Mzdové položky - číslo algoritmu

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

První číslo algoritmu - toto číslo udává, jakým způsobem se bude příslušná mzdová položka zpracovávat. Jestliže číslo algoritmu není u mzdové položky uvedeno, znamená to, že hodnota (v penězích) bude na vstupu uživatelem přímo zadána. V následující tabulce je uveden seznam dostupných čísel algoritmů. V některých z nich je přímo zašifrována procentní sazba nebo sazba v penězích.

Druhé číslo algoritmu - pokud chcete zapsat jakýkoli algoritmus do pole pro druhé číslo algoritmu, zkontrolujte, zda nepodléhá restrikci použití: Mzdové položky - druhé číslo algoritmu

Číslo algoritmu
Agenda
Věcný význam čísla algoritmu
0
- Položka je neplacená
1
PP Zaměstnanci s měsíční mzdou: Tarifní plat x odpracované hodiny/časový fond měsíce (počítán ze zákonného úvazku).

Zaměstnanci s hodinovou mzdou: Tarifní plat x odpracované hodiny

2
PP Podobně jako u algoritmu 1, základem pro výpočet je tarifní plat + osobní ohodnocení
3,4
PP Stejně jako 1,2, ale u měsíčních mezd je časový fond počítán ze skutečného úvazku zaměstnance
5,6
PP Stejně jako 1,2, ale tarif je pevný, bez ohledu na odprac. dobu
7
A, PD Hodiny x průměr pro p.p.účely. Zadávají se hodiny. Průměrný hodinový výdělek = průměr pro p.p.účely.

Průměr ppú dle datum_od. Průměr ppú se použije z období uvedeného v položce datum_od, přičemž při nevyplněné hodnotě se použije aktuální (průměr ppú): doch_zpet_zprac (sk.9) = z.

9
A Historické č.algoritmu: Algoritmus pro výpočet náhrad za vojenská cvičení - Vojenská evidence.
11 – 14
PP, Příplatky trvalého charakteru. Zadání: agenda Příplatky nebo Prac.poměr. Obdobou jsou algoritmy č. 61-64 resp. 71-74. Čísla algoritmů 71-74 jsou spočtena na konec a dávají jednu výslednou položku, zatímco alg. 11-14, 61-64 generují za každou mzd.pol. odpracované doby (např.111) zvláštní řádek prémie. Rozdíl je také v započítávání či nezapočítávání svátku.
11 – 12
PP, Příplatky jsou stanoveny měsíční částkou (i pro zaměstnance s hodinovou mzdou), algoritmus:

Příplatek x odpracované hodiny / časový fond měsíce (počítán ze zákonného úvazku) (u čísla algoritmu 11 se do odpracovaných hodin započítávají i přesčasy)

13 – 14
PP, U zaměstnanců s měsíční mzdou je výpočet shodný s algoritmem 11 a 12. U zaměstnanců s hodinovou mzdou, algoritmus:

Příplatek x odpracované hodiny (u čísla algoritmu 13 se do odpracovaných hodin započítávají i přesčasy)

15
PD, Btto Hodiny x sazba Zadávají se dvě hodnoty: hodiny, sazba.
16
Pevný příplatek, který se nekrátí (např. každý měsíc 200 Kč – zadaný jako trvalý příplatek).
17
Btto Prémie zadané do výkazu procentem z tarifního platu (přes sazbu). Zadává se v agendě Zpracování brutto, je nutno mít nejprve pořízenu částku mzdy (např. Dopočtem), a teprve pak je možno zadat tuto mzdovou položku prémií. Zadává se hodnota (představující procenta) do pole "Sazba".
18
PD, Btto Dny x sazba (zadáno výkazem). Zadat je možno např. v agendě Zpracování brutto nebo Pořizování dat.
19
PD, Btto (tarif * procenta/100) * (zadané hodiny/hodiny fondu zaměstnance daného měsíce). Zadává se počet hodin a procenta (sazba). Zadat je možno např. v agendě "Zpracování brutto" nebo "Pořizování dat".
20
PD, Btto Příplatek, určený k dorovnání do průměru

hodiny x (průměr pro pracovně právní účely – hodinový tarif). Zadává se počet hodin např. v agendě "Zpracování brutto" nebo "Pořizování dat". Pokud je zaměstnanec odměňován hodinovou mzdou, bere se tarif (z karty prac.poměru). Pokud je odměňován měsíční mzdou, hodinový tarif se vypočte následovně: měsíční tarif (z karty prac.poměru)/časový hodinový fond zaměstnance daného měsíce.

23, 24
Im Import částky - krácení dle odpracované doby a dle procent

Číslo algoritmu 23 započítává do odpracovaných hodin i přesčasové hodiny. Jde o obecná čísla algoritmu, jejichž funkčnost je jen u dat přenášených z externích systémů (položka vyp_castka v tabulce odmeny < 0, tzn. import dat z výroby a import dat z docházky).
Výpočet pak běží dle vzorce:

  • Pokud bude v přenosu částka různá od 0, výsledná částka se jí bude rovnat.
  • U zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou: výsledná částka = (Částka*hodiny*procento)/(měsíční fond * 100).
  • U zaměstnance odměňovaného hodinovou mzdou: výsledná částka = Částka*hodiny*procento.

