Benefitní volna (zákaznické úpravy)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Benefitní volno 40116)
 
Řádka 258: Řádka 258:
Bylo upraveno zjišťování nároku na benefitní volno. Nově se počet odpracovaných let zjišťuje k 1.1.. Pro výpočet nových nároků je nutné po aktualizaci aplikace smazat původně vygenerované nároky a následně je znovu vygenerovat nebo případně ručně smazat záznamy benefitního volna u zaměstnanců, kteří nastoupili po 1.1.2018.
Bylo upraveno zjišťování nároku na benefitní volno. Nově se počet odpracovaných let zjišťuje k 1.1.. Pro výpočet nových nároků je nutné po aktualizaci aplikace smazat původně vygenerované nároky a následně je znovu vygenerovat nebo případně ručně smazat záznamy benefitního volna u zaměstnanců, kteří nastoupili po 1.1.2018.
 +
 +
== Naturální mzda, 10% odměna za přítomnost, Benefitní volno ==
 +
: <small>hd 49722</small>
 +
: <small>hd 50381</small>
== Odkazy ==
== Odkazy ==
* [[Benefitní volna]]
* [[Benefitní volna]]
* [[Zákaznické speciality]]
* [[Zákaznické speciality]]

Aktuální verze z 31. 7. 2020, 07:08

Benefitní volna (zákaznické úpravy)

Obsah

Benefitní volno 40116

Byla provedena úprava aplikace na zpracování zákaznické speciality 'Sick day' (dále jen SD).

Pro správnou funkčnost zákaznické speciality je nutné po aktualizaci aplikace provést následující kroky:

1) Aktualizovat již navedené záznamy SD v agendě 'Benefitní volna' (Evidence - Benefitní volna, dále jen BV) , tak aby byla u všech záznamů nastavena v položce 'Generovat nárok' hodnota 'Zákaznický nárok' a v položce 'Kontrola čerpání' hodnota 'Zákaznická kontrola'. To provedete nejlépe tak, že v BV v záložce 'Seznam zaměstnanců' zobrazíte všechny zaměstnance (uživatel musí mít přístup na všechny zaměstnance). Následně přejdete do záložky 'Benefitní volna - Hromadné zadávání'. V políčku 'Kód benefitního volna' vyberete mzdovou položku 536 a stisknete tlačítko 'Načíst'. Po zobrazení seznamu vyberete v políčku 'Generovat nárok' hodnotu 'z - Zákaznický nárok' a v políčku 'Kontrola čerpání' hodnotu 'z - Zákaznická kontrola'. Stiskem tlačítka 'Nastavit' nastavíte tyto hodnoty u všech záznamů a následně je uložíte.

2) Doplnit rozšiřující parametry (Nastavení - Rozšiřující parametry - Tlačítko 'Doplnit nové parametry'). Po doplnění pak nastavit ve skupině '9 - Mzdy - ostatní agendy' parametr 'BV_ZAKAZ_NAST' na hodnotu '536|2' (bez apostrofů) pro českou databázi a na hodnotu '536|2|3' (bez apostrofů) pro slovenskou databázi.

Tím dojde k aktivaci zákaznické speciality SC, které má následující funkcionality.

1) Při založení nového záznamu u zaměstnance v agendě BV (Evidence - Benefitní volna - Záložka 'Benefitní volna zaměstnance') se vždy předvyplní položka 'Generovat nárok' hodnotou 'Zákaznický nárok' a položka 'Kontrola čerpání' hodnotou 'Zákaznická kontrola'. Pokud je následně vybrán kód pro SD (536) předvyplní se položky 'Základní nárok' a 'Nárok' ve výši dnů, na které má zaměstnanec nárok. Pokud zaměstnanec nemá nárok dle vámi definovaných pravidel, zůstanou tyto položky předvyplněny hodnotou 0.

2) Pokud při hromadném vytvoření záznamů v agendě BV (Evidence - Benefitní volna - Záložka 'Benefitní volna - Hromadné zadávání ' - Tlačítko 'Vytvořit') nejprve vyberete v položce 'Kód benefitního volna' mzdovou položku pro SD (536), vytvoří se záznamy jen pro zaměstnance, kteří mají nebo budou mít nárok na SD. Tedy nevytvoří se například pro zaměstnance ve výpovědní lhůtě, nebo ty, jejichž pracovní kategorie není THP. Takto vytvořené záznamy budou mít předvyplněnu položku 'Kód vol.' na mzdovou položku pro SD (536) a položku 'Zákl.nár' a 'Nárok' na příslušnou výši dnů, na které má zaměstnanec nárok.

3) Při zpracování brutto (Mzdy - Zpracování brutto - Záložka 'Ruční zpracování', Mzdy - Zpracování brutto - Záložka 'Automatické doplnění', Evidence - MaP Express - Záložka 'Zprac. brutto', Evidence - MaP Express - Záložka 'Vyúčtování', Mzdy - Vyúčtování zaměstnanců - Zaškrtnuta volba 'Výpočet včetně automatického doplnění', dále jen ZB) dojde ke zjištění, zda má zaměstnanec nárok na SD. Pokud ano zjistí se, zda má založené v BV záznam pro SD. Pokud ne, dojde k jejímu založení.

4) Při ZB dochází ke kontrole přečerpání SD. Dále, pokud je u SD zapnuta 'Zákaznická kontrola', dochází ke kontrole na existenci tohoto BV.

