisko náležící jinému podniku). Při této změně dojde i ke změně ID podniku u daného zaměstnance, o čemž je uživatel informován v oznámení.
Pokud byl agenturní zaměstnanec pořízen v předchozích období, může být změněno středisko jen na takové, které naleží stejnému podniku.

Převod z agenturního na kmenového zaměstnance

Možnosti

  • Zadání jako nový zaměstnanec (nové osobní číslo). Je potřeba mít povolenu duplicitu rodného čísla: ROD_CIS_ZAM (sk.1).
  • Změna prostřednictvím SQL příkazu.

Pomocí SQL příkazu

  1. Proveďte zálohu databáze
  2. Spusťte následující příkaz
update pracovnici set vypl_str = null, id_agentury = null where os_cislo in(X1,X2,X3);
 X1, X2, X3 ... seznam osobních čísel agenturních zaměstnanců oddělený čárkami;
 

Poznámka:
V případě, že zaměstnance převádíte na určité výplatní středisko, lze číslo tohoto střediska vložit do příkazu místo hodnoty 'nul': '...vypl_str = 1...' nebo ho vyplnit do přímo do mzdových údajů v Evidenci zaměstnanců.


Přečíslování osobních čísel je možno provést pomocí: 34 - Hromadné přečíslování (jednorázová funkce)

Převod z kmenového na agenturního

update pracovnici set vypl_str = (obvykle -1), id_agentury = ...; 
update prac_pom set druh_pom = (obvykle 0), druh_pom_j = (obvykle 0);

Ke zvážení je případná změna dalších položek především z agendy Prac.poměr (tab prac_pom).

Mazání

Postup:

  1. V seznamu označte jednu nebo více osob.
  2. Smažte stiskem klávesy smazat.

Zamestnanci agentur-Mazani.png Zamestnanci agentur-Mazani-Vysledek.png

Dojde k vymazání vybraných "zaměstnanců", včetně všech souvisejících záznamů z databáze.

Odkazy

  • hd 43706 - w_prac1, sloupec INFO3 se plní názvem pracovní agentury (vazba na Cominfo)
  • pracovnici.id_agentury