UDR HIM/SIL DOP/PRYTANIS/MONDI

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

UDR_HIM/SIL_DOP/PRYTANIS/MONDI je zákaznická specialita představující import a export prostřednictvím .txt souborů.

Menu: Evidence > Zákaznické speciality

Obsah

Funkcionalita

Volby Systém:

 • UDR_HIM
 • SIL_DOP
 • PRYTANIS
 • MONDI

Import odpracovaných hodin na směnách

Předpokládá se, že v souboru jsou směny označeny stejně jako v systému KS, v číselníku směn, agendy Pořizování směn.

Po volbě tohoto importu a tlačítka Spustit systém zobrazí okno pro výběr souboru. Po výběru je soubor načítán. Případné chyby jsou oznámeny.

Data jsou uložena do agendy Pořizování směn db: smenovnice, přičemž jsou doplněny další údaje, a to podle kmenového záznamu v záložce Profese-vazby.

 • Dávky (hodiny)

Při uložení jsou data zapsána pod (systémovým) číslem dávky. Číslo oznámení systém při uložení. Dávku je pak možno uživatelsky smazat. DB: odmeny.davka

Import mzdových složek

Platí pro rozhraní PRYTANIS. Před tímto importem je potřeba jednorázově nastavit vazbu:

původní kód - kód KS

Tato vazba se nastavuje tak, že v číselníku Mzdové položky se u vybrané mzdové položky v režimu Editace vyplní pole:

 • Uživatelský kód - číslem původního kódu.

Data jsou uložena do tab. odmeny, s příznakem vyp_castka = -3, stejně jako Import z výroby, což značí, že nebudou nijak upravována. Původně: s příznakem stejným jako data z doch.systému, tj. vyp_castka = -1. Proto jsou zobrazena v agendě Mzdy/Doplatky/Data z doch.systému

 • Dávky (složky)

Při uložení jsou data zapsána pod (systémovým) číslem dávky. Číslo oznámení systém při uložení. Dávku je pak možno uživatelsky smazat.

Při mazání dávky je prováděna kontrola, zda mazaná dávka pochází ze zvoleného systému a je také zobrazován login uživatele, který dávku vytvořil.

DB: smenovnice.davka

 • Zakázka - zápis id zakázky do id_vazby2, typ_vazby=z

Práva

Přístupová práva existují k jednotlivým typům:

 • Import/export dat UDR_HIM
 • Import/export dat SIL_DOP
 • Import/export dat PRYTANIS
 • Import/export dat MONDI

Zámek

Pokud je agendou Zámek zamčena

Archiv spuštěných výpočtů

Import si poznačí údaje o importu pro daného zaměstnance do agendy Archiv spuštěných výpočtů.

UDR_HIM

Import UDR_HIM - odpracované hodiny

 • .txt soubor
 • oddělovačem je středník (;)
 • desetinným oddělovačem je čárka
Položka Délka (orientačně) Komentář
OS_CISLO5osobní číslo
DEN2kalendářní den v měsíci
SMENA1označení směny, např. 1,2,3,4,5,9,T
HODINY4odpracované hodiny (na 1 des.místo)
KONTO9konto alias nákladové středisko
OBDOBI6období (4-rok, 2-měsíc)
 • KONTO - hledá se a zapisuje se id záznamu v agendě Profese-vazby s tímto nákladovým střediskem.

Import UDR_HIM - složky

 • .txt soubor
 • oddělovačem je středník (;)
 • desetinným oddělovačem je čárka
Položka Délka (orientačně) Komentář
OS_CISLO5osobní číslo
KOD3kód mzdové položky (v číslování dle KS)
HODINY4(1)odpracované hodiny (na 1 des.místo)
CASTKA7(2)částka (na 2 des.místa)
OBDOBI6období (4-rok, 2-měsíc)

Export UDR_HIM - zaměstnanci

 • .txt soubor
 • oddělovačem je středník (;)
 • datumy jsou exportovány ve tvaru: yyyymmdd
Položka Délka (orientačně) Komentář
OS_CISLO5Osobní číslo
PRIZNAK1Příznak evidenčního stavu 0-odchod, 1-evidence, 2-mateřská, 2-dohody, 8/9-chyba dat
D_NASTUP8Datum nástupu
D_ODCHOD8Datum odchodu
JMENO30Příjmení a jméno
KONTO9Nákladové středisko (kmenové konto)
M_PP_CN25Místo pro cestovní náhrady

Místo pro cestovní náhrady - Místo (počátek cesty)

SIL_DOP

Struktury jsou stejné jako pro UDR_HIM.