5) Při měsíční uzávěrce (Mzdy - Ukončení měsíce tlačítko 'Spustit', dále jen MÚ) dochází ke kontrole nároku na SD. Pokud zaměstnanec má nárok a SD neexistuje, je založeno. Dále dochází ke kontrole na výši SD. Pokud se výše od poslední uzávěrky změnila (odpracované roky), a zároveň je u SD v agendě BV je nastaven 'Zákaznický nárok', je výše SD upravena. Pokud tedy chcete zaměstnanci přiznat jinou výši SD než jakou určují vaše pravidla, případně přiznat SD zaměstnanci, který by neměl mít vůbec nárok, stačí navést v BV záznam SD u kterého bude položka 'Generovat nárok' nastavena na jinou hodnotu než 'Zákaznický nárok'.

6) Při MÚ 12. měsíce (přechod na leden následujícího roku) jsou ukončeny všechny stávající SD a založeny nové u zaměstnanců, které na ně mají dle pravidel nárok.

hd 40116, 22. týden 2018

hd 47869, 44706

Helpdesk id. 47869 reklamace - HD č. 44706 zákaznická úprava dovolená navíc Byla provedena úprava v zákaznickém výpočtu nároku na dodatkovou dovolenou. Nově vždy při změně údajů ovlivňujících výši dovolené nebo při zpracování brutto (případně vyúčtování s automatickým doplněním nebo vyúčtování v Map Expressu) dojde i k přepočtu nároku na dodatkovou dovolenou (bez ohledu na zpracovávané období). Při výpočtu nároku se nově zohledňují hodnoty čerpané dovolené ke konci rozhodného období (pro rok 2019 tedy čerpaná dovolená do období 6/2019 včetně). Nyní tedy:

1) Pokud systém určí, že má zaměstnanec nárok na dodatkovou dovolenou, má vyplněnu nenulovou hodnotu v položkách 'Dodatková celoroční' a 'Dodatková ŘD (rizika)'.
2) Pokud zaměstnanec splnil podmínku 'Nárok letos' pro dodatkovou dovolenou, ale nevyčerpal v rozhodném období dostatek dovolené, je vyplněna nenulovou hodnotou položka 'Dodatková celoroční' a nulou položka 'Dodatková ŘD (rizika)'.
3) Pokud zaměstnanec nesplnil podmínku 'Nárok letos' pro dodatkovou dovolenou, je nevyplněna položka 'Dodatková celoroční' a nulou položka 'Dodatková ŘD (rizika)'.
4) Pokud je zaměstnanci přiznána dodatková dovolená, ale chcete mu ji odebrat, vyplňte obě položky 'Dodatková celoroční' a 'Dodatková ŘD (rizika)' na nulu.
5) Pokud zaměstnanci nebyla přiznána dodatková dovolená, ale chcete mu ji přiznat, vyprázdněte položku 'Dodatková celoroční' a položku 'Dodatková ŘD (rizika)' na požadovanou hodnotu. POZOR!!! V tomto případě nedochází ke krácení za neodpracované dny, ani ke krácení při ukončení pracovního poměru, tedy při proplácení zbývající dovolené.
6) Z důvodu nového způsobu určování dodatkové dovolené již NENÍ MOŽNÉ zaměstnanci, kterému nebyla dodatková dovolená přiznána, vyplnit položky 'Dodatková celoroční' a 'Dodatková ŘD (rizika)' s tím, že bude docházet k automatickému krácení za neodpracované dny nebo při ukončení pracovního poměru.

Bonus za aktivní využití pracovní doby 41467

Byla vytvořena zákaznická úprava pro "Bonus za aktivní využití pracovní doby" (Bonusové Volno - zákaznická specialita), dle navrhovaného řešení. Dále jen BV.

Pro aktivaci zákaznické speciality je nutné provést následující kroky: 1) Pokud ještě nemáte založenu v číselníku mzdových položek položku pro BV, založte ji v rozsahu 500 - 589. 2) Pokud nemáte v číselníku mzdových položek založenou mzdovou položku pro proplácení BV při ukončení pracovního poměru, založte ji v rozsahu 590 - 599. 3) Proveďte doplnění rozšiřujících parametrů (Nastavení - Rozšiřující parametry - Tlačítko Doplnit nové parametry). Nastavte ve skupině "9 - Mzdy - ostatní agendy" parametr "BV_ZAKAZ_NAST" ve formátu xxx|yyy|www|zzz. Kde: - xxx je číslo mzdové položky z bodu 1). - yyy je číslo mzdové položky z bodu 2). - www je základní výměra BV za kvartál (7.5) -zzz je maximální hranice zameškaných hodin za nepovolené absence (16.5) 4) Pokud není parametr z bodu 3) správně nastaven, zákaznická specialita není aktivována. 5) V číselníku pojmu doplňte pojmy (Mzdy - Mzdové číselníky - Pojmy - Tlačítko Doplnit pojmy). Následně v pojmu "Povolené absence pro BV" zkontrolujte a případně doplňte mzdové položky, které se nezapočítávají jako neodpracované pro určení nároku na BV.

