Člen představenstva

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Člen představenstva - výkon funkce člena představenstva od 1.1.2014

Obsah

Požadavek uživatele

 • Ukončení pracovního poměru typu "hlavní" k 31.12.2013. Založení nového pracovního poměru typu externí od 1.1.2014.
 • Odměna I - měsíční odměna; krátit podle "odpracované" doby; započítávat do zdrav. i soc.poj., danit, započítávat do průměru pro p.p.účely.
 • Odměna II - měsíční odměna; započítávat do zdrav. i soc.poj., danit, ale nezapočítávat do průměru pro p.p.účely.
 • Má nárok na placené volno za kalendářní rok. Počet dnů je krácen obdobně jako je krácen nárok na dovolenou. Čerpání je propláceno obdobně jako čerpání dovolené, tj. průměrem pro p.p.účely.
 • Odměnu I a II i čerpání placeného volna v sestavách nezapočítávat do hrubé mzdy.

Návrh řešení

Odpracovaná doba pro průměr pro p.p.účely

 • Pracovní poměr, pole Tarif = 0 Kč. Typ mzdy = měsíční. Vygenerována mzdová položka s nulovou částkou, ovšem s uvedením počtu (dnů a) hodin.

Varianta

Protože je potřeba stanovovat průměr pro p.p.účely, musí být evidovány vyplacené částky (dělenec) i "odpracované" hodiny (dělitel).
V číselníku Mzdové položky založit mzdovou položku pro evidenci odpracované doby. Kód: 100-168, číslo algoritmu =0, zap.ppú = 1, zdrav = 1, soc = 1, daň = 1, vyloučené doby = nezapočítávají se, dny pro dovolenou = odpracované
Nastavit Automatické doplnění podle druhu pracovního poměru (uživatelsky).
Do číselníku druhy pracovního poměru přidat nový druh, který bude mít "systémový druh" = "0-externí pracovníci". Do kódu mzdové položky zadat číslo mzdové položky pro evidenci odpracované doby.

Poznámka
Pokud by číselník druhy pracovního poměru umožňoval stanovení automatického doplnění i pro kódy 6xx (7xx), nemusela by být zakládána mzdová položka pro evidenci odpracované doby v rozsahu 100-168.

Mzdové položky

 • V číselníku Mzdové položky založit mzdovou položku "Odměna I". Kód 6xx nebo 7xx, číslo algoritmu = 11, zap.ppú = 5, zdrav = 1, soc = 1, vyloučené doby = nezapočítávají se, dny pro dovolenou = odpracované. Při zap.ppú=5 je možno na mzd.pol. pořizovat odprac.dobu i částku - a obojí bude použito pro výpočet ppú - pak už by nebyla využita část s odprac.dobou výše, aby hodiny nebyly počítány 2x.
 • V číselníku Mzdové položky založit mzdovou položku "Odměna II" s obdobným nastavením jako "Odměna I", pouze zap.ppú = 0. Kód může být v rozsahu 600-699, nebo 700-799.
 • V číselníku Mzdové položky založit mzdovou položku pro čerpání placeného volna. Mzdové položky řady 5xx (do 589) se započítávají do časového fondu, ale zde nevyhovují, protože by se počítaly do sestav jako "hrubé mzdy". Tedy kód 700-729 (započítává se do časového fondu), č.algoritmu = 7 (placeno průměrem ppú), daň = 1, zdrav = 1, soc = 1, vyl.doby = 0, dny pro dovolenou = o-odpracované, druh absence = 1-dovolená.
 • Parametr dov_kody (sk.3) nastavit na hodnotu "ano".

Přihláška na sociální a ELDP

 • Přihláška na sociální - Registr pojištěnců ČSSZ. Při přihlášce systém v případě externího zaměstnance dá na výběr zvolit doplňkové písmeno - vybrat S-společník, jednatel, komanditista
 • ELDP - agenda Pracovní poměr/ELDP - 3. znak kódu - vybrat S-statutární zástupce obchodní společnosti

Rekapitulace
Pracovní poměr

Příplatky

 • Zadat "Odměna I" s uvedením výše měsíční částky.
 • Zadat "Odměna II" s uvedením výše měsíční částky.

MaPExpress/Dovolená

 • Zadávání čerpání placeného volna (dat_od, dat_do).

Odpracovaná doba

Požadavek na uvádění odpracované doby (a z ní stanovení průměru ppú) při samostatném kódu mzdové položky (např. pro účely převodu do účetnitví).

