Měsíční rozvrhy

Z Prirucky

Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Měsíční rozvrhy Kalendář měsíčních časových fondů se využívá pro zadávání velmi atypických pracovních rozvrhů, u nichž nelze určit či stanovit dostatečnou míru pravidelnosti.

  • Generovat svátky - zda se budou generovat svátky, tj. např. mzdová položka 53-SVÁTEK EVID.
- varianta bez rozpisu dnů - v případě, že parametr má hodnotu "Ne"
- varianta s rozpisem dnů - v případě, že parametr má hodnotu "Ano"


Varianta bez rozpisu dnů

V těchto případech lze pouze stanovit celkový počet pracovních dnů a hodin (i půl hodin) pro kalendářní měsíce v rámci roku.

C-rozvrhy-mesicni-bez rozpisu.png

Využití se nastaví v pracovním poměru typem kalendáře číslo 4 – měsíční časový fond. V tomto případě se bude realizovat pouze automatický dopočet do časového fondu. Systém však nebude schopen krátit časový fond po zadání absencí formou data ‚od–do‘ , neboť není schopen rozlišit, jestli na daný den absence připadá či nepřipadá pracovní doba, proto krácení časového fondu u takto zadaných absencí musí uživatel provést „ručně“ ve zpracování pracovního výkazu (Zpracování brutto).

Úprava na hod.úvazek

  • zatrhávátko je zatržené - pokud se v prac.poměru zaměstnance liší hodiny zákonného úvazku a skutečného úvazku, pak při výpočtu mzdy se časový fond měsíce spočte jako počet dnů (zadaný v tomto rozvrhu) krát hodiny (skutečný úvazek v prac.poměru)
  • zatrhávátko není zatržené - časový fond měsíce ve dnech i v hodinách je vzat z hodnot zadaných zde v měsíčním kalendáři

C-rozvrhy-mesicni-bez rozpisu 1.png


Varianta s rozpisem dnů

V kalendáři s měsíčním fondem definujete jednotlivé dny v rámci měsíce a v rámci celého roku – určujete, zda jsou pracovní nebo ne, pokud jsou pracovní, pak zadáváte písmeno R nebo O nebo N (ranní nebo odpolední nebo noční směna) a počet hodin. Písmeno V značí volno, z důvodu přehlednosti je lépe daný den vůbec neoznačovat (nechat prázdný).

C-rozvrhy-mesicni.png

To například znamená, že při vložení nepřítomnosti zaměstnanci s tímto typem kalendáře systém sám vyjádří ve "Zpracování brutto" o kolik pracovních dní a hodin se jedná. Dále systém pro tento kalendář správně vyhodnocuje svátky, tj. pokud je určen jako "pracovní" den, který je dle plánovacího kalendáře svátkem, pak se vyhodnocuje stejně jako u běžného kalendáře.

U každého měsíčního rozvrhu lze generování svátků potlačit novým zatrhávacím polem ´Generovat svátky´.

Při vkládání nového fondu stisknete tlačítko "Nový", zadáte nejdříve název a vyberete rok platnosti. Poté již můžete zadat pro jednotlivé měsíce (označené pořadovými čísly) počty pracovních dnů a hodin (i půl hodin). Pro uložení změn stisknete tlačítko "Uložit".

V okně máte rozbalovací menu se jmenným seznamem již zadaných měsíčních fondů, po výběru hledaného se vám zobrazí ve vedlejším políčku i pořadové číslo fondu. Dále je možné zvolit rok, neboť pro každý rok je potřeba měsíční fondy zadat znovu. Pokud provedete nějakou opravu, pro její potvrzení je opět potřeba stisknout Uložit. Chcete-li zobrazený měsíční fond smazat, stisknete tlačítko "Smazat".


Pomůcky pro předvyplnění Pomůcky pro předvyplnění měsíčního kalendáře.

  • výběr některého z již založených cyklických kalendářů, stisk tlačítka „Předvyplnit údaji z cyklického rozvrhu“. Zbytek – tedy rozdíly oproti tomuto cyklickému kalendáři – upravit ručně
  • stisk tlačítka „Předvyplnit pracovní dny“. Bude předvyplněn běžný kalendář, tj. každý den po například 8 hodinách. Rozdíly upraví uživatel ručně.
  • Dogenerovat zbytek roku. Vhodné pro opakující se dvou nebo třítýdenní cykly.


Klouzavé volno K problematice klouzavého volna viz poznámku u cyklických rozvrhů.

db tabulky: mes_fondy, mes_fondy_dny

Odkazy