Po nastavení pak začne fungovat zákaznická specialita následovně: 6) V průběhu období menšího než 7/2018 s výjimkou bodu 7), není zákaznická specialita aktivována 7) Při uzávěrce období 6/2018 (přechod na 7/2018) se zaměstnancům jež splňuji pravidla pro přiznání BV vygeneruje v agendě "Benefitní volna" (Evidence - Benefitní volna) záznam pro zákaznické BV. V položce "základní nárok" je buď hodnota z parametru z bodu 3), nebo nižší, pakliže zaměstnanec má nižší hodinový úvazek než je hodnota z parametru. V položce "Nárok" je skutečná hodnota přiznána k čerpání. V položce "Zůstatek" je zbývající hodnota k čerpání. Zaměstnanci na DPP a DPČ nemají nárokna BV 8) Pokud již jste uzavřeli období 6/2018, stejného účinku dosáhnete když v agendě "Benefitní volna" necháte zobrazen seznam všech zaměstnanců, zvolíte záložku "Benefitní volna - Hromadné zadávání". V položce "Kód benefitního volna" vyberete mzdovou položku pro BV a stisknete tlačítko "Vytvořit". 9) Následně pak kontrola čerpání, navyšování, propadnutí a proplácení systém již hlídá automaticky.

hd 41467, 28. týden 2018

Sick day 40956

Byla provedena úprava aplikace na zpracování zákaznické speciality 'Sick day' (dále jen SD).

Pro správnou funkčnost zákaznické speciality je nutné po aktualizaci aplikace provést následující krok:

Doplnit rozšiřující parametry (Nastavení - Rozšiřující parametry - Tlačítko 'Doplnit nové parametry'). Po doplnění pak nastavit ve skupině '9 - Mzdy - ostatní agendy' parametr 'BV_ZAKAZ_NAST' na hodnotu ve formátu 'mzdová položka|nárok dnů' tedy '572|3' (hodnotu vložte bez apostrofů). Tím dojde k aktivaci zákaznické speciality SD, které má následující funkcionality:

1) V agendě 'Benefitní volna' (dále jen BV), při založení nového záznamu u zaměstnance (Evidence - Benefitní volna - Záložka 'Benefitní volna zaměstnance') se vždy předvyplní položka 'Generovat nárok' hodnotou 'Zákaznický nárok' a položka 'Kontrola čerpání' hodnotou 'Zákaznická kontrola'. Pokud je následně vybrán kód pro SD (572) předvyplní se položky 'Základní nárok' a 'Nárok' v požadované výši dnů, na které má zaměstnanec nárok (3). Pokud zaměstnanec nemá nárok dle vámi definovaných pravidel, zůstanou tyto položky předvyplněny hodnotou 0.

2) Pokud při hromadném vytvoření záznamů v agendě BV (Evidence - Benefitní volna - Záložka 'Benefitní volna - Hromadné zadávání ' - Tlačítko 'Vytvořit') nejprve vyberete v položce 'Kód benefitního volna' mzdovou položku pro SD (572), vytvoří se záznamy jen pro zaměstnance, kteří mají nárok na SD. Tedy nevytvoří se například pro zaměstnance ve zkušební době, nebo ty, jejichž pracovní kategorie nebyla v zadání. Takto vytvořené záznamy budou mít předvyplněnu položku 'Kód vol.' na mzdovou položku pro SD (572) a položku 'Zákl.nár' a 'Nárok' na příslušnou výši dnů, na které má zaměstnanec nárok. Tento krok doporučujeme na úvod provést nad skupinou všech zaměstnanců.

3) Při zpracování brutto (Mzdy - Zpracování brutto - Záložka 'Ruční zpracování', Mzdy - Zpracování brutto - Záložka 'Automatické doplnění', Evidence - MaP Express - Záložka 'Zprac. brutto', Evidence - MaP Express - Záložka 'Vyúčtování', Mzdy - Vyúčtování zaměstnanců - Zaškrtnuta volba 'Výpočet včetně automatického doplnění', dále jen ZB) dojde ke zjištění, zda má zaměstnanec nárok na SD. Pokud ano zjistí se, zda má založené v BV záznam pro SD. Pokud ne, dojde k jejímu založení.

4) Při ZB dochází ke kontrole přečerpání SD. Dále, pokud je u SD zapnuta 'Zákaznická kontrola', dochází ke kontrole na existenci tohoto BV (zobrazuje se chybové hlášení, pokud zaměstnanec nemá založen záznam s SD v BV).

5) Při měsíční uzávěrce (Mzdy - Ukončení měsíce tlačítko 'Spustit', dále jen MÚ) dochází ke kontrole nároku na SD. Pokud zaměstnanec má nárok a SD neexistuje (například díky zkušební době), je založeno.

6) Při MÚ 12. měsíce (přechod na leden následujícího roku) jsou ukončeny všechny stávající SD a založeny nové u zaměstnanců, které na ně mají dle pravidel nárok.

7) Pokud chcete individuálně změnit výši nároku SD nebo SD přiznat zaměstnanci, který na ně dle pravidel nemá nárok, můžete SD ručně založit v BV.