Jednotlivé položky vzorce jsou následující:
1) Částka je rovna hodnotě "tarif" z tabulky "odmeny", pokud je vyplněna a to jinou hodnotou než nula. Pokud tomu tak není, je brán tarif z pracovních poměrů.
2) Hodiny jsou brány z položky "odprac_hod" v tabulce "odmeny", pokud je tato položka vyplněna a to hodnotou různou od nuly. Pokud tomu tak není, jsou odpracované hodiny brány ze zpracování brutta daného měsíce.
3) Procento je bráno z položky "prem_cast" v tabulce "odmeny". Pokud je položka nevyplněna, chápe systém pro výpočet 100%.
4) Měsíční fond se bere buď defaultní měsíční fond (nastaven parametr DEF_MES_FOND) nebo měsíční fond zaměstnance (nenastaven parametr DEF_MES_FOND) počítaný ze zákonného úvazku zaměstnance.
Ke zpracování mzd.pol. s tímto algoritmem dojde i v případě, kdy je Zpracování brutto před uložením prázdné.

25, 26
PP Adekvátní k č. algoritmu 27 a 28 s tím rozdílem, že do hodin se nezapočítávají přesčasové hodiny (negenerují se za přesčasy).
27
PP Prémie procentem z tarifu (příp. os. hodnocení, prémií a příplatků). Procenta se zadávají v pracovním poměru (do pole částka), na mzdovou položku s tímto algoritmem. Tarifem se myslí upravená část dle odpracované doby. Algoritmus je tedy:

U zaměstnance odměňovaného hodinovou mzdou: tarif x (procenta/100) x odpracované hodiny.
U zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou: tarif x (odpracované hodiny/časový fond měsíce) x (procenta/100). Časový fond měsíce je počítán ze zákonného úvazku zaměstnance. V případě přesčasových hodin se též generuje další položka a částka (procenta z částky mzdové položky 169 – ta musí mít algoritmus č.1). Základnou mohou být kromě tarifu také některé další položky, pokud se nastaví v pojmu Sazba pro č. alg. 25 až 28 (pojem)

28
PP Analogie k č. algoritmu 27 s tím rozdílem, že u zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou je pro přepočet namísto zákonného úvazku použit skutečný úvazek.
31
Př|PP Analogie k č. algoritmu 32, do odpracovaných hodin započítány i přesčasy (mzd.pol. 169).
32
Příplatek hodinový pro všechny typy mezd, odpracované hodiny x sazba. Sazba se zadává v agendě Příplatky, odpracované hodiny systém určí sám při výpočtu mzdy (hodiny mzdových položek 111-168, ovšem nesmí mít prázdné č. algoritmu).
35
PP, PD, Btto Částka = Hodiny (zadané do Zprac.brutta nebo Pořizování dat) x Sazba. Sazba se vezme z agendy „Prac.poměru“, položky Částka prémií. Používáno ve firmách s trojsložkovým složením mzdy, u nichž třetí složka není určována za všechny odpracované hodiny, ale jen za zadané.
36
PD, Btto, Im Částka = Hodiny * vypočtená sazba

Pojem: Nápočty pro čís. alg 36

Částka = Hodiny u položky s č.alg 36 * Sazba
Sazba = Částka z pojmu / Hodiny 100-169 z pojmu
Částka z pojmu - součet částek z agendy Zpracování brutto mzdových položek, které jsou uvedeny v daném pojmu
Hodiny 100-169 z pojmu - součet hodin z agendy Zpracování brutto mzdových položek, které jsou z rozsahu 100-169 a zároveň jsou uvedeny v daném pojmu. Pokud Hodiny 100-169 z pojmu budou rovny 0, nebo nebudou žádné, pro výpočet sazby se použije měsíční fond zaměstnance určený ze zákonného úvazku.
40
PP, Krácení podle kalendářních dnů. Částka se zadává v agendě Příplatky, nebo v Prac.poměru, pole Tarif, Os.příplatek, nebo Prémie. Výsledná částka = částka * odpracované dny v měsíci/počet kalendářních dnů v měsíci. V číselníku pojmů předtím nastavte pojem Absence nekrátící čís.alg.40 - nastavte si u něj, které mzdové položky (absence) se mají započítávat do kalendářních dnů.

Ke zpracování mzd.pol. s tímto algoritmem dojde i v případě, kdy je Zpracování brutto před uložením prázdné.

41
PP Podobně jako č. algoritmu 1. Sazbou je však osobní příplatek (os.hodnocení).
42, 43
PP Tato čísla algoritmu se chovají podobně jako čísla algoritmu 1 a 2. Jen do sazby se navíc připočítávají platné trvalé příplatky zadefinované v pojmu "Příplatky pro č.alg. 42 a 43". Sazby jsou v částkách a to stejného typu (hodinové nebo měsíční), nikoliv v procentech. Tedy číslo algoritmu 42 má sazbu složenou z tarifu a trvalých příplatků, jejichž mzdové položky jsou v uvedeném pojmu. Obdobně číslo algoritmu 43 má sazbu složenou z tarifu, osobního hodnocení a trvalých příplatků, jejichž mzdové položky jsou v dotyčném pojmu. Je funkční i pro částky zadávané v agendě Pracovní poměr, pole Příplatek za vedení a Zvláštní příplatek - mzdové položky generované z těchto polí je potřeba zadat do uvedeného pojmu. Algoritmus může být použit např. u mzd.pol. 169 (základ přesčasu) v případě potřeby zahrnout do základu přesčasu další složky kromě tarifní.
44 - 49
PP|Př|PD Částka = Sazba*dny, Sazba*dny/fond. Sazba se definuje výčtem v pojmu; dny se zadávají/importují.

Toto číslo algoritmu může být použito ve všech vstupech mezd, které u mzdové položky umožní ve zpracování brutto zadávat dny (např. přenosy dat z docházky a výroby, pořizování dat či ruční zpracování brutto atd.)

