Vyloučené doby

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Vyloučené doby (ELDP) se uvádí na evidenčním listu důchodového pojištění - ELDP.

Soubor:Paragraf05.pngrok 2013
Uvádí se doba trvání omluvných důvodů, tj.

Podle par.16 odst.4 zákona č. 155/1995 Sb. se vyloučené doby na ELDP vykazují jen v případě, že se nekryjí s dobou:

  • pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

V takových případech nelze tyto doby považovat za vyloučené, a tedy je ani vykazovat do sloupce Vyloučené doby na ELDP.

Obsah

Aplikace

Vyčíslování vyloučených dob na ELDP v aplikaci se řídí tím, zda a jak je daná mzdová položka v číselníku nastavena pro započítávání do vyloučených dob:

Doba před porodem

Soubor:Paragraf05.pngrok 2010 .. 2013
Uvádí se doba trvání omluvných důvodů, tj.

  • doba před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně předcházel dni porodu.

Nutno zadat narozené dítě

Pro správné určení vyloučených dob je potřeba zadávat i narozené dítě do agendy Rodinní příslušníci (bez ohledu na to, zda na dítě zaměstnankyně uplatňuje či neuplatňuje daňový odpočet).

Algoritmus výpočtu v tomto konkrétním případě:

vyloučené_doby = datum_DO_vyldoby – datum_OD_vyldoby

Jedná se tedy o rozdíl v kalendářních dnech mezi dvěma daty.

datum_DO_vyldoby = datum_narození_dítěte – 1 den
datum_OD_vyldoby = datum_nástupu_na_mateřskou 

Pokud by ovšem platilo, že mezi datem nástupu na mateřskou a předpokládaným datem porodu by bylo období delší než 8 týdnů, posune se datum_OD_vyldoby tak, že se bude jednat o datum připadající na den 8 týdnů před datem předpokládaného data porodu.

  • datum_narození_dítěte: agenda Rodinní příslušníci, získá se ze zadaného rodného čísla dítěte.
  • datum_nástup_na_mateřskou: agenda Nepřítomnosti - Mateřská dovolená, kód 852-Mat.dovolená, pole Datum od
  • předpokládaný datum porodu: agenda Nepřítomnosti - Mateřská dovolená, kód 852-Mat.dovolená, pole Předpokl.dat.porodu

Jiné případy

V některých případech se doba mateřské dovolená nemá zahrnovat do vyloučených dob. Více zde: Nezahrnovat do vyl.dob ELDP.

Pojištěnec měl příjmy

Příklad 1 - Zaměstnanec je po část měsíce nemocný. Doba nemoci je vykázána jako vyloučené doby.

Příklad 2 - Zaměstnanec je celý měsíc nemocný. Nemá žádný další příjem zahrnovaný do základu sociálního pojištění. Samozřejmě náhrady mzdy na nemoc není zahrnována do tohoto základu. Doba nemoci je vykázána jako vyloučené doby.

Příklad 3 - Zaměstnanec je celý měsíc nemocný. Má ještě další příjem zahrnovaný do základu sociálního pojištění. Například odměnu. Nebo 1%mot.vozidel vstupujících do základu soc.pojištění Doba nemoci není vykázána jako vyloučené doby.

Potvrzení pro zaměstnance

Náhrada za ztrátu na výdělku za pracovní úraz/nemoc z povolání

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) - pro splnění podmínky nelze vykazovat vyloučenou dobu na ELDP zadejte kód mzdové položky s příznakem

Mzdové položky - započitatelnost pro vyloučené doby = 2-ruší vyloučené doby.

Zvláštnosti

  • Část dne odpracováno, část dne PN - NEzapočítává

Den se nezapočítává do vyloučených dob v případě, kdy zaměstnanec po část dne pracoval a po část dne byl uznán dočasně práce neschopným.

ČSSZ - krytí příjmů s vyloučenou dobou

Pozn. Jinak je toto stanovené pro Vyloučené dny (dávky nemocenského pojištění).

Aplikace: Pokud je zpracována PN, u níž byla vyplněna položka OH 1. den nebo OH poslední den, pak takový den není započítáván do vyloučených dob. Pokud není vyplněna hodnota ani v jednom z polí OH 1. den, OH poslední den, pak takový den je započítáván do vyloučených dob. Projeví se na ELDP (položka vyloučené doby).

  • OČR delší než 9 nebo 16 kal. dní - NEzapočítává

Do vyloučených dob se započítává doba OČR, nejvýše však

prvních 9 kalendářních dnů
popř. prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance ...

Ošetřování - kódy 842-OŠETŘOVÁNÍ a 843-OŠETŘ.NEPLAC.

Zadání s datem loňského roku

Pokud je ve zpracování mezd (Zpracování brutto) mzdová položka ovlivńující vyloučené doby v aktuálním roce (např. 2016) s datem (datum od, datum do) loňského roku (např. 2015), ovlivní tím ELDP vytvářený za rok 2015 (vyloučené doby se zahrnou/příp. zruší).

Odkazy

Osobní nástroje