Benefitní volna

Z Prirucky

Benefitní volna je agenda umožňující práci s různými doplňkovými volny zaměstnance, nazývanými například indispoziční volno, doplňkové volno, sick days.

Benefitni-volna-seznam-zamestnancu.png

Menu: Evidence > Benefitní volna


Benefitni-volna-pohled.png

Benefitni-volna-editace.png

1. Volba období (tlačítko vpravo dole)

Kód volna

 • Povinná položka.
 • Kód mzdové položky
  • z rozsahu 500-599
  • položka není charakteru dovolená (v číselníku mzd.položek nesmí být druh absence = 1-dovolená).
 • Ve speciálních případech může být použit i pro proplacení BV.
 • Pokud je pro pracovní poměr zaměstnance nalezen záznam se stejným kódem v minulém období, je uživatel dotázán, zda jde o navazující BV. Pokud ano, jsou předvyplněny odpovídající údaje. Pokud je nastaveno období 1, pak se pro návaznost vyhledávají jen ty BV, jež mají vyplněno pole Převádět do dalšího období (Převod) na hodnotu 'a' nebo 'z' (viz níže).Slouží pro identifikaci a čerpání BV.

benefit_volno.kod

Kód pro čerpání

 • Nepovinná položka.
 • Pokud je vyplněna, tak musí být vždy vyplněna mzdovou položkou v rozsahu 500 – 599, která není označena jako dovolená (druh absence u mzdové položky nesmí být '1 – dovolená).
 • Slouží k čerpání BV. Ve speciálních případech může být použit i pro proplacení BV.

benefit_volno.kod_cerp

Jednotka

 • Den/Hodina (povinná položka)
 • Den (d) - BV je ve dnech (nárok, čerpání, zůstatek, atd.).
 • Hodina (h) - BV je v hodinách (nárok, čerpání, zůstatek, atd.).
 • Doporučení: Jednotka by se neměla v rámci platnosti BV měnit.

benefit_volno.jednotka

Základní nárok

 • Povinná položka - číslo (vždy musí být vyplněna - alespoň hodnotou 0).
 • Pokud není v BV definován zákaznický výpočet (viz níže), jde pouze o informativní položku a výchozí hodnotou pro položku 'Nárok' (viz níže).

benefit_volno.narok_zakl

Nárok

 • Číslo.
 • Povinná položka - určuje, jaký je skutečný nárok BV v rámci jednoho kalendářního roku.

benefit_volno.narok

Zůstatek z minula

 • Číslo
 • Povinná položka.
 • Určuje, kolik jednotek bylo převedeno ze stejného BV z minulého kalendářního roku. Převod se provádí, pouze pokud je u BV zadefinován (viz dále).

benefit_volno.zust_minul

Čerpáno

 • Povinná položka.
 • Určuje, kolik jednotek bylo vyčerpáno v minulých obdobích kalendářního roku.

benefit_volno.cerpano

Čerpáno v aktuálním období

 • Needitovatelná informativní položka - obsahuje počet vyčerpaných jednotek v aktuálním období. K přepočtu dochází vždy při Zpracování brutto nebo při aktualizaci hodnot (viz dále).

benefit_volno.cerp_akt

Zůstatek

 • Needitovatelná informativní položka obsahující počet jednotek, které může ještě zaměstnanec vyčerpat do konce roku.
 • Vzorec pro výpočet:
Zůstatek = Nárok + Zůstatek z minula - Čerpáno - Čerpáno v aktuálním období

benefit_volno.zustatek

Proplácet

 • Prázdná hodnota/Proplácet/Neproplácet
 • Tato položka určuje, zda při ukončení pracovního poměru (nebo kalendářního roku) dochází k automatickému proplácení zbytku BV. Může nabývat hodnot 'a', 'n' nebo, pokud je v agendě BV vytvořena zákaznická specialita na proplácení, hodnotu 'z'.
 • Pokud je položka vyplněna na 'n', pak k proplácení nedochází.
 • Pokud je položka vyplněna na 'a', pak dojde k proplacení na mzdovou položku tomu určenou (viz níže) (Zpracování brutto - příznak L).
 • Pokud je položka vyplněna na 'z', pak dochází k proplácení dle speciality vytvořené v agendě BV (Zpracování brutto - příznak L). Pokud taková specialita neexistuje, k proplácení nedochází.

Kód pro proplácení

 • Nepovinná položka.
 • Pokud je vyplněna, tak musí být vždy vyplněna mzdovou položkou v rozsahu 500 – 599, která není označena jako dovolená (druh absence u mzdové položky nesmí být '1 – dovolená).' Protože jde o mzdovou položku k proplácení, které by nemělo ovlivnit časový fond, doporučujeme mzdovou položku v rozmezí 590 – 599.
 • Slouží k proplácení BV. Ve speciálních případech může být použit i pro čerpání BV.
 • Pokud je položka 'Proplácet' (viz výše) nastavena na hodnotu 'a' a není vyplněn kód proplácení, je proplacení provedeno na mzdovou položku 'Kód pro čerpání' případně 'Kód volna' (viz výše).

