Minimální vyměřovací základ

Z Prirucky

Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění

Minimální mzda je minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance v pracovním poměru a vyměřovacím základem pro osoby bez zdanitelných příjmů.

https://www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho/cerpani-pracovniho-volna

Viz: Minimální mzda.

Zaokrouhlení

Zaokrouhlení při stanovení minimálního vyměřovacího základu
Při úpravě na kalendářní dny v měsíci systém provádí zaokrouhlení základu na celé koruny nahoru. Dříve na celé koruny dolů, změněno dle aktualizovaných výkladů a po konzultaci s centrálou VZP

Zaokrouhlení vlastní částky doplatku
Zaokrouhlení vlastní částky doplatku je na celé koruny nahoru.

Úprava (krácení) vyměřovacího základu

Minimální vyměřovací základ se stanoví následovně:

Min.vyměř.základ upravený = Min.vyměř.základ (plná částka) * započtené kal.dny/kalendářní dny měsíce

Ke snížení tedy dochází např. v následujících případech:

  • Zaměstnání netrvalo celé období (zaměstnanec v průběhu měsíce nastoupil nebo vystoupil; dle data zahájení pracovního poměru a ukončení pracovního poměru). Minimální vyměřovací základ se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období.
  • Zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci (např. pro nemoc) - mzd.pol. 508-512 (a jejich příslušné rozpady na 8xx) a NEM Z POVOLANI (sk.3), "mateřská" a "rodičovská dovolená" (mzd.pol. 852, 510),

"otcovská" (855) - Otcovská a minimální vyměřovací základ ZP,
příp. další (celkově: 811-869).

  • 516-Dočasně nevyjasněná absence.
  • Mimoevidenční nepřítomnost - mzdová položka v intervalu 502-519 se započitatelností do zdrav.poj. = 0 a s indikací druh absence = 3. Např. dlouhodobé uvolnění z funkce, rodičovská dovolená.
  • Časovost u studentů

Problematika časovosti je řešena u nejfrekventovanějšího případu, tj. u studentů:

- pro správnost výpočtu min.vyměřovacího základu u studentů, je potřeba mít zadáno přesnou časovost platnosti studující školy v agendě Studenti. Tzn. v případě, že je zadán ve Mzdové údaje v položce Student = ano a zároveň v agendě Studenti je zadán časově záznam, který končí nebo začíná v aktuálním období, pak se pro účely min.vym. základu zdrav.pojištění počítá poměrná část.

hd 68609

  • Ostatní případy, kdy se plátcem pojistného stal stát v průběhu měsíce

Co se týká ostatních případů, kdy se jedná o pojištěnce státu pro účely zdrav.pojištění (např.registrace na Úřadě práce), jde o minoritní případy, které se řeší ručním vstupem doplatku zdrav.pojištění. Případné zavedení časovosti položky "Druh zdrav.poj." v agendě Mzdové údaje by znamenalo velkou pracnost a další zesložitění systému, proto zatím o této variantě neuvažujeme. hd 68609

Platí pro osoby

Neplatí pro osoby

Minimální vyměřovací základ neplatí pro osoby:

a) za kterou je plátcem pojistného i stát
b) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením ...
c) ... věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání ...
d) ... celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let ...
e) ... současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost ...

pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u výše uvedených zaměstnanců je jejich skutečný příjem.

Např., Abeceda mzdové účetní 2017, str. 356


Příjem od dvou (více) zaměstnavatelů a doplatek prostřednictvím jednoho z nich

Jedná se o případ, kdy úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů je nižší než minimální vyměřovací základ. Zaměstnanec v tomto případě pověřuje jednoho ze zaměstnavatelů, aby provedl odvod doplatku pojistného (do minimálního vyměřovacího základu). Postup, pokud jsme pověřeni my:

  1. Vyčlenit mzdovou položku pro tento účel (jednorázové nastavení).
  2. Na tuto mzdovou položku zadávat částku příjmu od druhého zaměstnavatele (měsíčně - v agendě Doplatky).

Aplikace: Založit novou mzdovou položku, prostřednictvím které bude zadán příjem od druhých zaměstnavatelů, s následujícím nastavením:

Číslo (např.): 770 (Mzdové položky - skupiny)
Započitatelnost do daně = -1
Započitatelnost do zdrav.pojištění = 6-změna min. základu zdrav.pojištění (z min.mzdy)
Ostatní nastavení mzd.položky: prázdné nebo nulové

Na takto zadanou mzdovou položku se zadává částka, která (např.) reprezentuje hodnotu vyměřovací základu na zdravotní pojištění, kterou zaměstnanec měl v daném období u jiného zaměstnavatele a tudíž tato částka se pro účely minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění připočte k základu zdrav.pojištění v daném měsíci. Defacto se o hodnotu této položky poníží min. vyměřovací základ v daném měsíci.

Např. Příjem v akt.období zaměstnance na DPČ je 5000Kč, tzn. standardně se provede doplatek do min.vyměřovacího základu z 6000Kč 13,5%. Pokud by u jiného zaměstnavatele měl v akt.období příjem 2000Kč, tak se na výše popsatnou mzdovou položku zadá právě těch 2000Kč a doplatek do min.VZ se automaticky provede již z částky jen 4000Kč.

Varianta 2: Neprovádět dopočet prostřednictvím systému a spočítat částku doplatku, zadat ji v agendě Doplatky na kód 903. Nevýhoda: systém ani v budoucnu nebude hlídat min.vym.základ ZP.

Prac. neschopnost přecházející z min. období

Do výpočtu se zahrnuje i PN, která přechází z min.období a je zadána jedním záznamem. Dříve bylo nutno rozdělit na 2 záznamy, kdy jeden byl do konce min.období a druhý v aktuálním. Poté teprve byl vypočtený min.VZ ZP v pořádku.

DPP a DPČ

Poměrná část dle data od - do z agendy Pracovní poměr

Při stanovování minimálního vyměřovacího základu zdrav.pojištění (MVZZP) v případě souběhu HPP a dohod se zohledňuje, zda daná dohoda je označena v parametru MINVZAKL_DRUHP (sk.5), že se u ní má rovněž hlídat MVZZP, a to z pohledu dat nástupu a ukončení pracovněprávních vztahů. (Zahájení pracovního poměru Ukončení pracovního poměru)

Doposud se pro určení MVZZP bral jako primární datum nástupu a výstupu z Evidence osobních údajů.
05/2021

Odkazy