8) Pokud chcete někomu zrušit SD, i když na něj má dle pravidel nárok, je nutné v BV pouze nastavit nárok na hodnotu 0.

hd 40956

Dovolená navíc 40497

Byla vytvořena zákaznická úprava výpočtu dodatkové dovolené. Po aktualizaci aplikace na verzi obsahující úpravu, je nutné pro správnou funkčnost úpravy nastavit dva rozšířující parametry (Nastavení - Rozšiřující parametry) ze skupiny '2 - Evidence prac. poměrů'. Prvním je parametr 'dov_dodat_vyp' jehož nastavením na hodnotu 'z - Zákaznický výpočet' funkčnost úpravy aktivujete. Druhým parametrem je 'prev_do_dov' jehož nastavením na hodnotu 'Ne' vypnete převádění dodatkové dovolené do následujícího roku. Funkčnost úpravy je pak následující:

1) Při uzávěrce 12. měsíce (přechod na 1. měsíc následujícího roku), výpočtech mezd nebo změně pracovních poměrů ovlivňující dovolenou v 1. období, se zaměstnancům nastaví v agendě dovolená (Evidence - Pracovní poměry - Záložka 'Dovolená') položka 'Dodatková celoroční' na prázdnou hodnotu a položka 'Dodatková ŘD (rizika)' na hodnotu 0. Následně se vyhodnotí podmínky, zda má zaměstnanec nárok na dodatkovou dovolenou (má nárok 20 nebo 14 dnů). Pokud ano, nastaví se podle toho položka 'Dodatková celoroční' na hodnotu 5 nebo 3,5. Zároveň se pro legislativu SK a v roce 2018 i pro legislativu ČR nastaví na stejnou hodnotu i položka 'Dodatková ŘD (rizika)' a o tuto je navýšen zůstatek řádné dovolené.

2) Pro legislativu ČR a rok 2019 či vyšší se provádí při uzávěrkách 1. až 5. období, výpočtech mezd nebo změně pracovních poměrů ovlivňující dovolenou v 1 .až 6. období, zjištění zda má zaměstnanec navedenou hodnotu v položce 'Dodatková celoroční'. Pokud ano, zjistí se, zda již vyčerpal celou zbývající dovolenou z minulého roku a zároveň (dle výše dodatkové dovolené) zda vyčerpal 8 nebo 5,5 dnů dovolené z letošního roku. Pokud je tato podmínka splněna, je zaměstnanci přiznána dodatková dovolena k čerpání - položka 'Dodatková ŘD (rizika)' je nastavena na hodnotu 5 nebo 3,5 dne. Pokud podmínka nebude splněna do konce 5. období, pak v daném roce již zaměstnanci nebude dodatková dovolena přiznána.

3) Při výpočtech mezd nebo změně pracovních poměrů ovlivňující dovolenou v průběhu celého roku se dodatková dovolená k čerpání případně upravuje (krátí) podle data ukončení pracovního poměru nebo neodpracovaných dnů.

4) Pokud je zaměstnanec ve výpovědní lhůtě (důvod výstupu = 414), je dodatková dovolená k čerpání zkrácena natolik, aby ji nebylo možno čerpat. Například, pokud zaměstnanec končí pracovní poměr k 31.12.2018, má 20 dní dovolené a 5 dní dodatkové dovolené a má již vyčerpáno celkem 23 dní dovolené (20 dní řádné + 3 dny dodatkové). V okamžiku, kdy je zadán důvod výstupu 414, je dodatková dovolená pokrácena na 3 dny, aby již žádná dodatková dovolena nešla čerpat.

5) V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr a v měsíci výstupu dochází k automatickému proplacení zbývající dovolené, pak jsou proplaceny jen dny řádné dovolené. Zaměstnanec má v měsíci výstupu zůstatek 5 dnů dovolené. Z toho jsou 3 dny řádné dovolené a 2 dny dovolené dodatkové. Systém při výpočtu mzdy automaticky proplatí pouze 3 dny řádné dovolené. Při následující měsíční uzávěrce je pak hodnota dodatkové dovolené nastavena tak, aby zůstatek dovolené byl roven 0.

6) Pokud zaměstnanci byla přiznána dodatková dovolená, ale chcete ji zrušit stačí nastavit obě položky pro dodatkovou dovolenou na hodnotu 0.

7) Pokud zaměstnanci nebyla přiznána dodatková dovolené, ale vy chcete přiznat konstantní hodnotu, pak nastavíte položku 'Dodatková celoroční' na prázdnou hodnotu a položku 'Dodatková ŘD (rizika)' na požadovanou hodnotu. Pro takto nastavené údaje pak neplatí žádný z bodů 1 - 5.

8) Pokud zaměstnanci nebyla přiznána dodatková dovolené, ale vy chcete přiznat standardní hodnoty, pak stačí v období 2. - 12. nastavit hodnotu položek 'Dodatková celoroční' a 'Dodatková ŘD (rizika)' na hodnotu 5 nebo 3,5.

9) Pro první nastavení dodatkové dovolené v roce 2018 použijte jednorázovou funkci (Nastavení - Jednorázové funkce) '69 - Dovolená přepočty' a v ní volbu pod tlačítkem 'Zákaznická dodatková'.

hd 40497

Úpravy

Byla provedena úprava při krácení dodatkové dovolené z důvodu ukončení pracovního poměru s důvodem 414. Nově tedy přiznaná dodatková dovolená při zadání výstupu s důvodem 414 se řídí těmito pravidly:
a) dodatková dovolená je nejprve krácena na odpracovanou dobu (obdobně jako řádná dovolená) a následně pak upravena.
b) pokud je zůstatek řádné dovolené >= 0, pak je dodatková dovolená = 0.
c) pokud je zůstatek řádné dovolené < 0, a zároveň dodatková dovolené tento záporný zůstatek pokryje, je dodatková dovolena ponechána ve výši absolutní hodnoty zůstatku řádné dovolené.
d) pokud je zůstatek řádné dovolené < 0, a zároveň dodatková dovolené tento záporný zůstatek nepokryje, je dodatková dovolena ponechána v upravené výši z bodu a).

hd 42341

Bonusové volno 41467

Byla vytvořena zákaznická úprava pro "Bonus za aktivní využití pracovní doby" (Bonusové Volno - zákaznická specialita), dle navrhovaného řešení. Dále jen BV.

