Stavy zaměstnanců

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Pohyby zaměstnanců)
 
Řádka 26: Řádka 26:
=== Pohyby zaměstnanců ===
=== Pohyby zaměstnanců ===
-
 
V této sestavě se za vybrané období (datum ''‚od-do‘)'' vytisknou podrobné přehledy pohybů zaměstnanců.
V této sestavě se za vybrané období (datum ''‚od-do‘)'' vytisknou podrobné přehledy pohybů zaměstnanců.
 +
 +
[[Image: S-SS003A.png]]
=== Hlášení - střediska ===
=== Hlášení - střediska ===

Aktuální verze z 6. 9. 2019, 08:22

Obsah

Stavy zaměstnanců

Ve zde vytvářených sestavách získáte detailní přehled o počtech a pohybech zaměstnanců z různých pohledů za vybraná období.

obrázek - stavy zaměstnanců ke dni ...

 • Celkem evid. - jen ti v evidenčním stavu (nezahrnují se v mimoev.stavu)
 • Mimoevid. stav. - počet v mimoevidenčním stavu

Celkem po dnech

Za zadané období (datum ‚od-do‘) se vytvoří sestava po jednotlivých dnech, ve které zjistíte počty zaměstnanců, přepočtené a mimoevidenční stavy. Rozděleno rovněž na ženy a mladistvé.

Akt. stav ke dni…

 • Zahrnout i záznamy s nulovými stavy - při zatržení budou zobrazeny i záznamy, u kterých jsou pro kombinaci střediska a pracovní kategorie stavy nulové. (hd 42508)

Stejné údaje jako předchozí sestava obsahuje sestava Sumární stavy zaměstnanců ke dni… . K vybranému dni ve vybraném členění (střediska, skupiny středisek, divize) zjistíte stavy dle jednotlivých pracovních kategorií. K danému dni zjistíte evidenční počet zaměstnanců, přepočtený počet zaměstnanců a mimoevidenční počet zaměstnanců. Nejsou uváděni dohodáři.

Prům.stav v období

 • Zahrnout i záznamy s nulovými stavy - při zatržení budou zobrazeny i záznamy, u kterých jsou pro kombinaci střediska a pracovní kategorie stavy nulové. (hd 42508)

Průměrné sumární stavy zaměstnanců za vybrané období, kdy je zohledněno, jakou část vybraného období se zaměstnanec v počtech projevil (např. pokud v polovině období vystoupil, bude v počtech zanesen nikoliv jako +1, ale pouze jako +0,5).

Celkem evid. = průměrný evidenční stav zaměstnanců za vybrané období (měsíc od – měsíc do)

Přepočt.počet = průměrný přepočtený stav zaměstnanců za vybrané období

Pohyby zaměstnanců

V této sestavě se za vybrané období (datum ‚od-do‘) vytisknou podrobné přehledy pohybů zaměstnanců.

Image: S-SS003A.png

Hlášení - střediska

Vytvoření hlášenky změn v počtech zaměstnanců v zadaném období od - do.

 • Za celou firmu
 • za vybranou jednotku (jednotky): středisko nebo skupiny středisek nebo divize
 • jen HPP - jen hlavní pracovní poměr
 • bez mimoev. stavů

Nástupy Výstupy

Jmenné přehledy nástupů, resp. výstupů zaměstnanců v zadaném období (datum ‚od-do‘), včetně osobních údajů (místo narození, bydliště). V úvahu se bere datum zahájení a ukončení pracovního poměru. Sestavu výstupů ovlivňuje rozšiřující parametr

Nástupy - Pro to, aby se zaměstnanec objevil v sestavě nástupů, je nutné, aby zaměstnanec měl datum zahájení v Evidenci totožný s datem zahájení v Pracovním poměru. Zde není důvod, aby data byla rozdílná, příp. odchylku zadávejte do agendy Prac.poměr do pole "datum skutečného nástupu".

