Příplatky

Z Prirucky
Priplatky-pro-vybraneho-zamestnance.png
M-priplatky.png

Menu: Mzdy > Příplatky

Agenda Příplatky slouží k zápisu příplatků dlouhodobého charakteru (např. jazykový, rizikový apod.) – tzv. trvalých příplatků. Příplatek zavedený v této agendě bude zaměstnanci opakovaně každý měsíc vyplacen – dokud jej uživatel nezruší (nesmaže).

 • Jaký kód

Jako trvalý příplatek nemůžete navést libovolnou mzdovou položku, ale pouze takovou, která splňuje určité podmínky. Obecně platí, že kód mzdové položky příplatku se pohybuje v rozmezí 200-299. Pokud je potřeba, lze využít položek v rozmezí 172-899, resp. ponovu i mzd.položky nižší než 100 s číslem algoritmu 16. Viz Mzdové položky - skupiny.

 • Jaké číslo algoritmu

Rovněž je třeba mít v u mzdové položky správné číslo algoritmu, které vám rovněž určuje jak má být příplatek zpracován. Nejčastěji bývají v rozmezí 10 až 14 (příplatky jsou přepočítávány dle typu mzdy a odpracovaných hodin) nebo 16 (pevný měsíční příplatek). Viz Mzdové položky - číslo algoritmu.

Tip. Pokud systém nepovolí zadat požadované číslo mzdové položky jako příplatek, zkuste jej najít v nabízeném seznamu, pokud tuto položku nenajde ani zde, zkontrolujte v číselníku mzdových položek, zda položka splňuje výše uvedené podmínky.

 • Změny daň. základů

Do trvalých příplatků se rovněž často navádí položky, které nejsou přímo příplatky k platu zaměstnance, ale pouze ovlivňují jeho daňový základ. Tyto položky mají v číselníku mzdových položek nastaven způsob zdanění na -1. Typickými příklady jsou především:

Danění motorových vozidel – navádí se kladnou částkou, protože navyšují daňový základ
Mot.vozidla - 1% - výpočet
Úroky ze stavebních a hypotečních úvěrů – navádí se minusovou částkou, neboť snižují daňový základ.(V případě, že zaměstnanec neuplatňuje takový odpočet každý měsíc, provedete mu odpočet za celý rok při ročním zúčtování daní).

Nastavení

 • Příplatky po výstupu
Příplatky po výstupu (pojem)
 • Příplatky pro DPČ/DPP a těm, co nic neodpracují
priplatky_vsem (sk.9)
 • Vícenásobné příplatky
vicenasob_pripl (sk.5)
pripl_multi (sk.9)
 • Nákladové středisko příplatku
pripl_gen_str (sk.9)

Příplatky zaměstnanci

Příplatky pro vybraného zaměstnance.

Příplatek můžete navést pouze jednomu konkrétnímu zaměstnanci. V tomto případě, po výběru konkrétního zaměstnance, můžete navést několik příplatků najednou.

Povinné položky k zadání:

 • Mzdová položka
 • Částka
Červeně označená pole se nemusí vyplňovat.

Nepovinné položky:

 • Stř. příplatku: Je středisko na které bude příplatek vykázán ve zpracování brutto. Pokud není vyplněn, bude vždy použito středisko z pracovních poměrů. POZOR! Doporučení: středisko v obvyklémp případě nedoplňujte. Pokud středisko vyplníte, bude to bráno jako konstanta, tzn. nezmění se, pokud se změní kmenové či pracovní středisko zaměstnance.
 • Platnost od. Udává od kterého období příplatek platí. Pokud je den v datu větší než 1, pak se poprvé příplatek poprvé proplatí následující období. Pokud platnost není vyplněna, k omezení nedochází. POZOR! Na základě dne NEDOCHÁZÍ ke krácení výše příplatku.
 • Platnost do. Udává do kterého období příplatek platí. Příplatek je naposledy vyplacen v období do nějž datum spadá. Pokud platnost není vyplněna, k omezení nedochází. POZOR! Na základě dne NEDOCHÁZÍ ke krácení výše příplatku.
 • Perioda. Udává frekvenci vyplácení příplatku v měsících. Perioda funguje pouze v případě, že je vyplněna platnost od. Pokud perioda není vyplněna, vyplácí se příplatek v každém období (jako by byla vyplněna hodnotou 1). Pokud je vyplněna hodnotou 0 nevyplatí se příplatek nikdy.
 • Poznámka - max. délka 60 znaků (hd 64373)
 • Zobrazit všechny příplatky - zatrhávací pole vpravo dole. Pole si pamatuje hodnotu i pro příští použití.
- zatrženo - zobrazí se všechny příplatky
- nezatrženo - zobrazí se jen aktuálně platné příplatky.

Pokud toto pole zaškrtnuto není, zobrazí se jen ty příplatky, které jsou relevantní pro mzdy v aktuálním období (nezohledňuje se perioda příplatku). Tedy budou zobrazeny jen příplatky splňující následující datumové podmínky:

a) Platnost od není vyplněna, nebo je vyplněna datem maximálně rovným prvnímu dni aktuálního období.
b) Platnost do není vyplněna, nebo je vyplněna datem minimálně rovným prvnímu dni aktuálního období.

Při změně zaškrtnutí této nové volby dojde v režimu Pohled a Editace vždy k novému načtení záznamů s databáze. Proto se v režimu editace při nějaké změně záznamů objeví před novým načtením dat dotaz na uložení změn. V režimu sestavy dochází pouze k filtraci již načtených záznamů (již dříve existující funkcionalita).

Prakticky totožná úprava byla provedena i do trvalých příplatků k pracovnímu poměru (Mzdy - Příplatky - záložka: Příplatky - prac. poměry). Jediným rozdílem je to, že zde v režimu sestavy dochází také k novému načtení dat z databáze (ne tedy k pouhému nastavení filtru), jako je tomu v režimu pohledu a editace.

(hd 50097)

Příplatek je možné navést také u zaměstnance, který teprve nastoupí (datum nástupu a zahájení pracovního poměru je v budoucnu vzhledem k aktuálnímu nastavení databáze). Primárně slouží tato úprava pro potřebu vytištění potřebných dokumentů zaměstnanci v okamžiku nástupu.

Příplatky – střediska

Příplatky lze také navádět po střediscích, kdy se vám po výběru střediska (možnost výběru ze se znamu) a kódu příplatku (opět možnost výběru ze seznamu), zobrazí seznam zaměstnanců na daném vybraném pracovním středisku spolu s případnými dříve zadanými částkami. Takto můžete navést jeden druh příplatku více zaměstnancům najednou.

Příplatky – skupiny středisek

Tato záložka má podobnou funkci jako předchozí záložka, avšak zde lze navádět příplatky po skupinách středisek.

Hromadné příplatky

Prvotní zadání

Zadávání příplatku více zaměstnancům - dosud nikdo z nich jej neměl.

Účel: vybrané skupině zaměstnanců zadat pro jeden kód mzdové položky hodnotu příplatku - buď stejně velkou částku všem vybraným nebo individuální (jednotlivě zadanou).

Postup:

 1. Označte požadované zaměstnance v seznamu.
 2. Přejděte do této záložky a zvolte režim Editace.
 3. Vyplňte údaje (kód příplatku, částky, příp. další údaje) a uložte.