Nastavení

Pro aktivaci zákaznické speciality je nutné provést následující kroky:

1) Pokud ještě nemáte založenu v číselníku mzdových položek položku pro BV, založte ji v rozsahu 500 - 589.

2) Pokud nemáte v číselníku mzdových položek založenou mzdovou položku pro proplácení BV při ukončení pracovního poměru, založte ji v rozsahu 590 - 599.

3) Proveďte doplnění rozšiřujících parametrů (Nastavení - Rozšiřující parametry - Tlačítko Doplnit nové parametry). Nastavte ve skupině "9 - Mzdy - ostatní agendy" parametr BV_ZAKAZ_NAST (sk.9) ve formátu xxx|yyy|www|zzz. Kde:

- xxx je číslo mzdové položky z bodu 1).
- yyy je číslo mzdové položky z bodu 2).
- www je základní výměra BV za kvartál (7.5)
-zzz je maximální hranice zameškaných hodin za nepovolené absence (16.5)

4) Pokud není parametr z bodu 3) správně nastaven, zákaznická specialita není aktivována.

5) V číselníku pojmu doplňte pojmy (Mzdy - Mzdové číselníky - Pojmy - Tlačítko Doplnit pojmy). Následně v Pojmy (číselník) v pojmu Povolené absence pro BV zkontrolujte a případně doplňte mzdové položky, které se nezapočítávají jako neodpracované pro určení nároku na BV.

Funkčnost

Po nastavení pak začne fungovat zákaznická specialita následovně:

6) V průběhu období menšího než 7/2018 s výjimkou bodu 7), není zákaznická specialita aktivována

7) Při uzávěrce období 6/2018 (přechod na 7/2018) se zaměstnancům jež splňuji pravidla pro přiznání BV vygeneruje v agendě Benefitní volna (Evidence - Benefitní volna) záznam pro zákaznické BV. V položce základní nárok je buď hodnota z parametru z bodu 3), nebo nižší, pakliže zaměstnanec má nižší hodinový úvazek než je hodnota z parametru. V položce Nárok je skutečná hodnota přiznána k čerpání. V položce Zůstatek je zbývající hodnota k čerpání. Zaměstnanci na DPP a DPČ nemají nárokna BV.

8) Pokud již jste uzavřeli období 6/2018, stejného účinku dosáhnete když v agendě Benefitní volna necháte zobrazen seznam všech zaměstnanců, zvolíte záložku Benefitní volna - Hromadné zadávání. V položce Kód benefitního volna vyberete mzdovou položku pro BV a stisknete tlačítko Vytvořit.

9) Následně pak kontrola čerpání, navyšování, propadnutí a proplácení systém již hlídá automaticky.

hd 41467

Volno nad rámec zákona (40241)

Byla vytvořena zákaznická úprava zpracování 'Volna nad rámec zákona' (dále jen BV). Pro aktivaci této úpravy je nutné provést následující kroky:

1) Po obdržení e-mailu o dostupnosti úpravy aktualizovat aplikaci. 2) Vytvořit (pokud již nemáte) novou mzdovou položku pro BV, případně upravit některou z existujících nepoužívaných mzdových položek (Mzdy - Mzdové číselníky - Mzdové položky). Tato mzdová položka by měla být v rozsahu 501 - 589. Měla by mít stejné nastavení jak mzdová položka pro dovolenou (521), jen by se měla lišit v položce 'Druh absence', kde by měla být nastavena hodnota '0 - běžná absence'. Pokud by v této položce bylo nastaveno '1 - dovolená', tak by se při jejím použití čerpala jednak dovolená tak BV. Další odlišnost může být v položce 'Kód účtování', kterou si nastavte dle svých potřeb. 3) Doplnit rozšiřující parametry (Nastavení - Rozšiřující parametry - Tlačítko 'Doplnit nové parametry'). Následně pak ve skupině '9 - Mzdy - ostatní agendy' nastavte parametr 'BV_ZAKAZ_NAST' ve formátu 'xxx|y' (bez uvozovek), kde xxx je číslo mzdové položky z bodu 2) a y je maximální výše BV (nyní 5). Pokud Tento parametr nebude nastaven, nebo bude nastaven chybně, zákaznická úprava nebude aktivní (funkční). Nastavením tohoto parametru tedy lze funkcionalitu BV aktivovat a deaktivovat. Následně proveďte dodatečné nastavení z následujících bodů. 4) Ve skupině '9 - Mzdy - ostatní agendy' nastavte parametr 'BV_ZAKAZ_NAST_2' ve formátu 'rk|datum od|datum_do' (bez uvozovek). V tomto parametru je rk rozpočtová kategorie zaměstnanců, kterým se do neodpracované doby pro výpočet nároku BV nezapočítávají nemocenské (nemoc, pracovní úraz a nepracovní úraz) v období dané datem od a datem do z tohoto parametru. Formát data od a data do je 'rrrr-mm-dd' (bez uvozovek), kde rrrr je rok, mm je měsíc a dd je den (například 2017-08-01). Pokud tento parametr nebude nastaven, nebo bude nastaven chybně, neovlivní to aktivaci nebo deaktivaci zákaznické úpravy, ale pouze nebude aktivní tato specialita v určení neodpracovaných dnů při výpočtu nároku na BV. Tento parametr je nutné nastavovat pro každý rok, kdy bude funkcionalita BV aktivní. 5) V číselníku pojmů doplnit (Mzdy - Mzdové číselníky - Pojmy - Tlačítko 'Doplnit pojmy') a nastavit pojem 'Povolené absence pro BV'. V tomto pojmu jsou přednastaveny položky 521, 522, 531, 532 a mzdová položka pro BV, pokud byla již nastavena v bodě 3). Jak název napovídá, pojem se vyplňuje mzdovými položkami absencí (500 - 599 a 800 - 899), které se při výpočtu nároku BV pro všechny zaměstnance nezapočítávají do neodpracovaných dnů.

