Nastavení - placení do půlnoci posl. dne

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání


Princip je platný i pro legislativu s délkou náhrady ne 21 dnů, ale 14 dnů.

Obsah

Nastavení - poslední den náhrady – placení do půlnoci

Soubor:Paragraf05.png rok 2013: Poskytování náhrady mzdy proto končí nejpozději 24. hodinou 21. (kalendářního) dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

Možnosti pro zajištění tohoto pravidla v aplikaci jsou následující:

  • ruční úprava - tzn. např. sražení částky poskytnuté za náhrady po půlnoci v agendě Doplatky na mzdovou položku náhrad (8xx).
  • automatický výpočet - popsán dále

Nastavení

  • systém musí znát plánovaný začátek směn (hodinu). Musí se tedy jednat o jeden z typů kalendáře 4-měsíční, 5-týdenní, 7-cyklický, 9-individuální a u nich musí být stanoveny začátky směn.
U typu kalendáře č. 7-cyklický je potřeba začátek směn stanovit u každého dne číselníku "Cykly pro cyklické rozvrhy" (2. záložka).
  • nepl_nahr_hod (sk.5) - zadejte hodnotu mzdové položky, na kterou budou vykazovány neplacené hodiny náhrad po půlnoci (doporučujeme, aby mzdová položka byla v rozsahu 500 - 589).

5
nepl_nahr_hod Kód, na který se vykazují neplacené hodiny náhrady za PN po půlnoci
519
Pokud je parametr vyplněn na hodnotu 0, ke kontrole nedochází. Pokud je vyplněn mzdovou položkou (doporučeno 500 - 589), pak u kalendářů, u nichž lze zadat začátek směny, je kontrolován počet hodin do půlnoci posledního dne náhrad za PN. Tedy pokud na 21 den vychází směna, která přechází z jednoho dne přes půlnoc do druhého dne a je vyplněn začátek směny, je náhrada za PN v tento den vypočtena jen za hodiny do půlnoci. Na mzdovou položku, která je hodnotou tohoto parametru se vykážou hodiny neplacené (hodiny po půlnoci).

Nastavení mzdové položky:

Výpočet

Systém u těchto kalendářů vyhodnotí v posledním dnu náhrady počet hodin do půlnoci a tyto za poslední den proplatí. Ostaní hodiny směny (po půlnoci) vykáže na mzdovou položku, jež jste zadali jako hodnotu výše popsaného parametru.

Příklad: Pracovní neschopnost je zadána od 6.3.-27.3.2013. Zaměstnanec pracuje v tzv. cyklickém kalendáři, u něhož jsou stanoveny začátky směn.

  • 6.3.-10.3. - První 3 neplacené dny náhrad. Je využito pravidlo o max. délce 24 hodin. Zbývajících 12 hod (3*12-24) je přesunuta k proplacení.
  • 11.3.-26.3. - Placená náhrada. V tomto období bylo plánováno 8 směn*12 hod = 96 hod. K tomu připočteme 12 hod přesunutých. Celkem tedy 108 hod. Poslední 21. den náhrady připadá na 26.3., směna v ten den začíná v 18:00 hod. Placeno tedy je 6 hodin (od 18:00 hod do 24:00 hod) a zbývajících 6 hod je vykázáno na kód 534.
  • 27.3.-27.3. - Nemoc 2. část. Spadá do kompetence OSSZ (nemocenská).

Image: M-neschopnost-nahrada-do-pulnoci-priklad-1.png

Nemoc končí noční směnou před limitem 21 dnů

Hodiny náhrad do půlnoci se hlídají nejen 21. den DPN, ale kterýkoliv jiný den do 21. dne DPN (k tomu viz níže vyjádření MPSV, odboru pracovněprávní legislativy). V takovém případně nesmíte zapomenout zadávat trvání DPN, pokud DPN pokračuje, aby nedošlo k chybnému vyhodnocení hodin po půlnoci.

Náhrada mzdy nebo platu podle § 192 zákoníku práce. Náhrada mzdy nebo platu v rámci prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanci přísluší nejdéle do 24.00 hodin posledního dne tohoto období, popřípadě do 24.00 hodin posledního dne trvání uvedené sociální události, jestliže ta skončila před uplynutím uvedeného období. Proto také v případě, kdy dočasná pracovní neschopnost zaměstnance byla ukončena dnem, v němž má nastoupit noční směnu, trvá důležitá osobní překážka v práci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a tudíž i náhrada mzdy nebo platu z téhož důvodu jen po část této noční směny, a to od jejího začátku do 24.00 hodin.

Řešení této situace z hlediska rozvrhu směn je několik, neboť zaměstnavatel může v dohodě se zaměstnancem upravit rozvrh směn a stanovenou noční směnu přesunout na jiný den nebo může omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci v části směny, na kterou již překážka v práci z důvodu DPN nepřipadla, a to ve formě neplaceného volna, popřípadě mu může pro jinou překážku v práci na straně zaměstnance (např. z důvodu, že zaměstnanec nemohl do práce nastoupit v průběhu směny o půlnoci, protože neměl vhodné dopravní spojení nebo to pro něho nebylo z jiných důvodů možné či vhodné) poskytnout vedle pracovního volna i náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 199 zák. práce). Pokud by zaměstnavatel neumožnil zaměstnanci do práce nastoupit v průběhu směny, ačkoli by to zaměstnanec požadoval, jednalo by se nepochybně o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zák. práce a zaměstnanci by náležena náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Řešení ve formě poskytnutí náhrady mzdy nebo platu v režimu § 192 zák. Práce i za část směny, na níž již dočasná pracovní neschopnost nedopadla, je vyloučeno.


zpět

Osobní nástroje