Antivirus C (sestava) (úprava 07/2020)

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Antivirus C (sestava) (úprava 07/2020)

Na základě upřesněného výkladu na stránkách mpsv.cz byly provedeny úpravy sestavy Antivirus C:

- zohlednění překročení maximálního vyměřovacího základu soc.poj. (pro podmínku porovnání příjmů se bere výhodnější, neredukovaná částka)
- přidání sloupce "středisko"

mpsv.cz - vyjádření

1. Zaměstnavatel má k 3.3. i k 30. 6. 2020 10 zaměstnanců v pracovním poměru, z nichž 2 dosáhli v květnu maximálního vyměřovacího základu. Těmto zaměstnancům byla do března i do června zúčtována mzda 150 000 Kč, pojistné z ní nebylo v červnu odvedeno. Nezapočtením tohoto příjmu do úhrnu vyměřovacích základů nesplníme podmínku poklesu úhrnu vyměřovacích základů nejvýše o 10 %.

Do úhrnu vyměřovacích základů za červen se započtou za tyto dva zaměstnance jejich vyměřovací základy ve výši 150 000 Kč. Podle § 15a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální zabezpečení se stanoví maximální vyměřovací základ jen pro placení pojistného, nikoliv tedy pro porovnání snížení úhrnu vyměřovacích základů. Vyměřovací základ zaměstnance se stanoví podle § 5 tohoto zákona.

mpsv.cz antivirus c faq

Aplikace

Provedené úpravy v sestavě:

  1. Změněn název sloupce Vym.základ SP 3/2020 na Příjem do SP 3/2020.
  2. Změněno načítání sloupce Příjem do SP 3/2020 z položky redukovaného soc.základu na neredukovaný (soc_zakl na soc_zakl_x).
  3. Přidán nový sloupec Příjem do SP v obd., který načítá hodnotu obdobně jako položka Příjem do SP 3/2020, pouze za vybrané období (6.-8.).
  4. Hodnotící kriterium Poměr vym.základů započtených zaměstnanců bylo přejmenováno na Poměr příjmů do SP započtených zaměstnanců.
  5. Výpočet položky Poměr příjmů do SP započtených zaměstnanců je nově poměrem mezi položkami Příjem do SP v obd. a Příjem do SP 3/2020.
Antivirus C (sestava) - úpravy 07/2020
06/2020
07/2020

Odkazy

Úpravy v sestavě "Antivirus C" - max.vyměřovací základ pro SP

Byla provedena úprava v sestavě "Antivirus C" (MS 058), která slouží jako podklad pro uplatnění snížení odvodu sociálního pojištění za zaměstnavatele u zaměstnavatelů do 50 zaměstnanců.

V případě, že se vyskytuje ve sledovaném období zaměstnanec, jenž dosáhl maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění, tak se nově pro účely porovnání výše příjmů zaměstnanců bere neredukovaná část. Tj. celý příjem započítávaný do sociálního pojištění.

Tato změna byla iniciována na základě upřesnění MPSV. Dle původních výkladů se pro uvedené porovnání výše příjmu (alespoň 80% proti 3/2020) bral skutečný úhrn vyměřovacích základů. Uvedená úprava ovlivňuje pouze podmínku přiznání, nikoliv vlastní výši sníženého vyměřovacího základu.

V sestavě byl přidán sloupec "Příjem do SP v období", kde je uveden neredukovaný příjem započítávaný do soc.pojištění. Obdobně byl přejmenován a upraven sloupec "Příjem do SP 3/2020" a následně i položka "Poměr příjmů do SP započtených zaměstnanců".

Podrobnosti k sestavě "Antivirus C" naleznete zde: http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/Antivirus_C_(sestava)


Osobní nástroje