Střediska

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Menu: Evidence > Číselníky > Střediska

Příklad naplnění 1
Příklad naplnění 2

Obsah

Úrovně

Systém umožňuje tříúrovňové členění podniku: podnik - závod (divize) - středisko.

Prostřední úroveň (divize) není povinná.

Tomuto členění odpovídá i uspořádání číselníků.


 • Číselník středisek

Číselník středisek musí být povinně vyplněn.


 • Číselník divizí

Pokud existuje prostřední stupeň, pak musí být vyplněn i číselník divizí a v číselníku středisek musí být vytvořen odkaz na číslo divize, do níž středisko patří

 • Číselník skupin středisek

Kromě toho existuje číselník skupin středisek. Jestliže je číselník skupin středisek vyplněn, pak musí být též v číselníku středisek vyplněn odkaz na číslo skupiny středisek. Sestavy pro mzdovou účtárnu pak budou členěny dle skupin středisek.

Číselníky divizí a skupin středisek jsou na sobě zcela nezávislé a představují dva různé pohledy na seskupení středisek. Pokud však uživatel chce, může si je nadefinovat shodně.


 • Číselník poboček

V některých případech může být využit i číselník poboček.


Číselník středisek

Záznam v číselníku středisek má následující strukturu:

 • číslo střediska - jednoznačné číslo nebo řetězec znaků, kterým se odvoláváte v osobních údajích zaměstnance (položka - kmenové středisko) a v pracovních poměrech (položka - pracovní středisko) na odpovídající seznam v číselníku středisek. Položka musí být vyplněna.
Délka: 8 znaků

Před 1.12.2014: 7 znaků, s výjimkami.

 • název střediska - jednoznačný, maximálně 30 znakový název střediska. Položka musí být vyplněna.
 • číslo divize - udává příslušnost střediska do odpovídající divize podle organizační struktury podniku. Tímto číslem se odvoláváte na záznam o divizi v nadřízeném číselníku divizí.
 • číslo skupiny středisek - udává příslušnost střediska do odpovídající skupiny středisek podle organizační struktury podniku. Tímto číslem se odvoláváte na záznam o skupině středisek v nadřízeném číselníku skupin středisek.
 • pobočka - přepnutím rozšiřujícího parametru evid_pobocky na hodnotu ´Ano´ je možné členění organizace na pobočky z důvodu výkaznictví.
 • typ střediska - touto položkou je možné definovat omezení, aby se středisko zobrazovalo v nabídkách pouze pro zadávání kmenového, nebo pouze pracovního střediska, konkrétně pouze v částech, kde se zadávají údaje ovlivňující mzdu ve zpracovaném období. Pokud definujete jako kmenové, pak toto středisko nepůjde zadat v pořizovacích agendách mezd jako jsou Příplatky, Doplatky, apod.
 • platí od + platí do - pomocí těchto položek je možné vymezit časovou platnost daného střediska. Střediska, která budou definovaná tak, že pro momentálně zpracovávané období jsou časově neplatná, se nezobrazí v nabídkových seznamech pro zadávání středisek ve mzdové části aplikace, konkrétně pouze v částech, kde se zadávají údaje ovlivňující mzdu ve zpracovaném období. Stále však platí, že číslo střediska musí být jednoznačný identifikátor, to znamená, že nelze pro dva časové úseky dát jednomu číslu střediska dva různé názvy.
 • plánovaná částka odměn zaměstnanců střediska - tato částka reprezentuje plán odměn pro konkrétní středisko.
 • čerpaná částka odměn zaměstnanci střediska - tato částka reprezentuje stav čerpání odměn konkrétním střediskem.
 • plánovaná částka na platy zaměstnanců - tato částka reprezentuje plán mzdových prostředků pro konkrétní středisko.
 • čerpaná částka na platy zaměstnanců - tato částka reprezentuje stav čerpání mzdových prostředků konkrétním střediskem.

Položky týkající se čerpání prostředků na jednotlivých střediscích se aktualizují vždy při ukončení měsíce, přehled čerpání můžeme vytisknout v záložce Sestava.

Využívání principu evidence čerpaných prostředků na střediska není při instalaci programu aktivní a jeho případné využívání je nutné konzultovat při implementaci systému.


 • Název (cizojazyčný)

Po přepnutí rozšiřujícího parametru stred_nazev2 (sk.12) na hodnotu Ano dojde ke zviditelnění sloupce Název (cizojazyčný).

DB

Střediska - DB
tab sloupec typ popis odkaz null
stred str char(10) číslo střediska
nazev char(80) název střediska x
nazev2 char (80) název střediska cizojazyčný x
cis_divize integer číslo divize, do které středisko patří divize.cis_divize x
skup_str integer číslo skupiny střed., do které střed. patří skup_stred.skup_str x
celk_castka decimal (16,2) Celková částka v Kč x
cerp_castka decimal (16,2) x
plan_brut decimal (16,2) x
brutto decimal (16,2) Hrubá mzda x
pobocka integer číslo pobočky, do které středisko patří pobocky.pobocka x
priznaky char(10) x
typ char(1) typ střediska K - kmenové, P - pracovní, NULL - bez rozlišení x
plati_od date Platnost od x
plati_do date Platnost do x
cena_nizsi decimal (16,2) x
id_str integer Jednoznačné identifikační číslo záznamu x
id_podniku integer osoby.id_podniku


Odkazy

Zpět | Skupiny středisek
Osobní nástroje