Sazba pro tyto čísla algoritmu je určena pomocí pojmu Příplatky pro č.alg. 42 a 43. Počítá se

z tarifu, pokud mzdová položka na kterou se provádí dopočet je v pojmu
z osobního hodnocení, pokud mzdová položka na kterou se generuje osobní hodnocení je v pojmu
z prémií z agendy Prac.poměr, pokud mzdová položka na kterou se generuje prémie z poměru je v pojmu
ze zvláštního příplatku a příplatku za vedení z pracovního poměru, pokud je jejich používání povoleno a mzdové položky těchto příplatků jsou v pojmu
z trvalých příplatků, jejichž kódy mzdových položek jsou v pojmu.

U čísel algoritmů 44 a 45 je sazba denní pro všechny zaměstnance. A výpočet je podle vzorce: Částka = Sazba * dny, přičemž u čísla algoritmu 44 je maximální počet dnů omezen měsíčním fondem zaměstnance.

U čísel algoritmu 46 a 47 je sazba denní pro zaměstnance s hodinovou mzdou, a měsíční pro zaměstnance s měsíční mzdou. Výpočet pro zaměstnance s hodinovou mzdou je stejný jako u čísel algoritmu 44 a 45. U zaměstnanců s měsíční mzdou je výpočet podle vzorce: Částka = Sazba * dny / fond ve dnech. U čísla algoritmu 46 platí stejné omezení jako u čísla algoritmu 44.

U čísel algoritmu 48 a 49 je sazba měsíční pro všechny zaměstnance. Výpočet je shodný s číslem algoritmu 46 a 47 pro zaměstnance s měsíční mzdou. U čísla algoritmu 48 platí opět stejné omezení jako u čísla algoritmu 44.

53
Pevný příplatek počítaný jako odprac. dny x sazba. Sazba se zadává v agendě Příplatky, odpracované dny systém určí sám při výpočtu mzdy/automatickém doplnění (součet dnů na mzd.položkách 100-168). Pokud u zaměstnanců s měsíční mzdou nemá být svátek zahrnován do počtu proplácených dnů, je potřeba mít nastavený parametr svatky_thp (sk.12) ne na hodnotu Ne, ale na Ano-532..
55
Měsíční příplatek (zadáno v agendě Příplatky) x odpracované dny/měsíční fond ve dnech. Částka se zadává v agendě Příplatky, zbývající položky si systém určí sám.
56
Měsíční příplatek (zadáno v agendě Příplatky) x odpracované dny/měsíční fond ve dnech - pracovních (nepočítají se svátky). Částka se zadává v agendě Příplatky, zbývající položky si systém určí sám.
57, 58
PP, Krácení měsíční částky dle dnů nebo hodin z pojmu. Měsíční částka je přebrána z trvalých příplatků, osobního hodnocení nebo prémií z pracovních poměrů.

Výpočet pro alg.č.57: Výsledná částka = měsíční částka * dny dle pojmu / pracovní fond měsíce ve dnech
Výpočet pro alg.č.58: Výsledná částka = měsíční částka * hodiny dle pojmu / pracovní fond měsíce ve hodinách
K tomu existují dva pojmy: "Odprac. dny pro č. alg 57" a "Odprac. hodiny pro č. alg 58", v nichž uživatel definuje, které mzdové položky budou do dnů resp. hodin započítávány. V případě běžného kalendáře je pracovní fond počítán ze zákonného úvazku zaměstnance.

59
PP, Denní sazba krát počet dnů dle pojmu.Výpočet částky dle denní sazby a dnů z pojmu. Denní sazba je přebrána z trvalých příplatků, osobního hodnocení nebo prémií z pracovních poměrů. Výpočet: Výsledná částka = denní sazba * dny dle pojmu. Dny jsou dány již existujícím pojmem "Odprac. dny pro č. alg 57", který se použivá i pro číslo algoritmu 57.
61 - 64
PP U hodinových mezd funkcionalista stejná jako u algoritmů 11-14, u měsíčních mezd je rozdíl v tom, že pro přepočet příplatku se namísto zákonného úvazku použije skutečný úvazek zaměstnance.
65 - 69
PP|Př|PD|Im Částka = (Hodiny dle pojmu 1 - Hodiny dle pojmu 2) * sazba; (Hodiny dle pojmu 1 - Hodiny dle pojmu 2) * sazba / fond

Sazba

Příplatky
Pracovní poměr - pole Osobní hodnocení (pokud mzdová položka generovaného osobního hodnocení bude mít jedno z čísel algoritmu 65 až 69), nebo částka prémií (pokud vybraná mzdová položka prémie bude mít číslo algoritmu 65 až 69)
Import z docházkového systému - sazba se zadává do položky částka
Pořizování dat - sazba se zadává do položky sazba. Pokud se vyplní v této agendě částka, bude ve zpracování brutto tato zadaná částka.

K výpočtu příplatku s číslem algoritmu 65 až 69 dochází při uložení brutta.

Pro výpočtové vzorce si označme:

h58 - Odprac. hodiny pro č. alg 58 (pojem)
h6x - Odečítané hodiny pro č.alg. 6x (pojem)
Zfond - fond ze zákonného úvazku
Skut - fond ze skutečného úvazku
Sazba - sazba příplatku

Pro číslo algoritmu 65 je sazba vždy hodinová. Výpočet je proveden podle vzorce: Částka = (h58 - h6x ) * sazba

Pro číslo algoritmu 66 a 67 je sazba hodinová pro zaměstnance s hodinovou sazbou a měsíční pro zaměstnance s měsíční mzdou. Pro zaměstnance s hodinovou mzdou je výpočet stejný jako u čísla algoritmu 65. Pro zaměstnance s měsíční mzdou je výpočet následující: Pro číslo algoritmu 66: (h58 - h6x ) * sazba / Zfond Pro číslo algoritmu 67: (h58 - h6x ) * sazba / Skut

Pro čísla algoritmu 68 a 69 je sazba měsíční pro všechny zaměstnance. Číslo algoritmu 68 je pak adekvátní s číslem algoritmu 66 a číslo algoritmu 69 je adekvátní číslu algoritmu 67.

