Vyúčtování - Průběh

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Vyúčtování zaměstnanců je agenda pro výpočet mezd/platů zaměstnanců na základě předem zadaných údajů. Nejčastěji se provádí ve volbě

 • všichni zaměstnanci (Celý podnik)
 • Výpočet včetně automatického doplnění
 • Start výpočtu

Menu: Mzdy – Vyúčtování zaměstnanců

Obsah

Funkcionalita

Vlastní modul výpočtu mezd. Výpočet je možno provádět opakovaně v rámci daného období (dokud neprovedete měsíční závěrku).

Předpokladem pro správný výpočet je dokončené zpracování brutto, neboť při výpočtu se vezmou příjmové části mezd z výkazu (MzdPol 100-899) a z nich se provede výpočet daní, odvodů, srážek a vypočte se částka „k výplatě“.

Pokud nezpracováváte hrubou mzdu samostatně v prvním kroku (agenda Zpracování brutto), stačí zaškrtnout volbu Výpočet včetně automatického doplnění. Tato volba pro každého zpracovaného zaměstnance provede zpracování brutto a pak samostatný výpočet čisté mzdy. Tj. provede

 • doplnění údajů do výkazů z ostatních modulů aplikace
 • provede dopočet do měsíčního fondu
 • po zpracování hrubé mzdy provede i zpracování (výpočet) do čisté mzdy

Spolu s těmito údaji se naplní údaje o základech pro výpočet daní, sociálního a zdravotního pojištění, odpracovaných a zameškaných hodinách a dnech, čerpané dovolené atd. Rovněž se vygenerují (aktualizují) odvody sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel (MzdPol 998-SOCPOJ a 999-ZDRPOJ). Tyto údaje jsou zatím pouze předběžné (tabulka ‚telegram‘) a při případných dalších výpočtech se počítají znovu. Definitivně se zapíší do databáze při ukončení měsíce, tzn. z tabulky ‚telegram‘ se aktualizují údaje v pracovních poměrech (např. čerpaná dovolená).


Výpočet lze provádět dle výběru přepínače

 • Celý podnik,
 • Jen středisko (pro vybraná střediska, skupina středisek či divize),
 • Jen výplatní středisko,
 • Jen zaměstnanec (třídí se podle os.čísla nebo příjmení v závislosti na nastavení volby třídění u režimu "Celý podnik". V rozbalovacím seznamu je možné použít Vyhledávání zaměstnanců nebo vybrat do bloku větší počet řádků a pro ty provést výpočet a tvorbu výplatních lístků). Rozbalovátko pro výběr zaměstnance (např. ve vyúčtování zaměstnanců): seznam roluje dle stisku kláves (lze psát os.číslo nebo příjmení).
 • jen nespočtení zaměstnanci.
 • bez nezpracovávaných - zatržením položky se ze seznamu zaměstnanců pro účely této agendy (výpočet mezd či výplatní lístky) vypustí zaměstnanci, kteří se nemají zpracovávat tj. s výplatním střediskem dle rozšiřujícího parametru "nepoc_vypl_str" (obvykle výpl.stř.=-1). (Pokud pole nebude zatrženo, nebudou se zmiňovaní zaměstnanci zpracovávat (budou "ignorováni"), nicméně v seznamu budou uvedeni). Nastavení se bere podle aktuálního nastavení u zaměstnance v agendě Mzdové údaje.
 • z filtru Zapamatovat zaměstnance - Filtr (tlačítko s tímto názvem).

POZOR: Při volbě začínající Prac. str. nebo začínající Skup. str., Směna nejsou do seznamu načtení zaměstnanci, kteří vystoupili před zpracovávaným obdobím.

Pořadí zpracování

1. Zpracování brutto

Doplatky (stravenky, PHM, manka)
Příspěvky na penzijní
Importy dat
Ruční zadání

2. Vyúčtování

Sociální, zdravotní, daň
Odbory (srážka)
Hlídání 13,5% minim. vyměřovacího základu ZP
Platby (dle čísla algoritmu)
K výplatě (pokud systém nenajde kód 941 - zapíše se do db tab. telegram)

Při výběru více zaměstnanců si můžete určit, v jakém pořadí budou zpracováváni, tzn. například

 • dle osobního čísla
 • dle příjmení
 • dle výplatního střediska
 • dle kmenového střediska

atd.


Výpočet spustíte tlačítkem Start výpočtu, tím se vám do dolního okna vypíše seznam zaměstnanců, kterých se dle nastavení přepínače bude výpočet týkat. Každý zaměstnanec, který se právě počítá se nejprve označí kurzorem a ve sloupečku Stav se vypíše Připraveno. Pokud výpočet u daného zaměstnance proběhl v pořádku změní se stav na Hotovo. V případě, že zaměstnanec je mimo evidenci či nemá žádný údaj ve zpracování brutto, pak se výpočet označí: Ignoruje se.

Pokud dohledáváte nějaký problém při výpočtu je možné zaškrtnout položku Komentář k výpočtu, kde se v příslušném okně zobrazují velmi podrobné a detailní údaje výpočtu. Z praktického hlediska uživatele toto nemá velkou informační hodnotu, ale je skutečně určeno hlavně pro hledání problémů ve spolupráci s autory.

Případné chyby při výpočtu se zobrazí vždy. Mezi chyby se objevuje např. i informace o tom, že zaměstnanec, kterému právě počítáte čistou mzdu, nemá zpracovanou hrubou mzdu/brutto.

Komentář k výpočtu a chyby je možno vytisknout – po kliknutí do protokolu se zpřístupní volba pro tisk.

 • Kontrola na počet dnů a hodin v rozsahu

Při uložení brutto (ruční zpracování, automatické doplnění, výpočet s automatickým doplněním nebo výpočet v MaP Expressu) systém kontroluje, zda u jednotlivých záznamů není počet hodin nebo dnů mimo povolený rozsah (hodiny -999.99 až 999.99, dny -99.9 až 99.9). Pokud ano, je to uživateli oznámeno příslušným hlášením.


 • Budoucí nástupy

Je možno vyúčtovat zaměstnance, jehož pracovní poměr ještě nezačal.
Při vyúčtování bez zatrženého pole "včetně automatického doplnění" proběhne proces s výsledkem: "Ignoruje se" a v komentáři je modře hláška "Poměr ještě nezačal". Obdobně při vyúčtování v MaPExpress se zobrazí hláška "Zvolený zaměstnanec byl při zpracování ignorován."


Zjištěny rozdíly proti časovému fondu


Protokol výpočtu

Příklad protokolu - kontrola min.mzdy (průměru ppú), zůstatku dovolené

Odkazy

Osobní nástroje