Odměny a prémie

Z Prirucky
M-odmeny-premie.png

Menu: Mzdy > Odměny a prémie

Tato část aplikace vám umožní editovat částky prémií jednotlivým zaměstnancům. V případě individuálního řešení je zde zakomponován i modul řešící výpočet prémií podle zvyklostí organizace.

Nastavení, které mzdové položky se budou moci zadávat
Pro všechny tři záložky společně ("Prémie-pracovní středisko", "Prémie-seznamem", "Prémie zaměstnance") můžete nastavit, které mzdové položky bude moci uživatel pořizovat. Používá se v těch případech, kdy uživatelé mají mít přístup k zadávání částek prémií, ale jen vybraných mzdových položek, a ostatní položky prémií mají zakázány.

Definice se provede v číselníku pojmů, tak, že k pojmu „Odměny a prémie – kódy“ přiřadíte mzdové položky (zatrhnete nebo odtrhnete indikaci u řádku mzdové položky).

Pořizování doplňujícího textu


Prémie-prac.středisko

M-premie-pracovni-stredisko.png

Zajišťuje přístup k prémiím zaměstnanců podle zvoleného pracovního střediska a druhu prémie.

  • Středisko - nabízí volbu z přístupných pracovních středisek.
  • Druh prémií – výběr odpovídající položkám navedeným v číselníku mzdových položek.

V zobrazeném seznamu se vyskytují zaměstnanci příslušející ke zvolenému pracovnímu středisku (viz agenda ‚Pracovní poměry‘). V posledním sloupci je zobrazena částka prémie podle zvoleného druhu prémie , která má být vyplacena v aktuálním období.

Změny částek provedete přepnutím do režimu editace, ve kterém přibude v seznamu sloupec pro opravenou částku prémie, takže máte neustále k dispozici porovnání s původní částkou prémie.

Sestava je členěna po střediscích a je určena pro odsouhlasení vedoucími příslušných středisek. Proto obsahuje na pravém okraji nevyplněný sloupec ‚Oprava‘, do něhož je možné ručně vyplnit potřebné změny částek. Z tohoto podkladu je pak potřeba provést změny údajů v aplikaci.


Prémie seznamem

M-premie-seznamem.png
  • Vyberte více zaměstnanců v záložce Seznam zaměstnanců (tlačítkem Shift nebo Ctrl a klikem myši, příp. filtrací a výběrem).
  • Přejděte do záložky Odměny a prémie.
  • Vyberte kód mzdové položky.
  • Vyberte volbu nákladového střediska - jednu z možností: vybrané (výběr jednoho střediska z číselníku)/pracovní (pracovní středisko dotyčného zaměstnance)/kmenové (kmenové středisko dotyčného zaměstnance).
  • Klikněte na tlačítko Přidat zaměstnance ze seznamu.
  • Zadejte částky.
  • Později můžete i individuálně vložit zaměstnance (vložení nového záznamu nabídne okno pro vyhledání zaměstnance).

Prémie zaměstnance

M-premie-zamestnance.png

Pro vybraného zaměstnance lze pracovat se všemi prémiemi (odměnami) z aktuálního období, jenž mu mají být vyplaceny. Při potřebě změny nákladového střediska nebo druhu prémie pro konkrétní záznam nastavíte v editovaném řádku pomocí rozbalovacího seznamu. Na základě takto nastaveného střediska a druhu prémie lze přidávat záznam o prémii, který se provede volbou ‚Nový záznam‘ z menu – pak zbývá jen doplnit částku.

Po změně období lze také nahlížet na prémie zaměstnance z minulých období. Kontrolní sestavy: jsou zobrazovány souhrnné údaje o prémiích podle příslušnosti zaměstnanců ke kmenovým střediskům.

Můžete také nastavit, aby se částky pořízené pro stejné středisko nekumulovaly (nesčítaly a neuváděly jedním řádkem ve výplatě zaměstnanci, ale několika). Provedete tak přepnutím rozšiřujícího parametru premie_kumul (sk.9) na hodnotu ´Ne´ (výchozí – defaultní – hodnota parametru je ´Ano´).