71 - 72
PP Částka prémie se zadává v agendě Pracovní poměry. Prémie jsou stanoveny měsíční částkou (i pro zaměstnance s hodinovou mzdou), algoritmus: Prémie x (odpracované hodiny + hodiny svátku) / časový fond měsíce (u čísla algoritmu 71 se do odpracovaných hodin započítávají i přesčasy).
73 - 74
PP Částka prémie se zadává v agendě Pracovní poměry. U zaměstnanců s měsíční mzdou je výpočet shodný s algoritmem 71 a 72.U zaměstnanců s hodinovou mzdou, algoritmus: Prémie x (odpracované hodiny + hodiny svátku) (u čísla algoritmu 73 se do odpracovaných hodin započítávají i přesčasy).
77
.. 1) Pokud je u zaměstnance vyplněn hodinový úvazek <> 0, pak: částka = dny * hodinový úvázek * průměr pro PPÚ.

2) Pokud se výpočet neprovede podle bodu 1) a je u zaměstnance vyplněn zákonný úvazek <> 0, pak: částka = dny * zákonný úvazek * průměr pro PPÚ.
3) Pokud se výpočet neprovede podle bodu 1) ani podle bodu 2), pak: částka = dny * 8 * průměr pro PPÚ.
Průměr ppú dle datum_od. Průměr ppú se použije z období uvedeného v položce datum_od, přičemž při nevyplněné hodnotě se použije aktuální (průměr ppú). hd 39719.

87-89
Navazuje na č. algoritmu 55-56. Vzorec: částka = (hodiny1 - hodiny2) * sazba / (fond + hodiny3 - hodiny4)

částka ... výsledná částka
hodiny1 ... hodiny dle pojmu Hodiny/dny 1 pro č. alg. 8x
hodiny2 ... hodiny dle pojmu Hodiny/dny 2 pro č. alg. 8x
hodiny3 ... hodiny dle pojmu Hodiny/dny 3 pro č. alg. 8x
hodiny4 ... hodiny dle pojmu Hodiny/dny 4 pro č. alg. 8x
sazba ... měsíční sazba
fond ... měsíčn časový fond v hodinách. Pro číslo algoritmu 87 se počítá jako průměrný počet dní v měsíci (dáno parametrem PRUM_DNY_ROK)* zákonný úvazek zaměstnance. Pro číslo algoritmu 88 jde o fond určený kalendářem zaměstnance dle zákonného úvazku a pro číslo algoritmu 89 jde o fond určený kalendářem zaměstnance dle skutečného úvazku.

90
Do, , PD Procenta z dosažené mzdy - zadávají se procenta. Dosažená mzda (základna pro výpočet) je určena jako součet mzdových položek 100 - 169, ale tuto definici mzdových položek lze změnit pomocí pojmu Základní mzda pro č. alg 90 (možno nastavit jiné mzdové položky). Mzdovou položku je pak možno pořizovat v agendě Doplatky, kde je umožněn i export ze soubor (Záložka Hromadné doplatky) - procento se vkládá do položky pro částku (pro ČR celočíselná hodnota procent). Druhou možností je pořízení v ručním Pořizování dat (Mzdy/Pořizování dat/Pořizování dat) - procento se vkládá do položky pro sazbu nebo částku (přičemž pokud by bylo vyplněno obojí, dostane přednost sazba) - možnost importu (pro ČR i hodnota procent s desetinnou částí). Třetí možností je pořízení do trvalých příplatků (Mzdy/Příplatky). Číslo algoritmu 90 je možno vložit pouze do pole "číslo algoritmu 1".
91
Do, , PD Dopočet do hrubé mzdy. Zadává se požadovaná částka hrubé mzdy - agendy, v nichž je možno zadávat, jsou uvedeny v čísle algoritmu 90. Dosažená částka hrubé mzdy je spočtena z těch mzdových položek, které jsou definovány v číselníku mzdových položek jako hrubá mzda. Systém pak na kód mzdové položky s tímto č. algoritmu 91 určí částku, která je dána rozdílem (požadovaná hrubá mzda - dosažená hrubá mzda). Pozn. Pokud by dopočet do hrubé mzdy vycházel záporný, bude výsledkem 0, tj. dopočet nemůže jít do mínusu.
92
Do, , PD Procenta z hrubé mzdy - zadávají se procenta. Funkčnost algoritmu je obdobná jako u algoritmu č. 90 s tím rozdílem, že základna pro výpočet - hrubá mzda - je definována v číselníku mzdových položek - počítají se položky, které mají zatrženo, že spadají do "hrubé mzdy".
93
Do, , PD Procenta z dosažené mzdy - zadávají se procenta. Chová se stejně jako číslo algoritmu 90, pouze záznamy které přicházejí z tabulky odmeny (t.j. agenda Doplatky atd.) jsou zpracovány jako korekční částka, tedy ne procento ze základu.
94
Do, , PD Procenta z dosažené mzdy - zadávají se procenta. Chová se stejně jako číslo algoritmu 93. Základnu pro výpočet (mzdové položky) definujete v pojmu Základní mzda pro č.alg. 94.

Do základu pro výpočet jsou započteny i dříve vypočtené částky u mzdových položek s algoritmem 90-94.

