English

Z Prirucky

Export/Import data

You can use direct access to database for export data. Our database is the SQL database with described structure (menu: Systém/Správa databáze/Popisy databázových tabulek). We advise to create or use a database user with access rights only for reading data, preferably only for chosen database tables or views – views can be created by you.

Import data is realized by application – in corresponding sections exist prepared entrances for several formats. Application KSmzdyPROFi can export any data to common formats (.xls, .csv, .txt, .xml, and so on). Simoultaneously the application can import data in formats and structures which are prepared for communications with other systems.

It is possible to use transmission files, views to database, writing to tables of database or web services for communication. Some of these ways are adjustable by users, another must be custom-made.

Please, specify your vision about range and way of transmission of data between systems. According to your definition we try to design an optimal solution which will be systemic, users and price acceptable.

Export/import dat

Pro export dat je možný přímý přístup do databáze. Jedná se o SQL databázi s popsanou strukturou (menu: Systém/Správa databáze/Popisy databázových tabulek). Doporučujeme vytvořit nebo použít databázového uživatele s přístupovými právy pouze pro čtení dat, nejlépe pouze na vybrané databázové tabulky nebo pohledy, které je možné libovolně vytvářet.

Import dat probíhá prostřednictvím aplikace, kde jsou v jednotlivých agendách připraveny vstupy v několika formátech. Aplikace KS mzdy PROFi umožňuje uživatelsky exportovat libovolná data do běžných formátů (xls, csv, txt, sql, xml, atd.) Současně umožňuje importovat data ve strukturách, které máme pro komunikaci s jinými systémy připraveny.

Pro komunikaci je možné využít přenosových souborů, pohledů do databáze aplikace KS mzdy PROFi, zápisu do databáze aplikace KS mzdy PROFi nebo webových služeb. Některé z uvedených způsobů jsou uživatelsky nastavitelné a některé je potřeba vytvořit na zakázku.

Nadefinujte proto prosím Vaši přestavu o rozsahu a způsobu předávání dat mezi jednotlivými systémy. Na základě této definice se pokusíme navrhnout optimální řešení, které bude systémově, uživatelsky i cenově přijatelné.