Po tomto nastavení má aplikace následující funkcionality: 6) Při měsíční uzávěrce 6. období (přechod na 7. období), se u každého zaměstnance provede výpočet základního nároku na BV. Výpočet se provede na základě délky pracovního poměru a počtu neodpracovaných dnů. Základní nárok je určen zaměstnancům, kteří splňují následující pravidla: - mají začátek pracovního poměru před koncem rozhodného období (30.6.). - nemají vyplněno ukončení pracovního poměru, nebo ukončení pracovního poměru je vyšší nebo rovno prvnímu dni období pro které je základní nárok počítán (při měsíční uzávěrce je to 1.7.). - jejich pracovní poměr má systémový druh pracovního poměru = '1 - Hlavní PP'. Pokud zaměstnanec má již vyčerpanou veškerou dostupnou dovolenou pro letošní rok, vyplní se hodnotou základního nároku také položka nároku na BV a zůstatku BV. 7) Obdobného výsledku je možno dosáhnout v obdobích 7. - 12. a 1. - 3. přes agendu 'Benefitní volna' (Evidence - Benefitní volna). Po otevření agendy v záložce 'Seznamu zaměstnanců' necháte zobrazeny ty zaměstnance, pro které chcete určovat základní nárok (doporučujeme ponechat všechny). Přejdete do záložky 'Benefitní volna - Hromadné zadávání'. V sekci 'Zaměstnanci' ponecháte vybranou volbu 'Všichni ze seznamu'. V položce 'Kód benefitního volna' vyberete mzdovou položku pro vaše BV. Stiskněte tlačítko 'Vytvořit' a pro všechny zaměstnance ze seznamu, kteří ještě nemají BV navedeno dojde určení základního nároku, nároku a zůstatku. Po kontrole a případné úpravě dat uložte záznamy. 8) Obdobného výsledku pro jednoho konkrétního zaměstnance je možno dosáhnout v období 7. - 12. a 1. - 3. následovně. V agendě 'Benefitní volna' v záložce 'Seznamu zaměstnanců' označte požadovaného zaměstnance. Přejděte do záložky 'Benefitní volna zaměstnance'. Zde, pokud zaměstnanec ještě nemá BV navedeno, vložte nový záznam a ostatní údaje se předvyplní vypočtenými a předdefinovanými hodnotami. 9) Pokud chcete změnit vypočtené hodnoty u zaměstnance (například umožnit čerpání dříve, než je vyčerpaná cela dovolená), nastavte tyto hodnoty v agendě 'Benefitní volna' u zaměstnance ručně. Zároveň nastavte položku 'Generovat nárok' na hodnotu 'Negenerovat'. 10) Pokud chcete zaměstnanci BV odebrat, je to možné smazáním záznamu u konkrétního zaměstnance (případně skupiny zaměstnanců) v agendě 'Benefitní volna'. 11) Při zpracování brutto se u zaměstnanců s navedeným BV, které má položku 'Generovat nárok' nastavenou na hodnotu 'Zákaznický nárok', provede test na vyčerpání dovolené. Pokud je vyčerpána veškerá dovolená je položka 'Nárok' nastavena na hodnotu položky 'Základní nárok' a tím je umožněno oprávněné čerpání BV. 12) Při zpracování brutto se provede kontrola čerpání BV a případné chybové stavy jsou uživatelům oznámeny varováním (neovlivní zpracování brutto). K chybovému stavu dojde když: - zaměstnanec čerpá BV a nemá jej navedeno. - zaměstnanec má navedeno BV, ale čerpá jej ve větším počtu než je v položce 'Zůstatek'. Tato kontrola probíhá pouze v případě, že položka 'Kontrola čerpání' je vyplněna hodnotou 'Zákaznická kontrola' nebo 'Kontrola čerpání'. 13) Při měsíční uzávěrce 12. období (přechod na období 1.) dojde: - k převodu BV v případě, že je položka 'Převádět do dalšího období' nastavena na hodnotu 'Převádět' nebo 'Zákaznický převod' (předdefinovaný stav). - pokud je položka 'Převádět do dalšího období' nastavena na hodnotu 'Převádět', je zůstatek BV vložen do položky 'Zůstatek z minula' a položka 'Nárok' je nastavena na hodnotu '0'. - pokud je položka 'Převádět do dalšího období' nastavena na hodnotu 'Nepřevádět', k převodu do období 1. nedojde. 14) Při měsíční uzávěrce 3., 4., 5. a 6. období k převodu nedochází pokud je položka 'Převádět do dalšího období' nastavena na hodnotu 'Zákaznický převod' (předdefinovaný stav). Zároveň v období 6. platí bod 6). 15) Zobrazení BV na výplatních lístcích se řeší jako samostatný požadavek (hd 43077).