95
Do, , PD Dopočet do hrubé mzdy (II).

Výpočet shodný s výpočtem čísla algoritmu 91 s tím rozdílem, že dosažená mzda je definována pojmem Základ pro č. alg. 95 v číselníku pojmů.

98, 99
Do, , PD Krácení částky dle odpracované doby a (importovaných) procent. Příklad: Zaměstnanec má v agendě Příplatky navedenou částku 2000 Kč, půl měsíce je nepřítomen (při krácení dle odpracované doby by obdržel 1000 Kč), a má obdržet 37%, tj. obdrží 370 Kč. Pokud není přenesena žádná hodnota, chápe se jako 0%. Pro správnou funkčnost je nutné u zaměstnanců mít v trvalých příplatcích částku (nekrácenou), která je základem výpočtu na mzdové položce s číslem algoritmu 98 nebo 99. Dále pak je nutné každý měsíc na tu samou položku vložit (přenosem nebo ručním vstupem) procento pro krácení sazby. Procento se vkládá do položky částka. Pokud procento není zadáno (přeneseno) počítá se jako by jeho hodnota byla 0. Výpočet pak probíhá tak, že sazba z příplatků se upraví procentem z agendy Doplatky a odpracovanou dobou k fondu zaměstnance ze jeho hodinového úvazku. V případě že je číslo algoritmu 99, je do odpracovaných hodin započten i přesčas (spíše příplatek je generován i za hodiny přesčasu). Pokud je hodnota vložena v agendě Pořizování dat, pak se chápe jako částka (a není upravována). Funguje i pro zaměstnance odměňovaného hodinovou mzdou a příplatek zadávaný v hodinové výši.
100 + pořadí
Pl Srážka trvalého charakteru (spoření apod.), pořadí udává prioritu trvalé srážky (0 – nejvyšší priorita, 99 – nejnižší), 0 – 9 vyhrazeno pro 2/3 srážky, 10 – 19 vyhrazeno pro 1/3 srážky, 20 – 99 srážky bez omezení
200 + pořadí
Do Srážky zadávané každý měsíc znovu (ne přes platby). Srážka se provede vždy celá, vykonává se podle stanoveného pořadí spolu se srážkami trvalého charakteru.
1000 + %
PD, Btto, Im % z tarifního platu z pracovního poměru (% zadané za 1000, např. 1025 – 25 %) x hodiny. Zadávají se hodiny ("Zpracování brutto", "Pořizování dat", import z docházky). V případě zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou se pro přepočet měsíčního tarifu na hodinový použije výpočet: tarif/měsíční fond v hodinách (počítaný ze zákonného úvazku - jako u č.alg. 1).
-10000 + %
PD, Btto, Im Obdoba alg. 1000+% přičemž namísto zákonného úvazku se krátí dle skutečného úvazku.
2000 + %
PD, Btto, Im Příplatek, jehož hodnota se počítá ze základního tarifu, příslušného k třídě zaměstnance:

- zaměstnanci s měsíční mzdou (základní tarif dle číselníku tarifů x procento x odpracované hodiny / průměrný počet hodin v měsíci)
- zaměstnanci s hodinovou mzdou (základní tarif dle číselníku tarifů x procento x odpracované hodiny)
Zadává se počet hodin ("Zpracování brutto", "Pořizování dat", import dat z docházky). V číselníku tarifů se jako základna bere částka základního tarifu té třídy, kterou má zaměstnanec přiřazen (v prac.poměru). Pokud k jedné třídě existuje více stupňů, bere se stupeň nejnižší.

3000 + %
PD, Btto, Im Hodiny x průměrný hodinový výdělek x procento (např. přesčasy 25 % mají algoritmus 3025). Zadávají se hodiny ("Zpracování brutto", "Pořizování dat", import dat z docházky). Průměrný hodinový výdělek = průměr pro p.p.účely.

Průměr ppú dle datum_od. Průměr ppú se použije z období uvedeného v položce datum_od, přičemž při nevyplněné hodnotě se použije aktuální (průměr ppú): doch_zpet_zprac (sk.9) = z.

-3000 + %
PD, Btto, Im Zpřesnění algoritmu 3000. Hodiny x průměrný hodinový výdělek x procento s přesností na 1 desetinné místo (např. –3209 představuje 20,9% průměru pro p.p.účely krát hodiny).

Průměr ppú dle datum_od. Průměr ppú se použije z období uvedeného v položce datum_od, přičemž při nevyplněné hodnotě se použije aktuální (průměr ppú): doch_zpet_zprac (sk.9) = z.

-4000 + %
PD, Btto, Im Obdoba algoritmu 3000. Dny x průměrný hodinový výdělek x procento s přesností na 1 desetinné místo (např. –4209 představuje 20,9% průměru pro p.p.účely krát dny).

Průměr ppú dle datum_od. Průměr ppú se použije z období uvedeného v položce datum_od, přičemž při nevyplněné hodnotě se použije aktuální (průměr ppú): doch_zpet_zprac (sk.9) = z. Příplatek za rozdělenou směnu