Generovat nárok

 • Negenerovat/Na začátku roku
 • DB sloupec 'prizn_narok'.
 • Tato položka je povinná a určuje, zda na začátku kalendářního roku dochází k automatickému generování BV. Může nabývat hodnot 'a', 'n' nebo, pokud je v agendě BV vytvořena zákaznická specialita na proplácení, hodnotu 'z'.
 • Pokud je položka vyplněna na 'n', pak k vygenerování BV nedochází.
 • Pokud je položka vyplněna na 'a', pak k vygenerování BV dochází - že při měsíční závěrce 12. měsíce systém vloží do období ledna základní nárok (a nárok) ve stejné výši jako naposled (prosinec).
 • Pokud je položka vyplněna na 'z', pak k vygenerování BV dochází dle zákaznické speciality vytvořené v agendě BV. Pokud taková specialita neexistuje, k vygenerování nedochází.

Převádět do dalšího období (Převod)

 • Nepřevádět/Převádět
 • DB sloupec 'prizn_prev'.
 • Tato položka je povinná určuje, zda na začátku kalendářního roku dochází k automatickému převodu zůstatku BV do následujícího kalendářního roku (do položky 'Zůstatek z minula'). Může nabývat hodnot 'a', 'n' nebo, pokud je v agendě BV vytvořena zákaznická specialita na převod, hodnotu 'z'.
 • Pokud je položka vyplněna na 'n', pak k převodu BV nedochází.
 • Pokud je položka vyplněna na 'a', pak k převodu BV dochází, ale pouze v případě, že je položka 'Generovat nárok' nastavena na hodnotu 'a', případně hodnotu 'z' a zákaznická úprava převod umožňuje. Pak při měsíční závěrce 12. měsíce se celkový zůstatek přenese do pole "Zůstatek z minula" pro období 01.
 • Pokud je položka vyplněna na 'z', pak k převodu BV dochází dle zákaznické speciality vytvořené v agendě BV. Pokud taková specialita neexistuje, k převodu nedochází.

Kontrola čerpání (Kontrola)

 • DB sloupec 'prizn_kontr'.
 • Tato položka je povinná určuje, zda se má při zpracování brutto kontrolovat přečerpání BV. Může nabývat hodnot 'a', 'n' nebo, pokud je v agendě BV vytvořena zákaznická specialita na převod, hodnotu 'z'. Pokud dojde k přečerpání BV, uživatel je o tom informován příslušným chybovým oznámením.
 • Pokud je položka vyplněna na 'n', pak ke kontrole BV nedochází.
 • Pokud je položka vyplněna na 'a', pak ke kontrole BV dochází. Benefitni-volno-kontrola-precerpani-Precerpano-BV-kodxxx.png
 • Pokud je položka vyplněna na 'z', pak ke kontrole BV dochází dle zákaznické speciality vytvořené v agendě BV. Pokud taková specialita neexistuje, ke kontrole nedochází.

Další DB položky

 • V DB tabulce 'benefit_volno' jsou ještě další následující sloupce:
 • 'os_cislo' obsahuje osobní číslo zaměstnance, kterému je BV přiznáno.
 • 'cislo_pom' je vyplněno číslem poměru zaměstnance, na který je BV přiznáno.
 • 'datum' je vyplněno prvním dnem období, pro které je záznam platný. Tedy pokud je BV navedeno v lednu, nepřevádí se do dalšího roku a zaměstnanec neukončí pracovní poměr, bude za jeden kalendářní rok postupně v tabulce 'benefit_volno' pro konkrétního zaměstnance a poměr 12 záznamů.

Hromadné zadávání

Benefitni-volna-hromadne-zadavani.png

Tato záložka umožňuje hromadnou práci s vybranou skupinou záznamů a pracuje vždy jen se záznamy v aktuálním období. Záložka mimo editační část obsahuje část se vstupy a funkční část s tlačítky pro hromadné zpracování. Z důvodu specifické práce se záznamy není umožněno standardní vkládání a mazání záznamu. Třídění a filtrace záznamů je nadále umožněna. Také je zde možnost vytvořit sestavu, která je totožná se sestavu ze záložky 'Benefitní volna zaměstnance'.