PRYTANIS

Import PRYTANIS - odpracované hodiny

 • .txt soubor
 • pevná délka věty (bez oddělovačů)
 • desetinným oddělovačem je tečka
Položka Délka Komentář
OS_CISLO5osobní číslo
DEN2kalendářní den v měsíci
MESIC2měsíc
SMENA3označení směny, např. 1,2,3,4,5,9,T
HODINY4(1)odpracované hodiny (na 1 des.místo)

Stav ke dni: 12.12.2014

Na základě poskytnutých informací z AWT Rekultivace se importované hodiny mají zapisovat do agendy Pořizování směn pouze informativně. Nemá z nich být prováděn výpočet, a to z toho důvodu, že odpracované hodiny a k nim částky již obsahuje druhý z importovaných souborů, tj. složky. Z toho vyplývají programové změny na straně KS.

 • 1) Přidat sloupec do tabulky k agendě Pořizování směn (tab. smenovnice), který bude indikovat, že se jedná o informativní záznam, z něhož se nebudou počítat mzdy. Při importu hodin z agendy Prytanis plnit tento sloupec hodnotou. (helpdesk id 26931)
 • 2) Provést programovou úpravu, aby ty záznamy v tab. smenovnice, které mají vyplněnou hodnotu ve sloupci indikujícím, že se jedná o informativní záznam, nebyly brány pro výpočet mzdy zaměstnance. (helpdesk id 26932)
 • 3) Změna zadání: některé položky mají být zpracovávány pro mzdy, jiné ne. Seznam položek poskytlo AWT. (helpdesk id 27067).

Import PRYTANIS - složky

 • .txt soubor
 • pevná délka věty (bez oddělovačů)
 • desetinným oddělovačem je tečka
Položka Délka Komentář
PODNIK2účetní okruh společnosti (číslo podniku)
OS_CISLO5osobní číslo
SLOZKA3mzdová položka v číslování dle zdroj.syst.
HODINY5(1)počet hodin
KC8(2)částka v Kč (na 2 des.místa)
KONTO10"konto alias nákladové středisko" (zakázka)
KOD25vždy konstanta "1 "
ROK4rok
MESIC2měsíc

Nákladové středisko
Při uložení se záznam ukládá s hodnotou defaultního střediska zaměstnance (pracovní středisko z agendy Pracovní poměr).

Zakázka
Konto (zakázka) se zapisuje takové, jak je uvedeno v souboru, přičemž nedochází ke kontrole výskytu oproti tabulce "Profese-vazba", ale jen oproti číselníku zakázek.

Uložení: db tabulka odmeny, pole typ_vazby2 = "z" (zakázka), id_vazby2 = id zakázky z číselníku zakázek.

Aktuálně je záznam s kontem zapsán jenom tehdy, pokud je konto nalezeno v agendě Profese-vazby. Rozhodnutí na uživateli, zda změnit tento princip, a ukládat vždy (pokud zakázka nalezena v číselníku zakázek). Na straně dodavatele by znamenalo upravit

 • ukládání záznamu o zakázce (helpdesk id 26870)
 • přebírání záznamu o zakázce do účetnictví (helpdesk id 26871)

Kumulace
Z důvodu velkého počtu záznamů pro jednoho zaměstnance probíhá při importu funkce kumulace hodnot (hodiny, částka) po osobním čísle, kódu a zakázce.