-2000 + %
PD, Btto, Im Procento minimální mzdy (např. –2010 je 10% z minimální mzdy). Zadává se počet hodin ("Zpracování brutto", "Pořizování dat", import dat z docházky). Výše minimální mzdy se bere dle typu zaměstnance (hodinová, měsíční). Přepočet měsíční mzdy na hodinovou určuje rozš.parametr DEF_MES_FOND (0 – pro přepočet je použit aktuální měsíční fond zaměstnance, jiná hodnota – tato je použita pro přepočet na hodinovou sazbu). Výše základní minimální mzdy použité jako sazba pro výpočet je upravena na zákonný úvazek - tedy upravena obdobným způsobem jako je tomu například u dopočtu do minimální mzdy.
-1000 + %
PP Procento ze součtu částek v rozsahu mzdových položek 100 – 169. Mzdová položka s tímto algoritmem se zadává zaměstnancům v agendě „Pracovní poměr“ jako typ prémií. Mzdová položka a částka je pak automaticky vygenerována ve „Zpracování brutto“.
-5000 + %
.. Procento z průměrného ročního příjmu. Algoritmus -5xxx, kde xxx je procento z položky prac_pom.prum_rok. Zákaznická úprava. Průměrný roční příjem se počítá jako podíl roční částky (úhrn částek na mzd.pol. příjmových < 900, které mají započitatelnost ppú <>0) a odpracovaných hodin (111-169, 715, 630, 634, pojem: dohody, nebo položka se započitatelností = 5 nebo 6). K přepočtu dochází s každou měsíční závěrkou, tj. rok je klouzavý (např. pro období 07/2012 byl průměr spočítán z částek a hodin za období 07/2011 - 06/2012).
-6000 + %
Algoritmus -6xxx, kde xxx je procento

1) Pokud je u zaměstnance vyplněn hodinový úvazek <> 0, pak: částka = dny * hodinový úvázek * průměr pro PPÚ * procento/100.
2) Pokud se výpočet neprovede podle bodu 1) a je u zaměstnance vyplněn zákonný úvazek <> 0, pak: částka = dny * zákonný úvazek * průměr pro PPÚ * procento/100.
3) Pokud se výpočet neprovede podle bodu 1) ani podle bodu 2), pak: částka = dny * 8 * průměr pro PPÚ * procento/100.
Průměr ppú dle datum_od. Průměr ppú se použije z období uvedeného v položce datum_od, přičemž při nevyplněné hodnotě se použije aktuální (průměr ppú). hd 39719.

-7000 + %
A Algoritmus -7xxx, kde xxx je procento

Výpočet náhrady za pracovní neschopnost u služebních poměrů. Algoritmus počítá výsledek podle vzorce Kč = hodiny * sazba (hrubý průměr) * procento (xxx) / 100. Pokud je tento algoritmus použit u mzdových položek náhrad za DPN nebo karanténu (861 až 868), zjistí se zda nebyly vygenerované absencí, která byla označena nějakým stupněm úmyslnosti. Pokud ano, je výsledná částka pokrácena podle zadané závažnosti o 50% nebo 100%.

-8000 + %
A Algoritmus -8xxx, kde xxx je procento

Toto číslo algoritmu zadané do pole "1. číslo algoritmu" bude funkční (počítat částku) pro pracovní poměry označené jako Služební poměr. Pokud bude jiné (nebo toto) číslo algoritmu zadáno do pole "2. číslo algoritmu", pak tohleto bude funkční (počítat částku) naopak pro ostatní pracovní poměry (ne-služební). Jde o algoritmy v rozsahu -8999 až -8000. Výpočet částky probíhá podle vzorce částka = (sazba * procento * hodiny) / (fond * 100) pro zaměstnance s měsíční mzdou (typ mzdy v pracovních poměrech = 0 nebo 7), nebo částka = (sazba * procento * hodiny) / 100 pro zaměstnance s ostatními typy mzdy. Přičemž:

- sazba je dána součtem tarifu, osobního hodnocení, zvláštního příplatku a příplatku za vedení, pokud jsou vyplněny. Pokud je u počítaného záznamu vyplněno datum od a toto datum je odlišné od prvního dne aktuálně zpracovávaného období, sazba se určí z hodnot v pracovním postupu. Pokud datum od není vyplněno nebo je rovno prvnímu dni aktuálního období, je sazba vypočtena z hodnot v pracovním poměru.
- procento je dáno číslem algoritmu. Určí se podle vzorce (-1 * číslo algoritmu) - 8000 v případě rozsahu čísel algoritmu -8499 až -8000, nebo podle vzorce (-1 * číslo algoritmu) - 8500 v případě rozsahu čísel algoritmu -8999 až -8500. Rozsah procent je tedy 0 až 499.
- hodiny jsou počtem hodin, na které se má výpočet aplikovat (např. hodiny placeného náhradního volna).
- fond je měsíční fond zaměstnance. Pro čísla algoritmu -8499 až -8000 se určuje fond se zákonného úvazku (totožně s číslem algoritmu 1), pro čísla algoritmu -8999 až -8500 se určuje fond ze skutečného úvazku (totožně s číslem algoritmu 3).

Příklad: pro řešení překážek ve službě ve výši 100% je určena mzdová položka v rozsahu 520 až 589 s číslem algoritmu -8100.

-80
"Bezabsenční" příplatek - přiznaný jen za podmínky splnění limitu dnů či hodin či bezvýskytu mzdové položky (položek) - vše agenda Zpracování brutto.
  • Příplatky - nárok na příplatek se zadává v této agendě, přičem se uvádí měsíční výše.
  • kody_rusici_m80 (sk.3) - v případě výskytu libovolné mzdové položky z tohoto parametru u zaměstnance příplatek nebude přiznán.
  • zpracovani_m80 (sk.5) - v tomto parametru se uvádí limit dnů či hodin. Pokud úhrnná hodnota (dnů či hodin) v daném zpracovávaném období (měsíci) mzdových položek uvedených v pojmu Absence pro č.alg. -80 (Pojmy (číselník)) překročí limitní hodnotu, příplatek nebude přiznán.

POZOR při použití tohoto příplatku na možnou kolizi s legislativou (diskriminace ...).
Výpočet probíhá na konci zpracování brutta (při jeho uložení).