hd 43233

Byly provedeny úpravy výpočtu zákaznické speciality 'Volno nad rámec zákona' (dále jen BV), které se týkají bodů 1. - 4. reklamace. Protože se díky úpravě rozdělili zaměstnanci z hlediska BV na dvě skupiny, byl vytvořen nový rozšířující parametr 'BV_ZAKAZ_NAST_3' ve skupině '9 - Mzdy - ostatní agendy'. Tento parametr založíte pomocí tlačítka 'Doplnit nové parametry' (Nastavení - Rozšiřující parametry - Tlačítko Doplnit nové parametry). Parametr se nastavuje ve stejné logice a struktuře jako parametr 'BV_ZAKAZ_NAST_2', jen tento bude použit při výpočtu nároků zaměstnanců, kteří nastoupili v průběhu aktuálního roku. Původní parametr bude nadále použit při výpočtu nároku pro zaměstnance, kteří nastoupili v předchozích letech.

Nově tedy výpočet funguje následovně: 1. U zaměstnanců, kterým byl ukončen PP v průběhu aktuálního roku, bude záznam s BV při prvním zpracování mezd po zadání ukončení PP zrušen a již nebude založeno (bod 4. reklamace). 2. Krácení dle tabulky by mělo být správně a bylo telefonicky konzultováno. Problém by měl být vyřešen nastavením pojmu 'Povolené absence pro BV' (Mzdy - Mzdové číselníky - Pojmy) (bod 3. reklamace). 3. U zaměstnanců, kteří nastoupili v aktuálním roce, byl upraven výpočet následovně (bod 1. a 2. reklamace):

- Rozhodné obdobím ve kterém se určuje počet dnů absence je vždy od 1.1. do 31.12. aktuálního roku.
- První výpočet nároku probíhá v agendě 'Benefitní volna' ne při ukončení období 6 aktuálního roku (přechod na období 7), stejně jako u zaměstnanců s nástupem v minulých letech.
- Další výpočet nároku probíhá vždy při zpracování brutto, vyúčtování v MaP Expressu nebo vyúčtování včetně automatického doplnění.
- Pokud zaměstnanec odpracuje za zpracované období alespoň 96% svého časového fondu, je mu přiznán nárok dle odpracovaných měsíců.
- Pokud zaměstnanec vyčerpá celou dostupnou dovolenou, je mu přiznán nárok k čerpání.
- Pokud zaměstnanec má přiznaný nárok, ale v dalším období odpracovaná doba klesne pod 96%, je nárok BV vynulován. Případné předchozí čerpání tak způsobí, že se zaměstnanec dostane do záporného zůstatku BV. Tento stav dle dohody systém nijak automaticky neřeší.


Sick days 43529

Byla provedena požadovaná zákaznická úprava. Nově lze v zákaznické specialitě Nároky na věrnostní bonusy (Evidence - Zákaznické speciality) při volbě Sick days (dále jen SD) provést přenos nároku do agendy Benefitní volna (dále jen BV). Funkcionalita je pak následující:

1) BV_ZAKAZ_NAST (sk.9) - doplnit hodnotu mzdové položky pro SD (ve vašem případě 591)

2) V zákaznické specialitě Nároky na věrnostní bonusy se v sestavě při volbě Sick days zobrazí sloupeček Benef. volno obsahující informaci o existenci záznamu pro SD v agendě BV. Informace má 3 stavy:

a) ano - záznam již v agendě BV pro vybrané období existuje s nárokem odpovídajícímu údaji na sestavě.
b) ne - záznam ještě v agendě BV pro vybrané období neexistuje.
c) aktualizovat - záznam již v agendě BV pro vybrané období existuje, ale hodnota nároku je odlišná od hodnoty na sestavě.

3) Pokud je vybráno aktuální období, zobrazí se vedle tlačítka Načíst sestavu tlačítko Přenést do BV, které je nepovolené. Pokud po načtení sestavy existuje nějaký záznam se sloupečkem Benefit. volno naplněným hodnotou ne nebo aktualizovat, tlačítko Přenést do BV se povolí a lze provést přenos do agendy BV. Pokud se přenos provede úspěšně je původní hodnota ve sloupečku Přenést do BV přepsána na hodnotu ano. Pokud by došlo při přenosu k chybě, je sloupeček Přenést do BV naplněn hodnotou chyba.

4) Pokud v agendě BV vznikne záznam pro SD tímto přenosem, pak má vyplněny položky:

a) 'Kód volna' na hodnotu z parametru z bodu 1) (591).
b) 'Jednotka' na hodnotu 'Den'.
c) 'Základní nárok' na hodnotu ze sestavy.
d) 'Nárok' na hodnotu ze sestavy.
e) 'Zůstatek z minula' na 0.
f) 'Čerpáno' na 0.
g) 'Čerpáno v aktuálním období' na 0.
h) 'ZŮSTATEK' na hodnotu ze sestavy.
i) 'Proplácet' na hodnotu 'Neproplácet'.
j) 'Generovat nárok' na hodnotu 'Na začátku roku'.
k) 'Převádět do dalšího roku' na hodnotu 'Nepřevádět'.
l) 'Kontrola čerpání' na hodnotu 'Kontrola čerpání'.
m) 'Kód pro čerpání' a 'Kód pro proplácení' jsou nevyplněny. Tyto se nemusí vyplňovat v případě, že čerpání a proplácení se provádí stejnou mzdovou položkou jakou je kód volna. Kód pro proplácení se také nemusí vyplňovat v případě, že k proplácení vůbec nedochází.