DAT_ODCH_POSUN
Některé firmy chápou datum odchodu jako stejný den, kdy byl ukončen prac. poměr a udělán výstup, jiné jako den následující. Aby šlo volit, je zde tento parametr. Zde se zadává číslo udávající posun ve dnech, a to mezi datem výstupu (´Evidence zaměstnanců´ - záložka ´Výstup´, pole ´Datum výstupu´) a mezi ´datem odchodu´ v sestavě ´Sestavy´ - ´Stavy zaměstnanců´ - ´Výstupy´.

ALTERNATIVNÍ VYTVÁŘENÍ SESTAV: pomocí rozšiřujícího parametru ‚SEST_PREF_UDAJ‘ (hodnoty: adresa, pracovní místo nebo profese) si může uživatel nastavit, které hodnoty mají být zobrazeny v sestavách pohybů, nástupů a výstupů.


Rámcový algoritmus výpočtu stavů

a) každý měsíc se počítá odděleně - aktuální měsíc z aktuálních dat evidence prac.poměrů, uzavřené měsíce z archivovaných záznamů, kde jsou uchovávána data platná ke dni měsíční uzávěrky

b) cyklus výpočtu se provádí pro jednotlivá střediska a pracovní kategorie

c) každý zaměstnanec se počítá zvlášť

d) s přihlédnutím na datum začátku a ukončení prac poměru zaměstnance se určí počet kalendářních dní, které připadají na počítaný měsíc

e) z evidence nepřítomností se zjistí počet kalendářních dní zaměstnance v mimoevidenčním stavu a odečte se od počtu dní viz bod d).

f) dělením výsledku z bodu e) počtem kal.dní měsíce se zjistí číslo (EvP), které se přičítá do evidenčního počtu zam. a je základem pro stanovení přepočteného počtu

g) do evidenčních a mimoevidenčních počtů se počítají jen hlavní a vedlejší pracovní poměry (kódy 1,2)

h) sčítají se počty za jednotlivé měsíce a pak se dělí počtem měsíců

i) přepočtený počet se počítá pro zaměstnance všech druhů prac.poměrů součtem hodnot z bodu f) tak, že:
1) zaměstnanci s delším hod.úvazkem než je zákonný, se počítají jako kdyby měli zákonný úvazek
2) zaměstnanci s kratším hod.úvazkem se do přepočteného stavu připočítají poměrně podle hod.úvazku a zák.úvazku
3) u zaměstnanců, kteří mají hod úvazek nulový, se zjišťuje počet hodin vykázaných s kódy 101 až 169 ze zpracování brutto mezd. Takto zjištěný počet hodin se dělí měsíčním časovým fondem a výsledek se rovněž přičte k přepočtenému stavu.


ZMĚNY VE VÝPOČTU PŘEPOČTENÝCH STAVŮ ZAMĚSTNANCŮ OD 1.1.2011

Na základě analýzy popisů, které vydává ČSÚ ke statistickým výkazům (např. Práce 2-04) byly provedeny změny ve stanovování přepočtených počtů zaměstnanců (viz body i1 až 3):

 • 2a) týdenní kalendáře (kód 5)

podle čísla rozvrhu se sečtou hodiny týdne nastavené v číselníku (TČF) a tyto se porovnají se standardním týdenním fondem (STF = 5-násobek zák.hod.úvazku). V případě, že platí TČF < STF, provede se snížení přepočteného stavu: PřP = EvP * TČF / STF

kde STF = konstanta definovaná jako pětinásobek ZÚ

 • 2b) cyklický kalendář

s pomocí speciální funkce se zjistí týdenní časový fond (TČF) podle nastavení cyklu daného kalendáře takto: TČF = 7 * ČFC / DC kde ČFC = čas.fond cyklu a DC = počet dnů cyklu

V případě, že platí TČF < STF, provede se snížení přepočteného stavu: PřP = EvP * TČF / STF

