Minimální vyměřovací základ ZP u DPP

Z Prirucky

Minimální vyměřovací základ ZP u DPP

Rozpor

Započitatelný příjem ve zdravotním pojištění versus Minimální vyměřovací základ

Pří příjmu do stanovené hranice u DPP (DPČ) se neodvádí pojistné (=0), nad hranicí odvádí.

Nicméně osoba jako taková je jen ve vyjmenovaných případech zbavena povinnosti odvodu zdravotního pojištění v určité minimální každoměsíční výši (splnit je možno vícero způsoby - prostřednictvím jednoho zaměstnavatele, prostřednictvím více zaměstnavatelů v úhrnu, individuální platbou na pobočce zdravotní pojišťovny, apod.).

Aplikace

Hlídání a dopočet pro Minimální vyměřovací základ v aplikaci je funkční pro hlavní pracovní poměry a parametricky lze rozšířit i na další druhy:

Historicky po zvýšení hodnoty minimálního vyměřovacího základu nad započitatelný příjem vznikla otázka odvodu "mezi hranicemi".

Bez odvodu / s odvodem při příjmu pod limitem započitatelného příjmu

Za daných podmínek aplikace při příjmu pod limitem započitatelného příjmu nevygeneruje zaměstnanci doplatek zdravotního pojištění do minima.

Z toho ovšem vyplývá zvýšené riziko opatrnosti obsluhy mzdové účtárny se zaměstnancem vzhledem k budoucnosti. Doporučuje se připravit a uschovat písemné potvrzení podepsané zaměstnancem o tom, že si je vědom své povinnosti doplatku zdravotního pojištění zdravotní pojišťovně v případě, že jeho příjem (odvod) není v daném měsíci dostatečný.

Dopočet při "podlimitním" příjmu je nutno nastavit přímo u zaměstnance (Mzdové údaje) v poli Druh zdr.poj. na hodnotu: 4-nejméně z min.mzdy:student/dohoda podlimit.

Oznámení

Minimální vyměřovací základ zdrav.pojištění u DPP
Byla provedena úprava výpočet zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu (MVZ ZP) v případ dohod o provedení práce (DPP).
Doposud v případě, že byla DPP pomocí rozš.parametru MINVZAKL_DRUHP označena, že se u ní má hlídat MVZ ZP, tak se případný dopočet zdrav.pojištění prováděl při jakémkoliv příjmu.
Nově byla provedena úprava, že se ještě zjišťuje příjem zahrnovaný do zdrav.pojištění. V případě, že tento je maximálně ve výši hranice pro účast DPP na zdrav.pojištění (aktuálně 10.000Kč), tak se dopočet do MVZ ZP neprovede.
V případě, že by bylo nutno tento MVZ ZP hlídat při jakémkoliv příjmu, tak je toto možné nastavit individuálně u konkrétního zaměstnance ve Mzdových údajích zadáním do položky Druh zdr.poj. na hodnotu 4-nejméně z min.mzdy:student/dohoda podlimit.
hd 42590, 22. týden 2019

Odkazy