Přehled o výši pojistného

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání
PVPOJ do 05/2020

Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Nemocenská / Rekapitulace

Přehled o výši pojistného je dokument předávaný měsíčně správě sociálního zabezpečení (ČSSZ/OSSZ).

Obsah

Před prvním vytvořením

Před prvním vytvořením je potřeba zadat obecné údaje pro doplnění do sestavy, které se s vytvořením sestavy uloží pro další použití.

  • číslo účtu se vyplní automaticky – podle čísla účtu, z něhož směřuje platba na odvod sociálního pojištění – v číselníku společných převodů záznam, jehož výběrová podmínka začíná kódem 901.
  • Datum výplaty mezd - automaticky se předvyplní na základě hodnoty parametru DEN_VYPLAT (sk.11) s event. možností změny (editace).

Soubor

Vytvořit soubor – toto tlačítko vytvoří soubor ve tvaru .xml určený pro další zpracování. Předtím je potřeba mít nadefinován název souboru (a cestu k němu), do něhož se data budou ukládat – tlačítkem "...".

<zamestnavatel> <stat> - plní se hodnotou pole Stát v agendě Základní parametry.

Viz Elektronická komunikace

Údaje

Sestava obsahuje část POJISTNÉ , kde je úhrn vyměřovacích základů, počet zaměstnanců a úhrn pojistného.

Sekce B a D - je umožněna editace hodnot pro mimořádné opravy.

Pole "Dat.výplaty mezd" a "Dat.platby rozdílu" - vyplnitelné uživatelem před vytvořením sestavy - jsou historická, používala se v dřívějších verzích dokumentu.

Počet zaměstnanců

Zjištění počtu zaměstnanců lze nastavit rozšiřujícím parametrem NEM_REK_POC (sk.11). Hodnota:

e - evidenční počet
m - evidenční počet bez mimoevidenčních
p - průměrný počet.

Z počtu zaměstnanců se vylučují zaměstnanci s indikací zaměstnání malého rozsahu, kteří daný měsíc nemají vygenerován záznam 901-Soc.pojištění (tzn. nemají žádný příjem v daném období).

Započtení zaměstnanci – tlačítko ukáže seznam zaměstnanců (osobní číslo, jméno, příjmení), kteří jsou započteni do tiskopisu sestavy (pole "Počet zaměstnanců").

Opravný přehled

Po zatrhnutí pole "Opravný přehled" (vedle tlačítka "Vytvořit soubor") a při pokusu o vygenerování souboru bude uživatel nejprve vyzván k zadání identifikátoru předchozího podání, které potřebuje opravit (jde o 32-místný kód):

Historie

  • Od 01/2016: Formulář ČSSZ-8954211 1/2016. Předpis pro datovou větu: PVPOJ16 v2.0.
  • Antivirus C

Odkazy

Osobní nástroje