-100...-199
PD, Btto, Im, Doplatky Tarif * počet měsíců * procento. Výpočet: aktuální tarif (měsíční) z agendy Pracovní poměry se vynásobí počtem měsíců a procentem. Pokud má zaměstnanec hodinový tarif, určí se měsíční tarif následovně: Měsíční tarif = hodinový tarif * průměrný počet dnů v měsíci (PRUM_DNY_ROK (sk.5)) * zákonný úvazek podniku (zak_uvazek (sk.12)). Počet měsíců je dán v čísle algoritmu následovně: Počet měsíců = -1 * číslo algoritmu - 100 (např. -103 znamená 3 měsíce). Procento se zadává k zaměstnanci do pořizovacích agend. Dle příslušné agendy se procento pořizuje buď do sazby nebo částky. Pozn. - z důvodu povolení přenosu ze souboru a zadávání přes agendu Doplatky je nutné případný doplatek pořídit na jinou mzdovou položku (systém hodnotu chápe jako procento).
Ve výpočtu je zohledněna historie tarifu. Pro historická období se načítá z tabulky pom_zal. Pokud zaměstnanec nemá dostatečný počet měsíců v historii (určeno číslem algoritmu), pak je za chybějící měsíce použit aktuální tarif. Například: Zaměstnanec nastoupí 1.2.2014 s tarifem 20 000 Kč. V měsíci březnu je mu tarif zvýšen na 25 000 Kč a zároveň vyplacena odměna s číslem algoritmu -103. Systém pak základnu určí jako 25 000 (platných tento měsíc) + 20 000(platných minulý měsíc) + 25 000 (platných tento měsíc a použitých za chybějící období 1/2014) = 70 000 Kč.

Pro data zpracována z pořizování dat platí pravidlo, že pokud je vyplněna sazba, systém vypočte výslednou částku. Pokud je zadána částka, systém ji bere jako doplatek. Pokud jsou pořízeny oba údaje, má přednost sazba. Zároveň byla zachována možnost výpočtu z dat pořízených v doplatcích do částky (pak dojde k výpočtu) z důvodu možnosti exportu (např. ze souboru) do téhle agendy.

-2xx
PD, Doplatky, Zákaznický algoritmus -2xx, kde xx může nabývat rozsahu 10 až 99. Mzdové položky s tímto číslem algoritmu je možno pořizovat v agendách ručního Pořizování dat, Doplatků a trvalých Příplatků. Funkčnost je následující: Pokud má zaměstnanec navedenou v některé z těchto agend mzdovou položku s číslem algoritmu -2xx, pak se při zpracování brutto překonvertuje na dvoumístnou mzdovou položku xx (musí být v číselníku mzdových položek a neměla by mít vyplněno číslo algoritmu), která je zakódována v čísle algoritmu. Zároveň se částka na této mzdové položce zapíše jako příjem do modulu Sociální program s datem prvního dne zpracovávaného období a s popisem Přenos z mezd. ČP: yy, kde yy je skutečné číslo poměru na které byla navedena mzdová položka. Platí, že výpočet mzdy zaměstnance je možno provádět opakovaně (dojde k příp. aktualizaci hodnoty). (hd 35673, 37327)
4000 + kód VARS
Btto Prémie počítané procentem (zadaným sazbou) z peněz. Zadává se ve "Zpracování brutto", v položce "sazba" se zadá počet procent. Základnou pro výpočet je částka na kódu uvedeného v algoritmu (např. 4111 = mzd.pol. 111). V případě, že č. algoritmu je dělitelné 10 (končí nulou), pak základnou pro výpočet je součet částek na mzdových položkách xx0 -xx9 (příklad: č. alg. 4110: mzd.pol. 110-119). Základnou mohou být i částky přenesené z docházky, nebo zadané v agendě Doplatky
5000 + %
A Kalendářní dny x denní průměr x % z algoritmu (např. mateřská dovolená č. algoritmu 5069 – 69 %). Použito např. u nemocí, náhrad, mateřské dovolené.
6000 + %
SK Jen ve variantě slovenského legislativního prostředí. Procento z minimální mzdy (např. příplatek za práci v noci).
8000
.. Doplatek do průměru. Automatické generování doplatku ve výši rozdílu mezi mzdou, která by měla být dosažena (hodiny * průměr pro p.p.účely) a která byla dosažena (částka za kódy dle pojmu „náhradní práce–doplatek do průměru“ v číselníku pojmů). Blíže viz příručka.
8000 + kód VARS
.. Jednodušší forma čísla algoritmu 8000, náhradní práce představuje jen jeden kód mzdové položky. POZOR: funguje jen tak, že záznam doplatku je nutno pořizovat do agendy „Zpracování brutta“ a to na závěr – po zadání ostatních časových položek.
7000
.. Obdobně jako algoritmus 8000 s tím, že se jedná o doplatek do tarifní mzdy, příslušný pojem je "náhradní práce – doplatek do tarifu"
7000 + kód VARS
.. Jednodušší forma čísla algoritmu 7000, náhradní práce představuje jen jeden kód mzdové položky. POZOR: funguje jen tak, že záznam doplatku je nutno pořizovat do agendy „Zpracování brutta“ a to na závěr – po zadání ostatních časových položek.
9000 + %
Do % z částky zadané do doplatků. Tzn. že částka zadaná v agendě není vyplacená celá, ale jen její poměrná část, dle zadaného procenta v algoritmu mzdové položky.
10000 + hod. sazba
PD, Btto, Im Hodiny x hodinová sazba (např. 10250– hodinová sazba 2,50 Kč). Zadává se počet hodin ("Zpracování brutto", "Pořizování dat", import dat z docházky). Dělitele v sazbě určuje rozšiřující parametr DELITEL_10000 (sk.5) (implicitní hodnota parametru je 100, tj. ve zmíněném případě (10250-10000)/100 = 2,50 Kč).
20000 + %
..  % z částky zadané do doplatků (jako 9000, možno zadat >=10%)
30000 + kód VARS
.. Generování téže částky na jinou mzd.pol. Pokud se zadá částka na mzd.položku s tímto č.alg. (např. v agendě Doplatky), pak se vygeneruje (při výpočtu) nový záznam se mzd.položkou s kódem obsaženým v čísle algoritmu a shodnou částkou jako na výchozím záznamu. Použití např.pro prémie vyplácené v hotovosti na pokladně. (Příklad nastavení: prémie je mzd.pol. 3xx, číslo algoritmu je 30982, generuje se mzd.pol. "982-Mimořádná záloha").
31000 + %
.. % z částky tarifu + osobního příplatku. Zadává se počet hodin (ve "Zpracování brutto", "Pořizování dat", apod.), systém automaticky pronásobí a uvede výslednou částku. V případě zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou se základna pro výpočet spočte následovně: (tarif+os.přípl.)/počet hodin fondu.
-11..-16, -21..-24
, PP Hodinová sazba * (odpracované hodiny + hodiny z některých mzdových položek). Zadání je v agendě Příplatky, nebo Pracovní poměry, pole Osobní příplatek nebo Typ prémií+Částka prémií. Všechny mzdové položky s těmito čísly algoritmu se zpracovávají až na konci Zpracování brutto zaměstnance (při uložení brutta, nebo při automatickém doplnění brutta nebo při Vyúčtování s automatickým doplněním). Všechna čísla těchto algoritmů jsou vázány na jeden pojem Absence pro č. alg -1x a -2x, který je na začátku předvyplněn všemi absencemi (kódy 5xx a 8xx) a uživatel si je může upravit. Pokud chcete, aby některá z absencí nekrátila částku u mzdové položky, je nutné ji z tohoto pojmu vyjmout.