Záložka slouží ke dvěma účelům:

 • Jednorázové nastavení na začátku
 • Hromadná změna hodnoty některé položky (pro více zaměstnanců)

Editační oblast

 • Položky týkající se konkrétního BV mají stejný význam jako v záložce 'Benefitní volna zaměstnance', proto je není nutno dále popisovat.
 • Mimo položek BV obsahuje každý záznam údaje o zaměstnanci, kterému je BV zadáno. Jde o osobní číslo (Os. číslo), příjmení, titul a číslo poměru (Č.p.).
 • Navíc u každého záznamu je barevná identifikace 'Stav' aktuálního záznamu. Identifikace můžou být následující:
 • Aktuální – znamená, že zobrazený záznam již existuje (byl načten z databáze) a nebyly v něm provedeny změny.
 • Nový – znamená, že záznam byl nově vytvořen a ještě nebyl uložen, a ani po vytvoření upravován.
 • Upravený – znamená, že záznam po vytvoření nebo načtení z databáze byl změněn.
 • Nelze upravit – znamená, že byla prováděna hromadná operace, která u daného záznamu nelze plně nebo i částečně realizovat. V aktuální verzi BV jde jen o případ, kdy se mění kód BV a tento kód u zaměstnance na konkrétním pracovním poměru již existuje.

Výběrová oblast – 'Zaměstnanci'

V této části se určuje, s jakou skupinou zaměstnanců se bude pracovat. Je možné vybrat jednu ze dvou následujících možností:

 • Všichni ze seznamu: hromadné operace se budou týkat všech zaměstnanců, kteří jsou aktuálně zobrazeni v záložce 'Seznam zaměstnanců'.
 • Vybraní ze seznamu: hromadné operace se budou týkat jen zaměstnanců, kteří jsou vybraní (zvýrazněni) v záložce 'Seznam zaměstnanců'.

Výběrová oblast – vstupy

Výběrová oblast obsahuje vstupy pro položky z editační oblasti. Tyto vstupy slouží jako podklady pro další práci s BV. Pokud má zákazník vytvořenou v BV zákaznickou specialitu, jsou při otevření záložky 'Benefitní volna - Hromadné zadávání' přednastaveny hodnotami pro tuto zákaznickou specialitou.

Funkční oblast – tlačítko 'Načíst'

Tímto tlačítkem se provede načtení BV pro zaměstnance a pracovní poměry určené ve výběrové oblasti, sekci 'Zaměstnanci'. Pokud je vyplněn některý ze vstupů, načtou se jen záznamy s hodnotami odpovídajícími vstupům.

Funkční oblast – tlačítko 'Nastavit'

Pro spuštění této funkčnosti musí být nastaven alespoň jeden vstupní údaj. Spuštěním se provede nastavení zadaných vstupních údajů u všech zobrazených záznamů, pokud je to možné (viz výše položka 'Stav' v editační oblasti). Pokud dochází ke změně kódu BV a existuje záznam pro možnou návaznost (viz výše Kód volna (Kód vol.)), je uživatel dotázán, zda se jedná o navázání BV. Tato odpověď pak automaticky platí pro všechny další případné možné návaznosti. Změny nejsou automaticky uloženy, proto je musí uživatel uložit nebo zrušit standardním způsobem.

Funkční oblast – tlačítko 'Vytvořit'

Spuštěním této funkcionality budou vytvořeny nové záznamy BV pro zaměstnance a pracovní poměry určené ve výběrové oblasti v sekci 'Zaměstnanci', mimo zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr před aktuálním obdobím, nebo naopak pracovní poměr v období ještě nebyl zahájen. Hodnoty jsou automaticky předvyplněny prvotními údaji (nejsou zohledněny žádné vstupní hodnoty). Záznamy nejsou automaticky uloženy, proto je musí uložit nebo zrušit uživatel standardním způsobem.

Funkční oblast – tlačítko 'Smazat

Spuštěním této funkcionality dojde k zrušení zobrazených záznamů. Před zrušením je uživatel dotázán, zda chce smazání opravdu provést. Po potvrzení jsou záznamy vymazány z databáze.

Funkční oblast – tlačítko 'Aktualizace čerpání a zůstatku'

Spuštěním této funkcionality dojde u vybraných záznamů k novému načtení čerpání BV od počátku roku, přičemž není nutné, aby BV existovalo již v lednu aktuálního roku. Na základě nového čerpání se vypočte nový zůstatek BV. Změny nejsou automaticky uloženy, proto je musí uživatel uložit nebo zrušit ustandardním způsobem.

KS portál

Kontrolní sestava

Opravy

Aktualizace čerpání benefitního volna za měsíce leden až únor roku 2024 - kód 536, dny, zapisováno do 03/2024. Aktualizace zůstatku.

update benefit_volno set cerpano = 
isnull(
(select sum(dny) from pichacky where os_cislo = benefit_volno.os_cislo and cislo_pom = benefit_volno.cislo_pom and kod = 536 and 
datum >= '2024-01-01' and datum <= '2024-02-01')
, 0)
where datum = '2024-03-01';
update benefit_volno set zustatek = narok + zust_minul - cerpano - cerp_akt; 

Odkazy