5) Dále byl vytvořen databázový pohled v_benefit_volno sloužící pro přenos do docházkového systému dle zadání. Pro vytvoření databázového pohledu je nutné provést úpravu databáze.

hd 42720

hd 45907

Byla vytvořena zákaznická úprava benefitu 'Benefitní volno' (dále jen BV).

1) Pro aktivaci úpravy je nutno nastavit v agendě rozšiřujících parametrů (Nastavení - Rozšiřující parametry) ve skupině '9 - Mzdy - ostatní agendy' parametr 'BV_ZAKAZ_NAST' ve formátu kód|nárok|čerp.dov.. Kde: - kód je mzdová položka BV, která by měla být v rozsahu 501 - 589. - nárok je počet dnů BV. Ve vašem případě 5. - čerp.dov. je počet dnů vyčerpané dovolené z nároku za aktuální rok pro přiznání BV. Ve vašem případě 15. Pokud tento parametr ještě neexistuje, je nutno jej založit pomocí tlačítka 'Doplnit nové parametry'.

2) Vytvořte záznam BV u jednotlivých zaměstnanců. Otevřete agendu 'Benefitní volna' (Evidence - Benefitní volna). V záložce 'Seznam zaměstnanců' ponechte výběr 'Všichni zaměstnanci', případně 'Zaměstnanci ve stavu' (přepínače ve spodní části okna). Zvolte záložku 'Benefitní volna - Hromadné zadávání'. Zde v sekci 'Zaměstnanci' ponechte volbu 'Všichni ze seznamu'. V poli 'Kód benefitního volna' vyberte mzdovou položku z parametru (viz 1)) a stiskněte tlačítko 'Vytvořit'. Tím se vytvoří záznamy pro všechny zaměstnance s hlavním pracovním poměrem, kteří splňují podmínku jednoho roku zaměstnaneckého poměru. Záznamy mají vyplněnou položku 'Zákl. nár,' hodnotou z parametru (viz1)). Pokud má zaměstnanec již vyčerpaný dostatečný počet dovolené, pak je stejnou hodnotou vyplněna i položka 'Nárok'. Pokud ne, je položka vyplněna hodnotou 0. Po zkontrolování záznamy běžným způsobem uložte.

3) U zaměstnanců, kteří mají nárok na BV lze záznam vytvořit taky v záložce 'Benefitní volna zaměstnance'.

4)Pokud zaměstnanec nemá záznam s BV založen, ale má nárok (i když ještě nevyčerpal potřebnou dovolenou), vznikne záznam i při změně údajů ovlivňujících výši dovolené (např. datum nástupu), nebo při vyúčtování zaměstnance, nebo při následující měsíční uzávěrce (přechod na nové období). Toto slouží hlavně k automatickému vytvoření záznamu BV, pokud zaměstnanec dokončí jeden rok v poměru v průběhu roku.

5) Pokud zaměstnanec ztratí nárok na BV (např. díky úpravě datumu nástupu), je pouze nárok vynulován. Případné zrušení záznamu je nutné provést ručně.

6) Pokud zaměstnanec v období vyčerpá potřebný počet dnů dovolené, pak se při zpracování brutto (i vyúčtování s automatickým doplněním nebo v Map Expressu) nastaví hodnota položky 'Nárok' z 0 na 5 (hodnota z parametru) a zaměstnanec může již v tomto období čerpat BV, aniž by došlo k chybovému hlášení. Pokud by naopak úpravou čerpání dovolené klesl počet dnů pod potřebnou hranici dojde k nastavení na 0.

7) Pokud chcete zaměstnanci přiznat BV aniž by na něj měl nárok, případně přiznat jinou výši nároku, je možné to provést v agendě 'Benefitní volno' ručně. Jen položka 'Generovat nárok' ('G.nár.') musí být vyplněn jinou hodnotou než 'z - Zákaznický nárok'.

8) Pokud chcete specialitu BV zrušit od počátku roku, stačí před uzávěrkou 12. měsíce nastavit parametr z bodu 1) na prázdnou hodnotu. To samé platí i v případě, že chcete specialitu zrušit v průběhu roku. Pak je však vhodné navíc ještě smazat existující záznamy. Pokud je nesmažete, bude se nárok až do konce roku zobrazovat zaměstnancům např. na portále.

Bylo upraveno zjišťování nároku na benefitní volno. Nově se počet odpracovaných let zjišťuje k 1.1.. Pro výpočet nových nároků je nutné po aktualizaci aplikace smazat původně vygenerované nároky a následně je znovu vygenerovat nebo případně ručně smazat záznamy benefitního volna u zaměstnanců, kteří nastoupili po 1.1.2018.

Naturální mzda, 10% odměna za přítomnost, Benefitní volno

hd 49722
hd 50381

Odkazy

Osobní nástroje