Export Prytanis - kmenová data

Pole Datový typ Délka Decimal Význam Poznámka
OS_CISLOC5Osobní číslo
JMENOC25Celé jméno ve tvaru Příjmení Jméno
TITULC15Titul
M-NAROZEC20Místo narození
PRIZNAKC1Příznak stavu1-není-li vyplněno datum odchodu, 2 pro zaměstnance s vyplněným datumem odchodu
ROD_CISLC11Rodné číslo, vyplňuje se osobním číslem
ROD_STAVC1Rodinný stavpřevod dat dle převodového můstku - Rodinný stav zaměstnance
ZAVODC2Číslo závodudle KS divize
STREDC2Číslo střediskadle KS skupina středisek
KATEGC1Pracovní kategoriepřevodový můstek - Pracovní kategorie
D_NASTUPDate8Datum nástupu
D_ODCHODDate8Datum odchodu
DRUH_PPVC1Druh pracovně právního vztahupřevodový můstek - Druh pracovního poměru
DRUH_UVAC1Doba úvazkupřevodový můstek - Doba úvazku
DUV_ODCHC2Důvod odchodu
D_PL_ODCHDate8Datum plánovaného odchodu
DELDPN41Délka pracovní doby
FOR_MZDYN1Forma mzdy
X_OS_OHON92Osobní ohodnocenípro pracovní kategorii 2 nastavit hodnotu 1, v opačném případě 0
PRUM_DOVN72Průměr pro dovolenou
TARIFN102Tarif
TSN2Tarifní stupeň
OBDOBIDate8Datum období exportu, např. 1.6.2014


Délka úvazku

Hodnota KS Hodnota export Popis
11Doba neurčitá
22Doba určitá

Druh pracovního poměru

Hodnota KS Hodnota export Popis
0externí pracovníci
1hlavní pracovní poměr
2vedlejší pracovní poměr cizího zaměstnance
3vedlejší pracovní poměr vlastního zaměstnance
4dohoda o provedení práce (DPP) vlastních zaměstnanců
4SK: dohoda o vykonaní práce (DVP) vlastných zamestnancov
5dohoda o pracovní činnosti (DPČ) vlastních zaměstnanců
6dohoda o provedení práce (DPP) cizích zaměstnanců
6SK: dohoda o vykonaní práce (DVP) cudzích zamestnancov
7dohoda o pracovní činnosti (DPČ) cizích zaměstnanců
8SK: brigádnická práca študentov

Pracovní kategorie

Hodnota KS Hodnota export Popis
12TH tarifní
21D tarifní
33manažeři
5TH smluvní
6D smluvní
74M externí
85TH externí
9dohody

Typ mzdy

Hodnota KS Hodnota export Popis
02měsíční plat
11hodinová mzda
2podílová mzda dělnická
6smluvní mzda hodinová
73smluvní mzda měsíční


MONDI

Import MONDI - odpracované hodiny

 • .txt soubor
 • oddělovačem je středník (;)
 • desetinným oddělovačem je čárka
Položka Délka (orientačně) Komentář
OS_CISLO5osobní číslo
DEN2Den v přenášeném měsíci
MES2Měsíc
SMEN1Typ směny
HOD5(2)Hodiny - 5 míst, z toho dvě desetinná místa - odděleno tečkou - nn.nn

Konverze a úpravy

Stav ke dni: 16.12.2014

 • O - je převedeno na kód K (počet hodin zůstává).
 • &
Do počtu 7,5 hodiny se převede na kód 1.
Zbývající hodiny nad 7,5 hod se převedou na kód 2.

Pokud je počet hodin menší nebo roven 7.50, převede se počet hodin na kód 1
Pokud je počet hodin větší než 7.50 a menší než 8, převede se 7.50 hodin na kód 1
Pokud je počet hodin větší než 8, převede se 7.50 hodin na kód 1 a zbytek (nad 8.5 hodiny) na kód 2

 • $ - je převedeno na kód, který v číselníku v označení typ má hodnotu přesčas (hledají se směny "Př. hod." a "Př. měs.")
 • %
Do počtu hodin 3,5 hod se tyto zapíšou na kód 2.
Dalších max. 2 hod se tyto zapíšou na kód 3.
Zbývající počet hodin se zapíše na kód 3, ale s datem následujícího dne.
 • 3

V datech by se mělo jednat vždy o 7,5 hodiny, které jsou rozděleny následovně:

2 hodiny v kalendářním dni ve kterém je záznam zapsán,
5,5 hodiny do následujícího kalendářního dne
 • 4nepřevádí se
Do počtu 7,5 hodiny se převede na kód 1.
Zbývající hodiny nad 7,5 hod se převedou na kód 2.
 • 5
Do počtu hodin 3,5 hod se tyto zapíšou na kód 2.
Dalších max. 2 hod se tyto zapíšou na kód 3.
Zbývající počet hodin se zapíše na kód 3, ale s datem následujícího dne.
 • # - nepřevádí se

Odkazy

Osobní nástroje