Poznámky

 • Zobrazují se jen platné - v této záložce se zobrazují jen příplatky, které jsou v aktuálním období platné.
 • Více příplatků pro 1 kód - pokud má zaměstnanec více platných příplatku pro vybranou mzdovou položku, pak se zobrazí každý samostatným řádkem, pakliže se liší alespoň v jedné z hodnot: středisko příplatku, platnost od, platnost do nebo perioda. Pokud ne, zobrazí se kumulovaně na jednom řádku a po uložení již bude existovat jen jeden záznam.
 • Středisko příplatku - standardně nevyplňujte. Středisko příplatku je platné středisko, se kterým se záznam zobrazí ve zpracování brutto a následně pak na výkazech. Pokud není vyplněno, používá se pracovní středisko z pracovního poměru.
 • Platnost od - platnost od nemusí být vyplněna, ale pokud je, musí to být první den v měsíci. Pokud se vyplní prostřednictvím pole předvyplnění a datum je vyšší než aktuální období, je uživatel upozorněn, že v aktuálním období již nebude možné tento příplatek opravit přes záložku hromadných příplatků.
 • Platnost do - platnost do nemusí být vyplněna, ale pokud je, musí to být poslední den v měsíci. Pokud se vyplní přes pole předvyplnění a datum je nižší než aktuální období, je uživatel upozorněn, že v aktuálním období již nebude možné tento příplatek opravit přes záložku hromadných příplatků.
 • Perioda - perioda nemusí být vyplněna, pokud ano musí to být celé kladné číslo.

Správnost vyplnění položek platnost od, platnost do a perioda u jednotlivých záznamů je testována při jejich změně a při uložení do databáze.

Režim Pohled - někteří z vybraných již měli příplatek zadán.
Totéž - jen v režimu Editace.

Hromadné navedení nové sazby

Častý je požadavek na změnu výše příplatku - hromadně pro celou skupinu zaměstnanců.

Varianta 1 - pouze změna hodnoty

V této variantě se pouze změní hodnota příplatku. V agendě Příplatky pak nebude evidována historie (ale je možno získat reálně vyplacené částky za zvolené období prostřednictvím různých sestav, např. Cokoliv (sestava)).

 • Uživatelsky pomocí agendy Hromadné příplatky
 • Pomocí sql příkazu

Příklad: update priplatky set castka = XX where castka = YY and kod = ZZZ and os_cislo in (select os_cislo from pracovnici where datum_vystupu is null or datum_vystupu > (select min(datum_prvni) from par_map))

Varianta 2 - ukončení platnosti a zadání nové s aktualizovanou hodnotou

Uživatelsky
 1. Menu: Evidence/MaPExpress/Příplatky-Sestava. Filtr na kód = xxx a zároveň částka = xx.
 2. Filtr: stisknout Zapamatovat zaměstnance.
 3. Menu: Mzdy/Příplatky - Seznam zaměstnanců.
 4. Filtr - Křížový filtr - Zapamatovaný seznam = Ponechat společné.
 5. Označit všechny zaměstnance (zamodřit, Ctrl+A).
 6. Přejít do záložky Hromadné příplatky - vybrat Kód příplatku (zobrazí se seznam zaměstnancům s daným kódem a zobrazí se částka) - Zapsat datum do pole Platnost do a odskočit z pole (toto datum se doplní ke všem záznamům) - Uložit.
 7. Přejít do záložky Seznam zaměstnanců.
 8. Přejít do záložky Hromadné příplatky - vybrat Kód příplatku, zadat Částka pro vybrané pracovníky a Platnost od (tyto údaje se doplní ke všem záznamům) - Uložit.
Pomocí sql příkazů

1. Ukončení platnosti stávajících záznamů Příklad:

update priplatky set plati_do = '2019-12-31' where kod = 271 and plati_do is null;

2. Vložení nových záznamů na základě stejného kódu a platnosti (a ...) Příklad:

insert into priplatky (os_cislo, cislo_pom, kod, castka, plati_od)
select os_cislo, cislo_pom, kod, 2700, '2020-01-01' from priplatky where kod = 271 and plati_do = '2019-12-31' and castka = 2500;

Měsíční krácení příplatku před výpočtem

Příplatky z popisu pracovního místa

Odkazy