 • Varianta jedním kódem
1. Pracovní poměr: je stanoven Typ kalendáře a Rozvrh, podle kterých bude určován fond hodin.
2. Mzdové položky - založení nové mzdové položky z řady
1xx (Odm. jednatel, č. alg. např. 1, daň = 1, soc = 1, zdrav = 1, ppú = 1)
nebo výjimečně
7xx (Odm.jednatel, č.alg. např. 1, daň = 1, soc = 1, zdrav = 1, ppú = 5).
3. Dop kod na udp (sk.3) - na hodnotu Ano.
4. Druhy pracovního poměru - založení nového druhu "jednatel" - sys.druh = 0-externí, mzdová položka pro dopočet 1xx nebo výjimečně 7xx (aktuálně lze pouze interní změnou: update cis_druh_pom set mzd_pol = 746 where uziv_druh = XX; kde XX je číslo nově založeného druhu, např. 8).
5. Pracovní poměr: Tarif - uvedení částky odměny.

Podvarianta 7xx - Systém při výpočtu vygeneruje kód 7xx s uvedením hodin a částky; při zpracovávání a v kontrolních sestavách bude hlásit rozdíl proti časovému fondu. V sestavách, statistikách a výkazech nebudou hodiny evidovány jako odpracované.

 • Varianta dvěma kódy
1. Pracovní poměr: je stanoven Typ kalendáře a Rozvrh, podle kterých bude určován fond hodin. Tarif = 0.
2. Mzdové položky - založení nových mzdových položek
1xx (100-110 resp. 100-168 - např. 105-Hod.jednatel - daň = 1, soc = 1, zdrav = 1, ppú = 1)
7xx (Odm.jednatel, č.alg. např. 11, daň = 1, soc = 1, zdrav = 1, ppú = 1).
3. Dop kod na udp (sk.3) - na hodnotu Ano.
4. Druhy pracovního poměru - založení nového druhu "jednatel": systémový druh = 0-externí; mzdová položka pro dopočet = 1xx.
5. Příplatky - kód 7xx s uvedením částky.

Systém při výpočtu vygeneruje kód 1xx s uvedením hodin (bez částky), započte do fondu (nebude vykázán rozdíl proti časovému fondu), na základě hodin 1xx vygeneruje hodiny 7xx a její částku. Co se týče průměru ppú, pak 7xx má nastavení ppú=1, a v tomto případě se částky počítají do nápočtu, ale hodiny již ne. Ty budou vzaty z kódu 1xx (kde jsou zase částky nulové).

Vyčleněná pracovní kategorie kvůli zákonnému pojištění

Podíl zam. se ZPS

Další varianty nastavení

Výslovně na žádost uživatele

 • Odměna statut

Založení nové mzdové položky 137-Odměna statut s nastavením stejným jako kód 111 s výjimkou jiného účtování. Založení nového druhu prac.poměru – 10-Jednatel (odprac.doba) s definováním, že automatický dopočet bude prováděn na mzdovou položku 137. Zadáno u jednoho zaměstnance: MaPExpress/Pracovní poměry – změněn druh pracovního poměru z 1-Hlavní na 10-Jednatel. Vyúčtování.

(Požadavek: odměňovat tarifem, počítat průměr pro p.p.účely, protože je mu přiznáván nárok na dovolenou a čerpaná dovolená se mu proplácí tímto průměrem stejně jako standardně u zaměstnanců. I v původním systému byl veden na hlavní pracovní poměr a generovala se jiná mzdová položka pro odlišení.)

Náhrada mzdy (za nemoc)

Náhrada mzdy nenáleží společníkům a jednatelům s.r.o., komanditistům, členům kolektivních orgánů právnické osoby, členům družstev, prokuristům, likvidátorům. Žádný právní předpis neupravuje odměňování těchto osob a nevztahují se na ně předpisy o ochraně práce jako na zaměstnance. Zabezpečení v době nemoci, po kterou nemají nárok na náhradu mzdy, si mohou zajistit jen smluvně. Smluvně zajištěná odměna bude podléhat dani z příjmů a tím i odvodu pojistného na sociální zabezpečení.
(zdroj: Abeceda mzdové účetní 2018, str. 501; též např. r. 2017).

Technické provedení v případě, že je vyplácena taková náhrada:

 1. Zadat nepřítomnost (nemoc), provést vyúčtování.
 2. Stejnou částku (jako za náhradu nemoci) zadat v agendě Doplatky na předem založený kód mzdové položky, který zajistí odvod soc., zdrav. a daně. Kód bude založen s nastavením obdobným jako např. 761-1% mot.vozidel.

Odkazy

Osobní nástroje