Insolvence

Z Prirucky

Insolvence je platební neschopnost. Mzdové zpracování zaměstnance v insolvenci je v některých oblastech jiné, než u běžných zaměstnanců.

Insolvenční řízení

Paragraf05.png rok 2013 Insolvenční řízení zahajuje u insolvenčního soudu zadlužený zaměstnanec nebo jeho věřitel podáním návrhu na prohlášení úpadku. Bezprostředně po jeho podání vydá insolvenční soud vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení a zveřejní ji v insolvenčním rejstříku, čímž se považuje insolvenční řízení za zahájené.

Plátce mzdy musí průběžně sledovat insolvenční rejstřík, aby včas postřehnul zahájení insolvenčního řízení na svého zaměstnance. Podle insolvenčního zákona nelze během insolvenčního řízení provádět žádné srážky ze mzdy na základě zákona, dohod či exekucí. To se projeví zejména v mezidobí od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o konkrétní formě úpadku, kdy by měl zaměstnanec kvůli mezeře v insolvenčním zákoně dostávat celou mzdu, což ovšem vyvolává bouřlivou polemiku.

V další fázi insolvenčního řízení jsou naopak pravidla provádění insolvenčních srážek nastavená jasně. V případě úpadku formou oddlužení plněním splátkového kalendáře (osobní bankrot) bude plátce mzdy pravidelně každý měsíc provádět ze mzdy zaměstnance jednu srážku v rozsahu dvou třetin, kterou ihned vyplatí na účet insolvenčního správce. Žádné jiné srážky plátce mzdy provádět nesmí.

Insolvenční rejstřík

Aplikace jako pomůcku pro řešení insolvencí obsahuje Rozšíření aplikace, jehož součástí je sestava, která zobrazuje aktuální seznam zaměstnanců, jež jsou vedeni v insolvenčním rejstříku.

S-MP016.png

Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Srážky / Insolvence

Sestava zobrazuje seznam zaměstnanců, kteří jsou vedeni jako dlužníci v databázi informačního systému veřejné správy - Insolvenční rejstřík (ISIR). Podkladem pro vytvoření sestavy jsou data uložena v databázi aplikace KS mzdy. Pro správné zobrazení dat v sestavě je potřeba zajistit jejich průběžnou aktualizaci.

Sestava (MP 016) obsahuje tyto údaje:

 • Kmenové středisko
 • Osobní číslo
 • Zaměstnanec
 • Rodné číslo
 • Spisová značka
 • Nalezení změny - datum, kdy byla u daného zaměstnance zjištěna změna v dostupných údajích z insolvenčního rejstříku
 • Shoda se zam. - vyjadřuje, na základě kterých informací došlo k nalezení dlužníka (v databázi insolvenčního rejstříku nemusí být uvedeno rodné číslo).
 • Stav řízení - kód stavu insolvenčního řízení
 • Detail dle spis. značky - odkaz na stránku https://isir.justice.cz s detailními informacemi o dlužníkovi s vyhledáním podle spisové značky
 • Detail dle RČ - odkaz na stránku https://isir.justice.cz s detailními informacemi o dlužníkovi s vyhledáním podle rodného čísla

V sestavě je daný zaměstnanec uveden tolikrát, kolik bylo nalezeno insolvenčních řízení. Detail o dlužníkovi lze zobrazit podle rodného čísla (pokud existuje) nebo podle spisové značky.

Vystoupivší zaměstnanci

Sestava uvádí i vystoupivší zaměstnance s datech odchodu menším než 1.1. předcházejícího roku. Tzn. v sestavě se neobjeví zaměstnanci vystoupivší před 1.1.loňského roku.

Pravidelná aktualizace dat

Insolvence - aktualizace dat - historický popis

Srážky ze mzdy

Patřičný úřad stanoví, které srážky ze mzdy se mají/nemají provést dotyčnému zaměstnanci v insolvenci.

Varianta: 2/3 Insolvence

Insolvence, která způsobem výpočtu spadá pod dvoutřetinovou srážku.

Zahrnutí/nezahrnutí daňového bonusu

U zaměstnanců s insolvenční srážkou ze mzdy se provádí výpočet srážek ze mzdy tak, že do základu pro tento výpočet zahrnují/nezahrnují i daňové bonusy podle nastavení parametru:

Roční zúčtování a insolvence
Srážky z DPP

U zaměstnance s dohodou o provedení práce (DPP) se v případě insolvence sráží i z příjmů na tuto dohodu.

Varianta: Insolvence "vše"

Zvláštním typem insolvence je případ, kdy se nejedná o výpočet ala 2/3 srážka, ale celý zbytek mzdy se odesílá insolvenčnímu správci.

Nastavení
 • Použít (nebo založit novou) mzdovou položku 9xx s číslem algoritmu 120-199.
 • Zadat ji zaměstnanci v agendě Platby s tím, že měsíční částka = 99999.
 • Současně zrušit mzdovou položku pro odvod zbytku mzdy na osobní účet zaměstnance (obvykle kód 941).

Odkazy