2c) ostatní kalendáře se počítají stejně jako dříve takto: jestliže hodinový úvazek (HÚ) u příslušného prac.poměru je menší než zákonný úvazek (ZÚ), sníží se přepočtený počet (PřP) z evidenčního počtu (EvP) podle vztahu PřP = EvP * HÚ / ZÚ

2d) pracovní poměry nastavené uživatelsky ze zprac.btto se zjistí součet odprac.hodin (OH), vykázaných v daném období jako tarifní mzda (tj. mzd.položky 100 – 169), dovolená (521) nebo svátek(531) a standardní čas. fond (SČF) podle zákonného úvazku.

V případě, že platí OH < SČF, provede se snížení přepočteného stavu: PřP = EvP * OH / SČF (Tento způsob výpočtu ovšem může v akt. období dávat různé výsledky podle stavu rozpracovanosti btto)


Vlivy nastavení v rozšiřujících parametrech (skup.11):

 • stavy_zam_e3 – je-li nastaven na „Ano“, budou do evid. i mimoev. stavů (bof f) započítávány i vedlejší prac. poměry (druh = 3)
 • stavy_zam_cykly – je-li nastaven na „Ano“, počítají se cyklické rozvrhy podle bodu 2b); je-li nastaveno „Ne“, pak podle bodu 2c)
 • stavy_zam_p_dr – je-li do parametru vložena některá indikace druhu poměru (1,2,3,4,5,6,7) pak se tyto počítají do přepočt.stavů podle bodu 2d) bez ohledu na kalendář. Pozn. funkční jen pro Hlavní a vedlejší prac.poměry.

Zahrnutí DPČ do počtu zaměstnanců - zákaznická úprava.


Přechodná úprava výpočtu přepočtených stavů od 1.1.2011 do 11.3.2011

Pro nerovnoměrnou prac.dobu - kalendáře 4 (měsíční), 8 (konta prac.doby) a 9 (individuální) byl výpočet přepočtených stavů prováděn s pomocí týdenního čas.fondu. Bohužel docházelo u mnoha zákazníků k nesrovnalostem, protože náš systém není schopen individuálně definovat zákonný úvazek pro vícesměnné provozy (v rozpisech kalendářů totiž není povinná indikace druhu směny). Na základě připomínek uživatelů jsme se proto vrátili u těchto kalendářů ke zjednodušenému výpočtu podle poměru pracovního a zákonného úvazku. Ve svých databázích by měli zákazníci, kteří zjistili nesrovnalosti v přepočtených stavech za 1-3/2011 a využívají kalendáře 4,8,9 spustit jednorázovou funkci č.82 – zpětně pro tato období.

Příklady výpočtů

Příklady výpočtu přepočtených stavů naleznete zde: Přepočtený počet - příklady


Podíl zaměstnanců se ZPS

Podíl zaměstnanců se ZPS

Délka pracovního poměru

Sestava udávající délku pracovního poměru zaměstnanců - ve dnech.

Délka poměru ve dnech se počítá od zahájení pracovního poměru (tento datum je uveden v sestavě u zaměstnance), do data, které si uživatel nastaví před vytvořením sestavy. Sestavu je možno zobrazit čistě po zaměstnancích nebo s uvedením mezisoučtů za střediska nebo za pracovní kategorie, případně jenom s uvedením mezisoučtů. Na konci (nebo za skupinu) je vyčíslená průměrná délka (tzn. délka všech zaměstnanců skupiny děleno počet zaměstnanců). Sestavu je možno třídit a filtrovat a tím si nechat zobrazit požadované informace, například: sestava zaměstnanců jen aktuálně ve stavu a jen hlavních pracovních poměrů.

Délka ve dnech se počítá jako rozdíl mezi daty + 1 den (tzn. pokud by zaměstnanec pracoval od 1.9.2010 do 1.9.2010, měl by uvedenu délku 1 den).

Odkazy

Osobní nástroje