Výpočet je pak následující: U čísel algoritmu -11, -12, -21 a -22 je sazba měsíční pro všechny druhy mezd. U čísel algoritmu -13, -14, -23 a -24 je sazba měsíční pro měsíční mzdy a hodinová pro hodinové mzdy. U čísel algoritmu -15 a -16 je sazba hodinová pro všechny druhy mezd. U lichých čísel algoritmu se do odpracovaných hodin započítávají i přesčasy. U algoritmů -1x se pro výpočet hodinové sazby z měsíční používá zákonný úvazek zaměstnance. U algoritmů -2x se pro výpočet hodinové sazby z měsíční používá hodinový (skutečný) úvazek zaměstnance. Částka je pak určena vzorcem: Částka = hodinová sazba * (odpracované hodiny + hodiny 5xx a 8xx, které nejsou ve výše uvedeném pojmu).

-4 ... -1
PP, Im, PD Výpočet částky jako procenta z částky tarifu navedeného v agendě Pracovní poměr. Procento je importováno (docházka, výroba atd. přes tabulku odmeny položku prem_cast (je označována jako sazba) nebo přes tabulku rucni2 položku sazba. Procento je také možno ručně zadat přes volbu Doplatky/Data z docházkového systému do sloupečku Sazba, nebo v agendě Pořizování dat opět do sloupečku Sazba.

Výpočet částky ve zpracování mezd pak probíhá následovně:

  • Pro zaměstnance s měsíčním tarifem
Číslo algoritmu -1 a -3 se počítá podle vzorce částka = tarif * procento / 100 * koeficient. Přičemž koeficient = 1 pro zaměstnance, kteří mají skutečný (hodinový) úvazek v pracovních poměrech stejný nebo větší než zákonný úvazek. Pokud je skutečný (hodinový) úvazek menší než zákonný, pak se koeficient = skutečný úvazek / zákonný úvazek.
Číslo algoritmu -2 a -4 se počítá podle vzorce částka = tarif * procento / 100.
  • Pro zaměstnance s hodinovým tarifem (určeno podle typu mzdy) výpočet probíhá vždy podle vzorce částka = tarif * procento / 100 * fond. Přičemž fond je různý dle čísla algoritmu:
Pro číslo algoritmu -1 je fond určen pomocí zákonného úvazku pro zpracovávaný měsíc.
Pro číslo algoritmu -2 je fond určen pomocí hodinového úvazku pro zpracovávaný měsíc.
Pro číslo algoritmu -3 je fond vypočten podle vzorce fond = PPDM * zákonný úvazek. Přičemž PPDM je průměrný počet pracovních dnů v měsíci daný hodnotou rozšiřujícího parametru PRUM_DNY_ROK (sk.5).
Pro číslo algoritmu -4 je fond vypočten podle vzorce fond = PPDM * skutečný (hodinový) úvazek. Přičemž PPDM je průměrný počet pracovních dnů v měsíci daný hodnotou rozšiřujícího parametru PRUM_DNY_ROK (sk.5).

(hd 44345)

tabulka - Seznam dostupných čísel algoritmů

Průměrný počet hodin – příplatky, které se odvozují z měsíčního platu přepočtem na hodinovou částku jsou počítány podle časového fondu aktuálního měsíce. Pokud je potřeba použít průměrný časový fond pro všechny měsíce stejný, jeho hodnotu je třeba zadat v rozšiřujících parametrech, parametr "DEF_MES_FOND" (sk.9).

Agenda

Odkazy

Moduly / Mzdové číselníky / Mzdové položky

Osobní nástroje